Oorkontrole in pornografie-navorsing: Laat dit gaan, laat dit gaan ... (2021) deur Paul J. Wright

Wright, PJ Arch Sex Behav 50, 387-392 (2021). https://doi.org/10.1007/s10508-020-01902-9

'Laat dit gaan, laat dit gaan

Kan dit nie meer terughou nie

Laat dit gaan, laat dit gaan

Draai weg en druk die deur toe ”(Elsa - Disney's bevrore)

Die wysheid van Elsa se selfvermaning om haar pogings tot oorbeheer te laat vaar, het my die eerste keer gesien toe ek 'n belangrike lewensles was bevrore met my niggies en nefies. Ek hoop dat my eie jong dogter (net meer as 'n jaar oud, en 'n eerste keer luisteraar na dit is) bevrore liedjies hierdie week) kan ook die belangrike beginsel van loslaat leer.

Kohut, Landripet en Stulhofer (2020) se onlangse artikel oor pornografie en seksuele aggressie het my daaraan herinner dat ek dit al minstens 'n paar jaar aan my mede-pornografiese navorsers wil voorstel oor die gebruik van "beheer" -veranderlikes (S. Perry, persoonlike kommunikasie, 26 Junie 2018). Die doel van hierdie brief is spesifiek om my kollegas aan te spoor om 'los te laat' en 'die deur toe te slaan' oor die heersende benadering tot die behandeling van derde veranderlikes in navorsing oor pornografie-effekte (dws die oorheersende konseptualisering van derde veranderlikes as potensiële verwarring, eerder as voorspellers, bemiddelaars of moderators).

Ek gee 'n uiteensetting van verskeie probleme met die huidige benadering. Ek beskuldig my eie werk as 'n spesifieke illustrasie, eerder as om ander se werk by name aan te haal, omdat ek my ook aan oorbeheer skuldig gemaak het. Omdat ek 'n vriend, mede-filiaal van Kinsey Institute en medewerker van Stulhofer is (Milas, Wright, & Stulhofer, 2020; Wright & Stulhofer, 2019), en omdat sy artikel die laaste aanleiding was om hierdie brief te motiveer, gebruik ek ook Kohut et al. . (2020) as 'n spesifieke voorbeeld waarmee ek my punte kan illustreer. My doel is om navorsingspraktyke aan te moedig wat ons die begrip van die gevolge van pornografie sal vergemaklik, en nie sal opwek of aanhits nie. Ek glo dit word die beste bereik deur konstruktiewe evaluering van jouself en vriende, eerder as ander wat persoonlik onbekend is.

Huidige benadering en die probleme daarvan

Navorsing oor pornografie-effekte is 'n subveld van media-effek-navorsing, waarin sosiale wetenskaplikes kwantitatiewe metodes gebruik om die impak van pornografie op gebruikers se oortuigings, houdings en gedrag te ondersoek (Wright, 2020a). Ek sal hard probeer om 'n effektiewer manier aan te beveel om uitputtend (en uitputtend, sowel in fisiese as geestelike sin) vertroud te raak met 'n hoeveelheid navorsing as om gereelde narratiewe oorsigte te doen (bv. Wright, 2019, 2020a; Wright & Bae, 2016) en meta-analises (byvoorbeeld Wright & Tokunaga, 2018; Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016; Wright, Tokunaga, Kraus, & Klann, 2017). Deur sulke literatuursintese het ek opgemerk dat (1) die oorgrote meerderheid van die pornografiese effekstudies vanaf die negentigerjare met behulp van opnamemetodes gedoen is en (1990) die oorwegende analitiese paradigma in hierdie ondersoek is om te vra of pornografie gebruik word (X) is steeds gekorreleer met 'n mate van geloof, houding of gedrag (Y) nadat statisties aangepas is vir 'n steeds toenemende en steeds eienaardige lys van "beheer" veranderlikes (Zad infinitum).

Hier is 'n paar voorbeelde van veranderlikes wat navorsers nodig ag om as kontroles in te sluit: seksuele ervaring, puberteitstatus, ouderdom, verhoudingstatus, seksuele oriëntasie, geslag, opvoeding, sosio-ekonomiese status, ras, persepsie van godsdienstige tekste, emosionele verbintenis met versorger , blootstelling aan huweliksgeweld, middelmisbruik, huwelikstatus, politieke affiliasie, ure se werk in 'n week, huwelikstatus van ouers, seksdrang, etniese identiteit, antisosialiteit, depressiesimptome, PTSV-simptome, tevredenheid met verhoudings, eweknieverband, seksbespreking met maats, gehegtheid aan ouers, televisie kyk, ouerlike beheer, waargenome seksuele ervaring van maats, sensasie soek, seksuele sensasie soek, lewensbevrediging, gesinsagtergrond, seksuele selfbeeld, seksuele selfgeldigheid, houding jeens seksuele dwang, ouderdom van vriende, sosiale integrasie , internetgebruik, kyk na musiekvideo's, godsdienstige affiliasie, verhouding, immigrante-agtergrond, woonagtig in 'n groot land y, ouerlike werk, rook, geskiedenis van diefstal, dwaasheid, gedragsprobleme op skool, ouderdom van seksuele debuut, afsprake, leuens vertel, toetse bedrieg, sosiale vergelyking oriëntasie, geografiese ligging van die woning, masturbasie frekwensie, godsdiensbywoning, seksuele tevredenheid, tevredenheid met die besluitneming, aantal kinders, ooit geskei, diensstatus, aantal godsdienstige vriende, frekwensie van seks die afgelope week, en inskrywing in 'n naskoolse skool.

