'N Sistematiese oorsig en meta-analise van epidemiologie van riskante seksuele gedrag in kollege- en universiteitsstudente in Ethiopië, 2018 (2019)

Tydskrif van Omgewings- en Openbare Gesondheid
Volume 2019, artikel ID 4852130, 8 bladsye
https://doi.org/10.1155/2019/4852130

Tadele Amare
, 1 Tebikew Yeneabat, 2 en Yohannes Amare3

1Departement van Psigiatrie, Kollege vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Gondar, Gondar, Ethiopië
2Departement van Verloskunde, Kollege vir Gesondheidswetenskappe, Debre Markos Universiteit, Debre Markos, Ethiopië
3Departement van Interne Geneeskunde, Kollege vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Gondar, Gondar, Ethiopië

Abstract

Agtergrond. Die risiko van seksuele swak gesondheid kom voor by die aanvang van onveilige seksuele aktiwiteit, meestal onder die adolessente, en duur so lank as wat die risikobedrywighede betrokke is. Wêreldwyd en in Afrika het adolessente vigsverwante mortaliteit onder adolessente toegeneem. Daarom is 'n sistematiese oorsig en meta-analise van epidemiologie van riskante seksuele gedrag by kollege- en universiteitsstudente in Ethiopië verpligtend.

Metodes. Ons het uitgebreide soek na artikels gedoen soos aangedui in die riglyne vir die rapportering van sistematiese oorsig en meta-analise (PRISMA). Databasisse soos PubMed, Global Health, Africa-wides, Google Advance Search, Scopus, en EMBASE is toeganklik vir literatuursoektogte. Die gepoolde beraamde effek van epidemiologie van riskante seksuele gedrag en gepaardgaande faktore is geanaliseer deur die gebruik van die ewekansige effekte-model-meta-analise en 95% CI is ook oorweeg. PROSPERO registrasienommer is CRD42018109277.

Gevolg. 'N Totaal van 18-studies met 10,218-deelnemers is in hierdie meta-analise ingesluit. Die beraamde gekombineerde voorkoms van riskante seksuele gedrag onder kollege- en universiteitsstudente was 41.62%. Om manlik te wees [OF: 2.35, met 95% (CI; 1.20, 4.59)], alkoholgebruik [OF: 2.68, met 95% CI; (1.67, 4.33)] en kyk na pornografie [OF: 4.74, met 95% CI; (3.21, 7.00)] is positief geassosieer met riskante seksuele gedrag.

Gevolgtrekking en aanbeveling. Risikovolle seksuele gedrag by studente was hoog. Opvoedkundige instansies moet spesiale aandag gee aan manlike seks, alkoholgebruikers en studente wat pornografie kyk.

1. Inleiding

Risikovolle seksuele gedrag word gedefinieer as onbeskermde vaginale, mondelinge of anale omgang [1]. Risiko vir seksuele swak gesondheid vind plaas by die aanvang van onveilige seksuele aktiwiteit, meestal onder die adolessente, en duur so lank as wat die riskante aktiwiteite betrokke is. In die wêreld word 14,000 per dag nuut besmet deur MIV, meer as 95% was in ontwikkelende lande as gevolg van riskante seksuele gedrag [2].

Wêreldwyd, en in Afrika, het adolessente VIGS-verwante sterftes onder adolessente toeneem [3].

Faktore wat jongmense se kwesbaarheid vir infeksie verhoog, sluit in armoede, gebrek aan mag in seksuele verhoudings, geweld, tradisionele gebruike soos vroeë huwelik en skadelike seksuele praktyke en geslagsverskille. Een gevolg is die transaksionele aard van seksuele verhoudings, waar vroue of meisies seks vir geld, skoolonderrig, kos of behuising ruil [2, 4].

Voorkoms van riskante seksuele gedrag by kollege- en universiteitsstudente was 26% in Uganda [5], 63% in Nigerië [6] en 63.9% in Botswana [7].