Weereens - dit is maar enkele voorbeelde.

Die (skynbare) logika onderliggend aan die huidige benadering is dat pornografie miskien nie 'n werklike bron van sosiale invloed is nie; 'n Derde veranderlike kan eerder veroorsaak dat individue sowel pornografie verbruik as wat hulle in die geloof, houding of gedrag betoon. Min outeurs identifiseer egter eksplisiet hoe elke veranderlike wat hulle as kontrole gekies het, sowel pornografieverbruik as die bestudeerde uitkoms kan veroorsaak. Soms word 'n algemene stelling gemaak (soms met aanhalings, soms sonder) dat voorafgaande navorsing die veranderlikes as potensiële verwarring geïdentifiseer het en dit is die rede waarom dit ingesluit word. Ander kere word geen verduideliking aangebied nie, behalwe om die verskillende kontroleveranderlikes te lys. Dit is baie moeilik om studies te vind wat 'n spesifieke teoretiese perspektief identifiseer as die regverdiging van die keuse van kontroles (meer hieroor later). Dit is selfs skaarser om 'n studie te vind wat regverdig waarom die veranderlikes as kontroles gemodelleer is, eerder as voorspellers, bemiddelaars of moderators (ek glo nie dat ek dit ooit gesien het nie).

Soos belowe, bely ek dat ek ook 'n battery ondergeregverdigde kontroles by verskeie studies ingesluit het. As voorbeeld het ek in Wright en Funk (2014) sewe kontroleveranderlikes ingesluit wat nie meer regverdig nie as die stelling dat 'voorafgaande navorsing' die 'belangrikheid van beheer' vir hulle aangedui het (p. 211). As 'n ander voorbeeld, het ek in Tokunaga, Wright en McKinley (2015) tien kontroleveranderlikes opgeneem, met die enigste regverdiging dat dit "potensiële verwarrende veranderlikes" was wat in vorige navorsing voorgestel is (p. 10). Ter verdediging het ek ten minste die "vorige / vorige navorsing" aangehaal wat hierdie veranderlikes voorgestel het ...

Samevattend, as die pornografiese effek van die navorsingslandskap in geheel beskou word, is dit my betoog dat die insluiting van kontroles idiosinkraties, inkonsekwent, teoreties en oordrewe is. My beste raaiskoot is dat navorsers kontroles insluit omdat vorige navorsers dit glo, of redakteurs of beoordelaars dit sal verwag (Bernerth & Aguinis, 2016), of omdat hulle die slagoffer geword het van die 'metodologiese stedelike legende' dat 'verwantskappe met beheerveranderlikes nader aan die waarheid as sonder beheerveranderlikes ”(Spector & Brannick, 2011, p. 296). Ek weet dat al hierdie dinge vroeër in my loopbaan op my van toepassing was.

Die probleme met hierdie "alles behalwe die kombuisbenadering" om veranderlike insluiting te beheer (Becker, 2005, p. 285) is veelvuldig. Maar die twee wat die belangrikste is vir die manier waarop kontroles in die literatuur oor pornografie-effekte gebruik word, is:

 1. Die kans dat tipe II-fout toeneem as gevolg van ware afwyking van die korrelasie tussen pornografie en uitkomste (Becker, 2005). Becker merk ook op dat tipe I-foute kan toeneem as die kontroles met die voorspeller geassosieer word, maar nie met die kriterium nie. Ek is egter nie daarvan bewus as 'n probleem in die literatuur oor pornografie-effekte nie. Die vraag is altyd of die statisties beduidende tweeveranderlike korrelasie tussen pornografie en uitkoms geld nadat dit gekontroleer is Zad infinitum.
 2. Die kans dat die werklike "antesedents-contexts-effects" in die pornografie heeltemal misgeloop word en / of misverstaan ​​word, neem dramaties toe (Campbell & Kohut, 2017, p. 8). Die vordering van kennis word nie net gestagneer nie, maar verduister elke keer dat variansie verkeerdelik toegeskryf word aan "verwarrend" wanneer die derde veranderlike in werklikheid 'n voorspeller, bemiddelaar of moderator is in die proses van ponografie-effekte (Spector & Brannick, 2011). Dit is deels om hierdie rede dat Meehl (1971) die huidige benadering tot derde veranderlikes in die literatuur oor pornografie-effekte geïdentifiseer het (dws oorweldigend gemodelleer as kontroles, nie voorspellers, bemiddelaars of moderators nie) as 'n 'metodologiese ondeug' wat lei tot 'grof' foutiewe afleidings ”(p. 147).