Redes vir riskante seksuele gedrag was plesier, nuuskierigheid, portuurinvloed, en finansiële voordeel [8, 9]. Ongeveer 19 miljoen nuwe STI-gevalle vind elke jaar plaas: ongeveer die helfte in jong mense van 15 tot 24. Omtrent 750,000-tieners word elke jaar swanger. [10]. Vroeë ouderdom van seksuele debuut het gelei tot meervoudige risiko-gedrag, wat depressie, gebrek aan kondoomgebruik en alkohol- en dwelmgebruik [11] bevat. Gevolg van riskante seksuele gedrag, onbedoelde swangerskap, seksueel oordraagbare infeksies, geestesongesteldheid, selfmoord, aborsie, en akademiese onttrekking of ontslag [12, 13].

Faktore wat verband hou met riskante seksuele gedrag was alkoholgebruik [14, 15], manlik [16], portuurdruk [17, 18] en armoede [18].

Alhoewel kollege- en universiteitsstudente op 'n kritieke tydstip vir die voorkoms van seksuele risiko-gedrag is, word nog min aandag gegee. Daarom is die beraamde gepoolde voorkoms en gepaardgaande faktore in riskante seksuele gedrag van kardinale belang.
2. metodes

Ons het uitgebreide soek na artikels gedoen soos aangedui in die riglyne vir die rapportering van sistematiese oorsig en meta-analise (PRISMA) [19]. Databasisse soos PubMed, Global Health, Africa-wides, Google Advance Search, Scopus, en EMBASE is toeganklik vir literatuursoektogte. Ons het ons soektog in PubMed gedoen deur die volgende terme en sleutelwoorde te gebruik: "voorkoms of epidemiologie OF grootte OF voorkoms en riskante seksuele gedrag OF riskante gedrag EN gepaardgaande faktore OF voorspellers OF determinante OF risikofaktore EN kollege OF hoër instansie OF universiteit EN studente OF student OF leerder OF leerders EN Ethiopië OF Ethiopiërs. "Vir die ander databasisse het ons spesifieke vakke op die been gebring as advisering vir elke databasis. Verder, om ander verwante literatuur te identifiseer, het ons die verwysingslyste van geskikte artikels handmatig (Figuur 1) nagegaan.
Figuur 1: Vloeidiagram wat wys hoe die navorsingsartikels gesoek is, 2018.
2.1. Kwalifiserende Kriteria

Twee beoordelaars (TA en TY) het die relevante artikels geëvalueer met hul titel en opsommings voor die herwinning van volteksartikels. Die opgetekende volteksartikels is verder gesif volgens voorafbepaalde insluiting en uitsluitingskriteria. Om keuringsvooroordeel te voorkom, is die Joanna Briggs Instituut-kontrolelys vir sistematiese resensies en navorsingsintese gebruik, wat nege uit elf [20] behaal is. Ons het onenigheid opgelos deur te bespreek met 'n derde beoordelaar (YA).
2.1.1. Insluitingskriteria

Bestudeer ontwerp-tipe dwarsdeursnee. Bestudeer vakstudente in kollege en universiteit. Artikel gepubliseer in Engelse taal. Studie wat die omvang van riskante seksuele gedrag in kollege- en universiteitsstudente gerapporteer het. Studie gedoen in Ethiopië Studiejaar vanaf Januarie, 2009 tot Augustus, 2018
2.1.2. Uitsluitingskriteria

Briewe, resensies en internasionale studies en duplikaatstudies is uitgesluit.
2.2. Metodes vir data-ekstraksie en kwaliteit assessering

Ons het gestandaardiseerde data-onttrekkingsvorm gebruik om data uit geïdentifiseerde studies te onttrek. Die volgende inligting is uitgehaal vir elke ingeslote studie: die naam van die eerste skrywer, publikasiedatum, studieontwerp, geassosieerde faktore, steekproefgrootte, studie-instellings, confounders aangepas vir risikobepaling (OR) en die 95% -vertrouensinterval. Data-onttrekking uit brondokumente is onafhanklik deur drie ondersoekers gedoen. Ooreenkomste is deur konsensus opgelos.