Hierdie probleme kan mekaar soms vererger. As byvoorbeeld 'n bemiddelaar as 'n kontrole gemodelleer word, vergroot prosesmatige misverstand, net soos die kans op 'n tipe II-fout met betrekking tot 'n toenemend waarskynlike nulpornografie-gedeeltelike korrelasie.

Godsdienstigheid en sensasiesoek is die beste voorbeelde. Hierdie veranderlikes word as vanselfsprekend beskou as 'n moontlike verwarring wat 'beheer' moet word as daar bewyse is dat dit deel is van die proses vir pornografie-effekte. Perry (2017, 2019; sien ook Perry & Hayward, 2017) het in verskeie lengtestudies oor verskillende monsters bevind dat pornografie vooruitskouend afneem in godsdienstigheid vir beide adolessente en volwassenes. In plaas daarvan dat godsdienstigheid verband hou tussen byvoorbeeld die gebruik van pornografie en ontspanningsgesindheid teenoor seks (bv. Peter & Valkenburg, 2006), kan dit 'n middelaar wees (pornografie → afname in godsdienstigheid → gunstiger houding teenoor ontspanningsgeslag).

Sensasiesoek is ook gekonseptualiseer as 'n onveranderlike eienskap wat slegs korrelasies tussen pornografie en uitkoms kan verwar. Die vanselfsprekende verhaal is dat sensasiesoeke die verbruik van pornografie kan beïnvloed en (seksuele risikoresultate hier kan invoeg) en dus 'n verwardheid kan wees, maar nie deur pornografieverbruik beïnvloed kan word nie. Die empiriese rekord dui egter anders aan. Op die gebied van seksuele media in die algemeen, het Stoolmiller, Gerrard, Sargent, Worth en Gibbons (2010) in hul vier-golf, meervoudige longitudinale studie van adolessente gevind dat R-beoordeelde filmkykers later sensasie soek voorspel het, terwyl vroeër sensasie soek het voorspel dat die filmkykers later nie met R gegradeer is nie. Stoolmiller et al. daarop dat hul resultate 'empiriese bewys lewer van 'n omgewingsmedia-effek op sensasiesoek' (p. 1). Daaropvolgende ontledings van hierdie data wat op seksuele inhoud fokus, het spesifiek bevind dat blootstelling aan seksuele inhoud toename in sensasiesoeke voorspel het, wat weer riskante seksuele gedrag voorspel het (O'Hara, Gibbons, Gerrard, Li, & Sargent, 2012). In die koninkryk van pornografie het ons onlangse meta-analise oor pornografie en kondoomlose seks eksplisiet getoets of sensasiesoek beter as 'n verwarring of bemiddelaar gekonseptualiseer word (Tokunaga, Wright, & Vangeel, 2020). Die data ondersteun 'n bemiddelingskonseptualisering, nie 'n verwarrende konseptualisering nie.

Daar word ook aangeneem dat seksuele houdings wat daar reeds bestaan, pornografie en seksuele gedrag assosieer. Met behulp van vier nasionale waarskynlikheidsmetasamestelle van volwassenes, twee mate van pornografieverbruik, twee maatstawwe van seksuele houdings en twee maatstawwe van seksuele gedrag, het ek egter in 'n onlangse studie bevind dat seksuele houdings nie pornografie verwar nie - assosiasies met seksuele gedrag; hulle bemiddel hulle (pornografie → seksuele houding → seksuele gedrag) (Wright, 2020b). Ons meta-analise van die pornografie en onpersoonlike seksliteratuur het ook bevind dat pornografie gebruik voorspel het van onpersoonlike seksuele gedrag deur onpersoonlike seksuele houdings (dws onpersoonlike seksuele houdings was 'n bemiddelaar). Geen bewyse is gevind vir die voorspelling dat assosiasies tussen pornografie en onpersoonlike seksuele gedrag verwar word deur seksuele houdings nie (Tokunaga, Wright, & Roskos, 2019).

Maar sekere veranderlikes - byvoorbeeld demografie - moet sekerlik net verwar word, kan 'n mens antwoord. Ek stel voor dat selfs "demografiese" veranderlikes noukeurig beoordeel word. Oorweeg seksuele oriëntasie, 'n veranderlike wat as vanselfsprekend beskou word as 'n kontrole in die literatuur oor die effek van pornografie. Onderhouddata is redelik duidelik dat pornografie die bewustheid en uitdrukking van 'n seksueel diverse identiteit kan beïnvloed. Byvoorbeeld, 'n man in Giano (2019) se studie oor hoe seksuele ervarings aanlyn die identiteit van gay mans vorm, het gesê:

Ek onthou die eerste keer dat ek na 'n gay-pornwebwerf gegaan het en twee mans gesien het wat besig was met seks. Ek onthou dat ek gedink het ek moet nie aangeskakel word as ek nie gay is nie, maar wel. Dit was op daardie oomblik toe ek besef dat dit regtig is - ek is gay. Dit was ewe opwindend en eng. (bl. 8)

Net so het Bond, Hefner en Drogos (2009) gerapporteer dat 'jong mans in die voorafgaande stadium internetpornografie gebruik het om hul gevoelens van dieselfde geslag te verstaan ​​en te ontwikkel' (p. 34).