Die gehalte van die ingesluit studies is geëvalueer deur gebruik te maak van die Newcastle-Ottawa Scale (NOS) [21]. Voorbeeld verteenwoordigendheid en grootte, vergelykbaarheid tussen deelnemers, vasstelling van riskante seksuele gedrag, en statistiese kwaliteit was die domeine van NOS gebruike om die gehalte van elke studie te assesseer. Werklike ooreenkoms en ooreenkoms buite kans (ongewigte Kappa) is gebruik om die ooreenkoms tussen die drie beoordelaars te evalueer. Ons beskou die waarde 0 as 'n swak ooreenkoms, 0.01-0.20 as 'n geringe ooreenkoms, 0.21-0.40 as 'n billike ooreenkoms, 0.41-0.60 as matige ooreenkoms, 0.61-0.80 as aansienlike ooreenkoms, en 0.81-1.00 as byna perfekte ooreenkoms [22]. In hierdie oorsig was die werklike ooreenkoms en ooreenkoms buite die toeval 0.82 wat amper perfek is.
2.3. Data Sintese en Analise

STATA weergawe14 sagteware is gebruik vir meta-analise en bosplotte wat saamgestelde ramings met 95% CI getoon het. Die algehele gepoolde voorkoms is geskat deur middel van random effect meta-analise [23]. Heterogeniteit is geëvalueer met behulp van Q statistiek en die I2 statistieke [23]. Die omvang van die statistiese heterogeniteit tussen studies is beoordeel deur gebruik te maak van I2 statistieke en die waarde van 25%, 50% en 75% was onderskeidelik laag, medium en hoog onderskeidelik [24]. In hierdie oorsigdata was die I2-statistiekwaarde 97.1 met

waarde ≤ 0.001 wat getoon het daar was hoë heterogeniteit. Daarom is 'n ewekansige effekmodel gebruik tydens analise. Meta-regressie is gemaak om die waarskynlike bron van heterogeniteit te ondersoek. Ons het ook 'n verlof-een uit sensitiwiteitsanalise uitgevoer om die sleutelstudies te assesseer wat groot impak op tussen-studie heterogeniteit uitoefen. Publikasie vooroordeel is geassesseer deur trechter plot en Egger se regressie toets. Daar was geen publikasie vooroordeel nie.

Kenmerke van die studies: alle studies bestaan ​​uit Ethiopië. Die studie ontwerp van alle navorsing was dwarsdeursnee en agtien artikels is ingesluit (Tabel 1).
Tabel 1: Die voorkoms van riskante seksuele gedrag onder studente wat verband hou met die instelling, Ethiopië, 2018.
3. gevolg

'N Totaal van 18-studies met 10,218-deelnemers is in hierdie meta-analise ingesluit. Volgens verskillende literatuur in Ethiopië het die voorkoms van riskante seksuele gedrag gewissel van 23.3% tot 60.9%. Die geskatte gekombineerde voorkoms van riskante seksuele gedrag onder kollege- en universiteitsstudente was 41.62% met 95% CI (36.15, 47.10) (Figuur 2).
Figuur 2: Die gepaardgaande beraamde voorkoms van riskante seksuele gedrag onder kollege- en universiteitstudente, in Ethiopië 2018.
3.1. Subgroep Analise van die voorkoms van riskante seksuele gedrag in studente

Uit figuur 3 is subgroepanalise deur die instelling as moontlike bron van heterogeniteit tussen kollege en universiteit uitgevoer. Die beraamde gekombineerde voorkoms van riskante seksuele gedrag by universiteits- en universiteitstudente was onderskeidelik 40.65% en 42.12%.
Figuur 3: Bosgrafiese aanbieding van subgroepanalise van gepoolde beraamde voorkoms van seksuele gedrag by universiteits- en universiteitsstudente, in Ethiopië, 2018.
3.2. Geslagsverskil en riskante seksuele gedrag