Samevattend, met die huidige benadering tot beheermaatreëls in die literatuur oor die effek van pornografie, (1) kan "krag verminder word [wat] kan lei tot 'n tipe II-fout (Becker, 2005, p. 287) en (2)" is dit moontlik dat die [derde veranderlikes wat rotely gemodelleer word as kontroles] 'n substantiewe eerder as vreemde rol speel in die netwerk van verhoudings wat die navorser bestudeer, ”maar ons is helaas onbewus hiervan (Becker et al., 2016, p. 160).

Kohut et al. (2020) het resultate gerapporteer oor pornografieverbruik en seksuele aggressie van twee monsters van adolessente mans. Hul keuse en regverdiging van kontroles volg die oorheersende patroon in die literatuur oor die pornografiese effekte en is nie my primêre beklemtoningspunt nie. Soos baie ander, insluitend myself (sien Tokunaga et al., 2019 en Wright, 2020b, vir uitsonderings), het hulle geen teorie geïdentifiseer wat die identifikasie van kontroles gelei het nie. Hulle het bloot hul eie vorige klaaglied aangehaal (Baer, ​​Kohut, & Fisher, 2015) oor vorige studies "wat nie rekening hou met potensiële verwarring nie" (p. 2) en het verskillende veranderlikes begin lys wat bevind is dat vorige studies gekorreleer is met die gebruik van pornografie. of seksuele aggressie (bv. sensasie, impulsiwiteit, seksdrang). Aangesien die aantal veranderlikes wat in vorige studies gevind is, ooreenstem met die gebruik van pornografie of seksuele aggressie, tel dit maklik honderde, is dit nie duidelik hoe die vyf gelyste kontroleveranderlikes onder die see van moontlikhede geïdentifiseer is nie.

Uiteindelik het Kohut et al. het hul gedeelte oor kontroles afgesluit met die argument dat die insluiting daarvan 'n strenger toets gelewer het as wat die geval sou gewees het sonder dat dit opgeneem is: 'Versuim om te kontroleer vir konstrukte wat gesamentlike invloed op die gebruik van pornografie en seksuele aggressie het, kan die beramings van die aktiverende effekte van pornografie aansienlik beïnvloed. gebruik op seksuele aggressie ”(p. 3). Daar word nie melding gemaak van die moontlikheid dat hierdie "verwarring" eintlik bemiddelaars kan wees nie (bv. Sensasiesoek - verbruik van pornografie, toenemende sensasiesoek, wat seksuele aggressie verhoog) of moderators (bv. Impulsiwiteit - verbruik van pornografie wat seksuele aggressie voorspel, maar slegs vir mans wat impulsief is). Daar word ook nie melding gemaak van Bernerth en Aguinis (2016) se "beste praktykaanbevelings vir die beheer van veranderlike gebruik" nie, naamlik "Stop" en nie gebruik kontroles as die enigste rasionaal vir insluiting (1) is "om konserwatiewe of streng toetse van my hipoteses te bied" of (2) "omdat vorige navorsing empiriese verwantskappe tussen hierdie veranderlike en veranderlikes in my studie vind" (p. 273).

Alhoewel dit problematies was, was dit nie die spesifieke kontroles of die insluitingsrasionaal in hierdie spesifieke studie wat my uiteindelik daartoe gelei het om (uiteindelik) hierdie brief te skryf nie. Soos ek erken het, het ek my daaraan skuldig gemaak. Nee, die kantelpunt was die uitsprake van Kohut et al. Oor ons meta-analise oor pornografie en seksueel aggressiewe gedrag (Wright et al., 2016) in verband met 'n onlangse meta-analise deur Ferguson en Hartley (2020). Aangesien die invloed en belangrikheid van meta-analises aansienlik groter is as enige studie, was hierdie stellings die uiteindelike impuls vir skryfwerk.

Kohut et al. (2020, p. 15) het gesê dat ons meta-analise se gebruik van tweeveranderlike (eerder as derde veranderlike aangepaste) korrelasies gelei het tot 'n "waarskynlike opblaas [van] die fokusassosiasies" [ons het bevind dat die gebruik van pornografie 'n sterk voorspeller was van beide verbale en fisiese seksuele aggressie]. Hulle sê verder dat hul "waarnemings van Wright et al. Se oormatige afhanklikheid van opgeblase effekgroottes bevestig word deur meer onlangse meta-analitiese bevindinge wat daarop dui dat sodra daar regverdig rekening gehou word met beheerveranderlikes, word gewelddadige gebruik van pornografie gewoonlik nie geassosieer nie met seksuele aggressie (Ferguson & Hartley, 2020) ”(p. 16).

Twee elemente van hierdie ongelukkige verklarings moet reggestel word.

Ten eerste is die opvatting dat tweeveranderlike korrelasies 'opgeblaas' word, terwyl korrelasies wat deur covariate aangepas word, 'n aanduiding is van die ware aard van die betrokke verhouding, 'n klassieke illustrasie van die dwaling wat Spector en Brannick (2011) die 'suiweringsbeginsel' noem:

Die implisiete oortuiging dat statistiese beheermaatreëls akkurater ramings van verwantskappe tussen veranderlikes van belang kan oplewer, wat ons die "suiweringsbeginsel" sal noem, is so wydverspreid en word in die praktyk so aanvaar dat ons beweer dat dit kwalifiseer as metodologiese stedelike legende - iets sonder twyfel aanvaar omdat navorsers en beoordelaars van hul werk dit al so gereeld gesien het dat hulle nie die geldigheid van die benadering bevraagteken nie. (bl. 288)

Meehl (1971) het dit gesê oor die foutiewe opvatting dat die insluiting van beheerveranderlikes lei tot 'n meer akkurate gevolgtrekking oor die aard van die XY betrokke vereniging:

'N Mens kan 'n metodologiese reël nie as veilig beskou as dit waarskynlik pseudofalsifikasies oplewer nie, tensy ons 'n vreemde wetenskapsfilosofie het wat sê dat ons verkeerde teorieë wil laat vaar. (bl. 147)

Ek voer aan dat die teorieë wat gebruik word om te voorspel dat die gebruik van pornografie die waarskynlikheid van seksuele aggressie verhoog (bv. Klassieke kondisionering, operante leer, gedragsmodellering, seksuele skripsie, konstrukaktivering, geslagsmag), is goed wat ons nie behoort te doen nie. verkeerdelik laat vaar as gevolg van die betreurenswaardige toepassing van die suiweringsbeginsel in navorsing oor pornografie-effekte.

Dit volg direk op die tweede ongelukkige element van hierdie stellings. Volgens Kohut et al. (2020) word “beheerveranderlikes behoorlik verreken” deur Ferguson en Hartley (2020). Soos Kohut et al. moet nie verduidelik waarom hulle Ferguson en Hartley se gebruik van kontroles as 'behoorlik' beskou nie; ons moet direk na die bron gaan. Sodoende raak 'n mens verward oor hoe Kohut et al. Ferguson en Hartley se lys van kontroles as 'behoorlik' beoordeel, aangesien daar nie 'n lys beskikbaar is nie. Die enigste spesifieke vermelding van kontroles het betrekking op 'n indeks van 'best-practice-analise' waarin studies wat aangepas is vir 'geestesgesondheid', 'gesinsomgewing' en 'geslag', '1 punt' kry (p. 4). Wat gevind word, is die herhaalde retoriese versekering van Ferguson en Hartley dat hul ongeartikuleerde en onverklaarbare kontroles 'teoreties relevant' is. Wat ook gevind word, is dat die "gestandaardiseerde regressiekoëffisiënte (βs)" wat in hul meta-analise gebruik is, "bereken is uit die mees konserwatiewe waarde (bv. Met die grootste aantal teoreties relevante kontroles)" (p. 3).

Voordat u terugvra na die vraag oor watter teorie of teorieë Ferguson en Hartley (2020) gebruik het om "teoreties relevante" kontroles te identifiseer (aangesien daar geen identifikasieteorie in hul referaat genoem word nie), is hier 'n paar uitsprake van metodoloë wat van toepassing is op die uitsondering van “Die mees konserwatiewe waarde” vir ontleding:

Ons neem uitsondering van die algemene standpunt dat groter getalle CV's [beheerveranderlikes] 'n beter, strenger metodologiese benadering is as om minder of geen CV's in te sluit nie. Hierdie standpunt is gebaseer op die gebrekkige aanname dat die toevoeging van CV's noodwendig meer konserwatiewe hipotesetoetse oplewer en die ware verband tussen veranderlikes van belang openbaar. (Becker et al., 2016, p. 159)

Baie navorsers ... neem aan dat die toevoeging van kontroles konserwatief is en waarskynlik lei tot 'n gevolgtrekking wat ten minste nader aan die waarheid is as om dit uit te laat. Soos Meehl (1971) opmerk, is hierdie praktyk nog lank nie konserwatief nie. In werklikheid is dit baie roekeloos. (Spector & Brannick, 2011, bl. 296)

'N Tweede antwoord wat ook die oorweging van beheer moet stop, is die rasionaal van konserwatiewe, streng of streng "toetse van studiehipoteses. Dit is 'n dwaling wat aanvanklik jare gelede ontketen is (Meehl, 1971; Spector & Brannick, 2011) met tans genoeg opgehoopte bewyse om tot die gevolgtrekking te kom dat daar niks konserwatief of streng is om statistiese kontroles in te sluit nie (Carlson & Wu, 2012). (Bernerth & Aguinis, 2016, p. 275)

Samevattend is dit moeilik om af te lei hoe Ferguson en Hartley se nie-bestaande lys van kontroles as 'behoorlik' bepaal is, tensy dit gelei word deur die gewone betreurenswaardige aanname dat 'meer kontroles = 'n meer akkurate resultaat'.