Uit Figuur 4 is daar in hierdie analise in totaal sewe artikels ingesluit. Daar was 'n beduidende verband tussen geslag en riskante seksuele gedrag. Om manlik te wees, was 2.35 [OF: 2.35, met 95% (CI; 1.20, 4.59)] meer geneig om in riskante seksuele praktyk betrokke te raak in vergelyking met vroue.
Figuur 4: Bosplot wat gesamentlike ewekansige effekgrootte (OR) van mans voorlê wat verband hou met vroue in riskante seksuele gedrag onder kollege- en universiteitsstudente in Ethiopië, 2018.
3.3. Alkoholgebruik en riskante seksuele gedrag

Uit figuur 5 is drie artikels ingebou in hierdie analise. Individue wat na bewering beïnvloed word deur alkohol vir hul riskante seksuele gedragspraktyk was 2.68 [OF: 2.68, met 95% CI; (1.67, 4.33)] keer meer geneig om betrokke te raak in riskante seksuele praktyk.
Figuur 5: Bosplot wat gesamentlike willekeurige effekgrootte (OF) van alkoholgebruik in verband met nie-alkoholgebruik in riskante geslagsgedrag onder kollege- en universiteitsstudente in Ethiopië, 2018, aanbied.
3.4. Kyk na pornografie en riskante seksuele gedrag

Uit Figuur 6 is drie artikels geïdentifiseer. Individue wat pornografie gekyk het, was omtrent 5 [OF: 4.74, met 95% CI; (3.21, 7.00)] keer meer geneig om betrokke te raak in riskante seksuele praktyk as die telleronderdele.
Figuur 6: Bosplot wat gesamentlike ewekansige effekgrootte (OF) bied om pornografie te sien wat verband hou met die nie-kyk van pornografie in riskante seksuele gedrag onder kollege- en universiteitsstudente in Ethiopië, 2018.
4. bespreking

In hierdie studie is agtien artikels ingesluit. Van hierdie twaalf studies was in universiteitstudente, terwyl ses in kollege studente was. In Ethiopië het die voorkoms van riskante seksuele gedrag by universiteits- en universiteitstudente gewissel van 23.3% tot 60.9%. Die beraamde gekombineerde voorkoms van riskante seksuele gedrag by universiteitstudente in Ethiopië was onderskeidelik 40.65% (28.99, 52.30) en 42.41% (35.68, 48.57). Die algehele beraamde voorkoms van riskante seksuele gedrag was 41.62% (36.45, 47.10). Hierdie bevinding was laer as die studie in Nigerië [6] en Botswana [7]. Hierdie bevinding was egter hoër as die studie in Uganda [5]. Die verskil kan monstergrootte wees (in Uganda was die steekproefgrootte 261 wat klein was).

Faktore wat geassosieer word met riskante seksuele gedrag onder Ethiopiese kollege en universiteitstudente was manlik, was 2.35 [OF: 2.35, met 95% (CI; 1.20, 4.59)] meer geneig om in riskante seksuele praktyk betrokke te raak in vergelyking met vroue wat ondersteun is deur [16]. Individue wat na bewering beïnvloed word deur alkohol vir hul riskante seksuele gedragspraktyk was 2.68 [OF: 2.68, met 95% CI; (1.67, 4.33)] keer meer geneig om betrokke te raak in riskante seksuele praktyk wat deur [14, 15] ondersteun is. Kyk na pornografie was ook risikofaktore vir riskante seksuele gedrag. Dit kan kyk hoe pornografie verhoog die motivering van seksuele begeerte.
5. Slot en aanbeveling

Risikovolle seksuele gedrag by studente was hoog. Opvoedkundige instansies moet spesiale aandag gee aan manlike seks, alkoholgebruikers en studente wat pornografie kyk.
Botsende belange

Die outeurs het verklaar dat daar geen belangebotsings is nie.
Skrywers se bydraes

TA en TY het die relevante artikels geëvalueer deur hul titel en opsommings te gebruik voor die herwinning van volteksartikels. Die opgetekende volteksartikels is verder gesif volgens voorafbepaalde insluiting en uitsluitingskriteria. Die skrywers het onenigheid opgelos deur met 'n derde beoordelaar YA te praat.
Erkennings

Die skrywers wil graag alle skrywers van die navorsingsdokument wat in hierdie sistematiese oorsig en meta-analise ingesluit is, bedank.
Verwysings

C. Glen-Spyron, Risikovolle Seksuele Gedrag in Adolessensie, Belia Vida Sentrum, Namibië, 2015.
Wêreldgesondheidsorganisasie, Seksuele Gesondheid Definieer: Verslag van 'n Tegniese Konsultasie oor Seksuele Gesondheid, 28-31 Januarie 2002, Wêreldgesondheidsorganisasie, Genève, Switserland, 2006.
Wêreldgesondheidsorganisasie, Wêreldgesondheid: Voorligting vir die implementering van die land, Wêreldgesondheidsorganisasie, Genève, Switserland, 2017.
Wêreldgesondheidsorganisasie, Die Seksuele en Reproduktiewe Gesondheid van Jonger Adolessente: Navorsingsvraagstukke in Ontwikkelende lande: Agtergrond Vraestel vir Konsultasie, Wêreldgesondheidsorganisasie, Genève, Switserland, 2011.
KE Musiime en JF Mugisha, "Faktore wat verband hou met seksuele gedrag onder studente van die Uganda Martyrs Universiteit," International Journal of Public Health Research, vol. 3, no. 1, pp. 1-9, 2015. Bekyk by Google Wetenskap
BA Omoteso, "'n Studie van die seksuele gedrag van universiteits voorgraadse studente in Suidwes-Nigerië," Journal of Social Sciences, vol. 12, no. 2, pp. 129-133, 2006. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
ME Hoque, T. Ntsipe en M. Mokgatle-Nthabu, "Seksuele praktyke onder universiteitstudente in Botswana," Gender & Behavior, vol. 10, nr. 2, pp. 4645–4656, 2012. Bekyk by Google Scholar
J. Aji, M. Aji, C. Ifeadike et al., "Adolessente seksuele gedrag en praktyke in Nigerië: 'n twaalf jaar oorsig," Afrimedic Journal, vol. 4, no. 1, pp. 10-16, 2013. Bekyk by Google Wetenskap
Z. Alimoradi, "bydraende faktore tot hoërisiko seksuele gedrag onder Iraanse adolessente meisies: 'n sistematiese oorsig," International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, vol. 5, no. 1, pp. 2-12, 2017. Bekyk by Google Wetenskap
S. Malhotra, "Impak van die seksuele revolusie: gevolge van riskante seksuele gedrag," Journal of American Physicians and Surgeons, vol. 13, no. 3, p. 88, 2008. Bekyk by Google Wetenskap
JA Lehrer, LA Shrier, S. Gortmaker en S. Buka, "Depressiewe simptome as 'n longitudinale voorspeller van seksuele risiko-gedrag onder Amerikaanse middel- en hoërskoolstudente," Pediatrie, vol. 118, no. 1, pp. 189-200, 2006. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
MJ Jørgensen, Seksuele gedrag in die algemene jong populasie-faktore wat verband hou met seksuele risiko-gedrag, Aarhus Universiteit, Aarhus, Denemarke, 2014, Ph.D. verhandeling.
PJ Bachanas, MK Morris, JK Lewis-Gess et al., "Voorspelers van riskante seksuele gedrag in Afrika-Amerikaanse adolessente meisies: implikasies vir voorkomingsintervensies," Journal of Pediatric Psychology, vol. 27, no. 6, pp. 519-530, 2002. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