En laastens, terug na die vraag of ons gerus moet wees deur Ferguson en Hartley (2020) se gerusstelling dat die beheermaatreëls wat hulle in hul meta-analise opgeneem het, teoreties afgelei is. Aangesien hulle, soos ek genoem het, nie hul volledige lys van kontroles of die teorie of teorieë wat gebruik is om hierdie kontroles in die primêre studies wat hulle meta-ontleed het, te identifiseer nie, het ek die studies wat algemeen was vir ons meta-analise, deursoek (Wright et al. , 2016) vir die woorde "beheer", "verwar", "gesamentlike" en "teorie" om te sien of enige teorie benoem is om die keuse van kontroles in hierdie primêre studies te lei. Ek het geen bewyse gevind dat hierdie studies teorie gebruik het om hul keuse van kontroles te rig nie (derde veranderlikes in samevloeiingsmodelnavorsing [bv. Malamuth, Addison, & Koss, 2000] word soms as kontroles gemodelleer en ander kere as moderators). 'N Belangrike' beste praktyk 'vir beheerveranderlike gebruik wat algemeen is vir al die kontroleveranderlike metodoloë wat voorheen genoem is, is die eksplisiete leiding van die teorie. Daarsonder sal die gebruik van bedieningspanele waarskynlik lei tot tipe II-foute en / of verkeerde spesifikasies van die model.

Aanbevelings

Waarheen om hiervandaan te gaan? Daar is twee moontlikhede. Ek begin met my sekondêre voorkeur.

Een moontlikheid is dat navorsers van pornografie-effekte voortgaan om te kontroleer vir 'potensiële verwarring', maar om dit te doen volgens die beste praktykaanbevelings van kontroleveranderlike metodoloë (bv. Becker et al., 2016; Bernerth & Aguinis, 2016; Spector & Brannick , 2011). Dit sluit in die rapportering van resultate met en sonder kontroles, om kontroles eksplisiet in hipoteses en navorsingsvrae in te sluit, en om kontroles aan dieselfde betroubaarheids- en geldigheidstandaarde te onderwerp as wat die fokusmaatreëls verwag. Ek merk egter op dat die # 1-voorstel van Becker et al. (2016) is “As jy twyfel, laat hulle weg!”

My eerste voorkeur is dat navorsers van pornografie-effekte die "potensiële verwarring" -paradigma heeltemal moet laat vaar en na 'n paradigma van 'voorspellers, prosesse en gebeurlikhede' kan gaan. Met ander woorde, in plaas daarvan om derde veranderlikes te beskou as vreemd aan en besoedelend van die uitwerking van pornografie op oortuigings, houdings en gedrag, sou ek verkies as navorsers van pornografie derde veranderlikes in oorsaaklike modelle sou opneem as voorlopers, bemiddelaars en moderators. Hierdie voorkeur sluit aan by Slater (2015) se Versterkende spiraalmodel (RSM) van die gebruik van media en effekte:

Tradisionele media-effekte-ontledings poog om oorsaak-gevolg-verhoudings te beoordeel deur soveel ander veranderlikes wat in die oorsaaklike proses geïmpliseer kan word, te beheer om die bedreiging van derde veranderlike, alternatiewe oorsaaklike verklarings, te verminder. Die RSM sou daarenteen voorstel dat verdere insig verkry kan word deur veranderlikes in te neem, soos individuele verskille en sosiale invloede as voorspellers van mediagebruik eerder as as statistiese kontroles. 'N Mens kan dan die totale effek van mediagebruik beskou as 'n opsomming van al die direkte en indirekte effekte. Met ander woorde, RSM stel voor dat tradisionele ontledings van media-effekte, deur te probeer beheer vir veranderlikes wat deel uitmaak van die oorsaaklike proses en nie regtig derde veranderlikes is nie, wat mededingende oorsaaklike verklarings bied, in werklikheid waarskynlik die werklike effekte sal verminder wat toegeskryf moet word aan die rol van mediagebruik. (bl. 376)

Alhoewel sosiale wetenskap op minder onpeilbare aannames berus as ander metodes om van menslike gedrag te weet, moet ons, as ons eerlik met onsself is, erken dat ons studies uitgaan van sekere aannames wat nooit onweerlegbaar bevestig of vervals kan word nie, tot bevrediging van 100% van die geleerdes. . Ek is gebore in 1979. Daar was sosiale wetenskaplikes wat geglo het dat pornografie nie die gebruikers daarvan kon beïnvloed voordat ek gebore is nie, en ek waarborg dat daar sosiale wetenskaplikes sal wees as ek weg is (hopelik nog so 'n veertig jaar) wat die dieselfde.

Alhoewel dit 'n eksistensiële moontlikheid is dat pornografie die enigste kommunikatiewe domein is waar boodskappe en betekenisse geen impak het nie, en dat enige korrelasie tussen die gebruik van pornografie en oortuigings, houdings en gedrag altyd vals is en heeltemal te wyte is aan 'n ander onafhanklike en onveranderlike oorsaaklike agent, Ek glo dat daar voldoende teoretiese beredenering en empiriese bewyse is om aan te neem dat dit nie die geval is nie. Gevolglik beaam ek Elsa nogmaals deur my kollegas te vra om 'weg te draai en die deur toe te slaan' oor die 'voorspel pornografie nog (uitkoms) nadat hulle vir die kombuis gespan het?' benadering. In plaas daarvan vra ek dat ons ons aandag vestig op derde veranderlikes wat die frekwensie en tipe gebruikte pornografie onderskei, die meganismes wat lei tot bepaalde uitkomste, en die mense en kontekste vir wie die uitkomste min of meer waarskynlik is.

Verwysings

 1. Baer, ​​JL, Kohut, T., & Fisher, WA (2015). Hou die gebruik van pornografie verband met seksuele aggressie teen vroue? Hersiening van die samevloeiingsmodel met derde veranderlike oorwegings. Kanadese joernaal vir menslike seksualiteit, 24, 160-173. https://doi.org/10.3138/cjhs.242-A6.

Artikel  Google Scholar

 1. Becker, TE (2005). Potensiële probleme in die statistiese beheer van veranderlikes in organisatoriese navorsing: 'n Kwalitatiewe analise met aanbevelings. Organisatoriese navorsingsmetodes, 8, 274-289. https://doi.org/10.1177/1094428105278021.

Artikel  Google Scholar

 1. Becker, TE, Atinc, G., Breaugh, JA, Carlson, KD, Edwards, JR, & Spector, PE (2016). Statistiese beheer in korrelasiestudies: 10 noodsaaklike aanbevelings vir organisatoriese navorsers. Tydskrif vir organisatoriese gedrag, 37, 157-167. https://doi.org/10.1002/job.2053.

Artikel  Google Scholar

 1. Bernerth, JB, & Aguinis, H. (2016). 'N Kritiese oorsig en beste praktykaanbevelings vir die beheer van veranderlike gebruik. Personeel Sielkunde, 69, 229-283. https://doi.org/10.1111/peps.12103.

Artikel  Google Scholar

 1. Bond, BJ, Hefner, V., & Drogos, KL (2009). Inligtingsoekingspraktyke tydens die seksuele ontwikkeling van lesbiese, gay en biseksuele individue: die invloed en effekte van 'n bemiddelde omgewing. Seksualiteit en Kultuur, 13, 32-50. https://doi.org/10.1007/s12119-008-9041-y.

Artikel  Google Scholar

 1. Campbell, L., & Kohut, T. (2017). Die gebruik en gevolge van pornografie in romantiese verhoudings. Huidige opinie in Sielkunde, 13, 6-10. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.03.004.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Carlson, KD, & Wu, J. (2012). Die illusie van statistiese beheer: beheer veranderlike praktyk in bestuursnavorsing. Organisatoriese navorsingsmetodes, 15, 413-435. https://doi.org/10.1177/1094428111428817.
 2. Ferguson, CJ, & Hartley, RD (2020). Pornografie en seksuele aggressie: Kan meta-analise 'n skakel vind? Trauma, geweld en mishandeling. https://doi.org/10.1177/1524838020942754.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Giano, Z. (2019). Die invloed van aanlyn-ervarings: die vorming van gay manlike identiteite. Blaar van Homoseksualiteit. https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1667159.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Kohut, T., Landripet, I., & Stulhofer, A. (2020). Toets die samevloeiingsmodel van die verband tussen pornografie en manlike seksuele aggressie: 'n longitudinale assessering in twee onafhanklike adolessente monsters uit Kroasië. Argiewe van seksuele gedrag. https://doi.org/10.1007/s10508-020-01824-6.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Malamuth, NM, Addison, T., & Koss, M. (2000). Pornografie en seksuele aggressie. Jaarlikse oorsig van seksnavorsing, 11, 26–91. https://www.sscnet.ucla.edu/comm/malamuth/pdf/00arsr11.pdf?wptouch_preview_theme=afgeskakel.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Meehl, P. (1971). Jaarboeke vir hoërskool: 'n antwoord aan Schwarz. Tydskrif vir abnormale sielkunde, 77, 143-148. https://doi.org/10.1037/h0030750.

Artikel  Google Scholar

 1. Milas, G., Wright, P., & Stulhofer, A. (2020). Longitudinale assessering van die verband tussen pornografiegebruik en seksuele bevrediging in adolessensie. Tydskrif van Geslagnavorsing, 57, 16-28. https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1607817.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. O'Hara, RE, Gibbons, FX, Gerrard, M., Li, Z., & Sargent, JD (2012). Groter blootstelling aan seksuele inhoud in gewilde films voorspel vroeëre seksuele debuut en verhoogde seksuele risiko's. Sielkundige Wetenskap, 23, 984-993. https://doi.org/10.1177/0956797611435529.