ML Cooper, "Alkoholgebruik en riskante seksuele gedrag onder studente en jeugdiges: evaluering van die bewyse," Journal of Studies on Alcohol, Supplement, no. 14, pp. 101-117, 2002. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
S. Yi, S. Tuot, K. Yung, S. Kim, C. Chhea, en V. Saphonn, "Faktore wat verband hou met riskante seksuele gedrag onder ongetroude jongste jongmense in Kambodja," American Journal of Public Health Navorsing, vol. 2, no. 5, pp. 211-220, 2014. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
J. Menon, S. Mwaba, K. Thankian en C. Lwatula, "Risikovolle seksuele gedrag onder universiteitstudente," International STD Research & Reviews, vol. 4, nr. 1, pp. 1–7, 2016. Bekyk by die uitgewer · Bekyk by Google Scholar
ND Ngidi, S. Moyo, T. Zoeloe, JK Adam en SBN Krishna, "Kwalitatiewe evaluering van geselekteerde sosiale faktore wat seksuele risiko-gedragsgedrag onder Afrika-studente in Kwazulu-Natal, Suid-Afrika, beïnvloed." SAARA-J: Journal of Sosiale aspekte van MIV / VIGS, vol. 13, no. 1, pp. 96-105, 2016. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
YF Adeoti, "Voorspoedigende faktore wat riskante seksuele gedrag beïnvloed, soos uitgedruk deur voorgraadse studente in Osun State Nigeria," in die proses van INCEDI 2016 Konferensie, Accra, Ghana, Augustus 2016.
D. Moher, A. Liberati, J. Tetzlaff en DG Altman, "Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyzes: the PRISMA statement," Annals of Internal Medicine, vol. 151, no. 4, pp. 264-269, 2009. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
K. Porritt, J. Gomersall, en C. Lockwood, "JBI se sistematiese resensies," AJN, American Journal of Nursing, vol. 114, no. 6, pp. 47-52, 2014. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
GA Wells, B. Shea, D. O'Connell et al., NewCastle – Ottawa Quality Assessment Scale — Case Control Studies, Belia Vida Centre, Namibië, 2017.
JR Landis en GG Koch, "Die meting van waarnemer ooreenkoms vir kategoriese data," Biometrics, vol. 33, no. 1, pp. 159-174, 1977. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
M. Borenstein, LV Hedges, JPT Higgins, en HR Rothstein, 'n basiese inleiding tot vaste-effek en ewekansige modelle vir meta-analise, "Research Synthesis Methods, vol. 1, no. 2, pp. 97-111, 2010. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
JPT Higgins, SG Thompson, JJ Deeks en DG Altman, "Meet teenstrydigheid in meta-ontledings," BMJ, vol. 327, no. 7414, pp. 557-560, 2003. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
MT Yigzaw, AW Yalew, AB Mesfin en AS Demisie, "Seksuele inisiasie en faktore wat daarmee gepaard gaan onder Addis Abeba Universiteit se voorgraadse studente, Addis Abeba, Ethiopië," American Journal of Health Research, vol. 2, no. 5, pp. 260-270, 2014. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
E. Gemechu, "Premaritale seksuele praktyk onder ongetroude eerstejaar voorgraadse studente in Alkan Universiteitskollege in Addis Abeba, Ethiopië," Global Journal of Medicine and Public Health, vol. 3, no. 2, pp. 2277-9604, 2014. Bekyk by Google Wetenskap
A. Kebede, B. Molla en H. Gerensea, "Assessering van riskante seksuele gedrag en praktyk onder Aksum Universiteitstudente, Shire Campus, Shire Town, Tigray, Ethiopië, 2017," BMC Research Notes, vol. 11, no. 1, p. 88, 2018. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