Artikel  PubMed  PubMed Central  Google Scholar

 1. Perry, SL (2017). Verminder die sien van pornografie met verloop van tyd godsdienstigheid? Bewyse uit tweegolfpaneeldata. Tydskrif van Geslagnavorsing, 54, 214-226. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1146203.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Perry, SL (2019). Hoe pornografie gebruik die deelname aan gemeenteleierskap verminder. Oorsig van Godsdiensnavorsing, 61, 57-74. https://doi.org/10.1007/s13644-018-0355-4.

Artikel  Google Scholar

 1. Perry, SL en Hayward, GM (2017). Sien is (nie) glo nie: Hoe kyk pornografie die godsdienstige lewens van jong Amerikaners vorm. Sosiale magte, 95, 1757-1788. https://doi.org/10.1093/sf/sow106.

Artikel  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2006). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspanningshouding rakende seks. Joernaal van Kommunikasie, 56, 639-660. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00313.x.

Artikel  Google Scholar

 1. Slater, besturende direkteur (2015). Versterkende spiraalmodel: Konseptualisering van die verband tussen blootstelling aan media-inhoud en die ontwikkeling en instandhouding van houdings. Mediasielkunde, 18, 370-395. https://doi.org/10.1080/15213269.2014.897236.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Spector, PE, & Brannick, MT (2011). Metodologiese stedelike legendes: Die misbruik van statistiese beheerveranderlikes. Organisatoriese navorsingsmetodes, 14, 287-305. https://doi.org/10.1177/1094428110369842.

Artikel  Google Scholar

 1. Stoolmiller, M., Gerrard, M., Sargent, JD, Worth, KA, & Gibbons, FX (2010). R-gegradeerde filmkyk, groei in sensasiesoek en alkoholinitiasie: wederkerige en matige effekte. Voorkomingswetenskap, 11, 1-13. https://doi.org/10.1007/s11121-009-0143-z.

Artikel  PubMed  PubMed Central  Google Scholar

 1. Tokunaga, RS, Wright, PJ, & McKinley, CJ (2015). Amerikaanse volwassenes se pornografie-kyk en ondersteuning vir aborsie: 'n Drie-golf paneelstudie. Gesondheidskommunikasie, 30, 577-588. https://doi.org/10.1080/10410236.2013.875867.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Tokunaga, RS, Wright, PJ, & Roskos, JE (2019). Pornografie en onpersoonlike seks. Menslike Kommunikasie Navorsing, 45, 78-118. https://doi.org/10.1093/hcr/hqy014.

Artikel  Google Scholar

 1. Tokunaga, RS, Wright, PJ, & Vangeel, L. (2020). Is die gebruik van pornografie 'n risikofaktor vir seks sonder seks? Menslike Kommunikasie Navorsing, 46, 273-299. https://doi.org/10.1093/hcr/hqaa005.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ (2019). Seksuele sosialisering en internetpornografie. In A. Lykins (red.), Ensiklopedie van seksualiteit en geslag. Cham, Switserland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59531-3_13-1.
 2. Wright, PJ (2020a). Media en seksualiteit. In MB Oliver, AA Raney en J. Bryant (red.), Media-effekte: Vooruitgang in teorie en navorsing (bl. 227–242). New York, NY: Routledge.

Google Scholar

 1. Wright, PJ (2020b). Pornografie en seksuele gedrag: bemiddel of verwar seksuele houdings? Kommunikasie Navorsing, 47, 451-475. https://doi.org/10.1177/0093650218796363.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Bae, S. (2016). Pornografie en manlike seksuele sosialisering. In YJ Wong & SR Wester (red.), Handboek van die sielkunde van mans en manlikhede (pp. 551-568). Washington, DC: American Psychological Association.

Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Funk, M. (2014). Pornografieverbruik en opposisie teen regstellende aksie vir vroue: 'n voornemende studie. Sielkunde van vroue kwartaalliks, 38, 208-221. https://doi.org/10.1177/0361684313498853.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Stulhofer, A. (2019). Gebruik van adolessente pornografie en die dinamiek van die waargenome pornografie-realisme: maak dit meer realisties as jy meer sien? Rekenaars in Menslike Gedrag, 95, 37-47. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.024.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Tokunaga, RS (2018). Vroue se persepsie van die verbruik van pornografie en relasionele, seksuele, self- en liggaamstevredenheid van hul manlike vennote: Op pad na 'n teoretiese model. Annale van die International Communication Association, 42, 35-53. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1412802.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, Tokunaga, RS, & Kraus, A. (2016). 'N Meta-analise van die verbruik van pornografie en werklike dade van seksuele aggressie in algemene bevolkingstudies. Joernaal van Kommunikasie, 66, 183-205. https://doi.org/10.1111/jcom.12201.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, Tokunaga, RS, Kraus, A., & Klann, E. (2017). Pornografie en tevredenheid: 'n meta-analise. Menslike Kommunikasie Navorsing, 43, 315-343. https://doi.org/10.1111/hcre.12108.

Artikel  Google Scholar