Z. Alamrew, M. Bedimo, en M. Azage, "Risikovolle seksuele praktyke en gepaardgaande faktore vir MIV / VIGS-infeksie onder private universiteitstudente in Bahir Dar City, Noordwes-Ethiopië," ISRN Public Health, vol. 2013, artikel ID 763051, 9 bladsye, 2013. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
B. Taye en T. Nurie, "Assessering van voorhuwelikse seksuele praktyke en geassosieerde faktore onder privaatkollege gereelde studente in Bahir Dar-stad, Noordwes-Ethiopië: 'n dwarssnitstudie," International Journal of Horticulture, Agriculture and Food Science, vol. 1, pp. 60-67, 2017. Bekyk by Google Wetenskap
M. Mekonnen, B. Yimer en A. Wolde, "Seksuele risiko-gedrag en gepaardgaande faktore onder regeringshoofde-studente in die stad Debre Markos, Noordwes-Ethiopië," Openbare Gesondheid Oop Toegang, vol. 2, no. 1, 2013. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
K. Mamo, E. Admasu en M. Berta, "Prevalensie en gepaardgaande faktore van riskante seksuele gedrag onder Debre Markos-universiteit gereelde voorgraadse studente, Debre Markos-dorp Noordwes-Ethiopië," Journal of Health, Medicine and Nursing, vol. 33, 2016. Bekyk by Google Wetenskap
T. Dingeta, L. Oljira en N. Assefa, "Patrone van seksuele risiko gedrag onder voorgraadse universiteitstudente in Ethiopië: 'n dwarssnitstudie," Pan African Medical Journal, vol. 12, no. 1, p. 33, 2012. Bekyk by Google Wetenskap
AH Mavhandu-Mudzusi en TT Asgedom, "Die voorkoms van riskante seksuele gedrag onder voorgraadse studente in die Jigjiga-universiteit, Ethiopië," Health SA Gesondheid, vol. 21, no. 1, pp. 179-186, 2016. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
G. Tura, F. Alemseged en S. Dejene, "Risikovolle seksuele gedrag en predisponerende faktore onder studente van jimma-universiteit, Ethiopië," Ethiopiese Tydskrif vir Gesondheidswetenskappe, vol. 22, no. 3, pp. 170-180, 2012. Bekyk by Google Wetenskap
F. Gebresllasie, M. Tsadik en E. Berhane, "Potensiële voorspellers van risiko seksuele gedrag onder private kollege studente in Mekelle City, Noord-Ethiopië," Pan African Medical Journal, vol. 28, no. 1, p. 122, 2017. Bekyk by Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap · Bekyk by Scopus
A. Fantahun, S. Wahdey en K. Gebrekirstos, "Risikovolle seksuele gedrag en predisponerende faktore onder die Mekelle-universiteitskollege van sake- en ekonomiese studente, Mekelle, Tigray, Ethiopië, 2013: dwarssnitstudie," Open Journal of Advanced Drug Delivery, vol. 3, no. 1, pp. 52-58, 2015. Bekyk by Google Wetenskap
TE Yarinbab, NY Tawi, I. Darkiab, F. Debele en WA Ambo, "Risikovolle seksuele gedrag en gepaardgaande faktore onder studente van mizan aman-kollege van gesondheidswetenskap, Suidwes-Ethiopië: dwarssnitstudie," JOJ Verpleegkunde en Gesondheidsorg, vol. 8, no. 3, 2017. Bekyk by Google Wetenskap
W. Debebe en S. Solomon, "Seksuele risiko gedrag en die gepaardgaande faktore onder voorgraadse studente in die Madda Walabu Universiteit, Suidoos-Ethiopië: 'n fasiliteit-gebaseerde dwarssnitstudie," Epidemiology: Open Access, vol. 5, no. 4, 2015. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
AK Tololu, "Premaritale seksuele praktyk en gepaardgaande faktore onder robe TVET studente by Robe town, Bale zone, Oromia streek, Suidoos-Ethiopië," MOJ Public Health, vol. 5, no. 6, 2016. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
EL Negeri, "Determinante van riskante seksuele gedrag, verband tussen MIV-risikopersepsie en kondoombenutting onder Wollega-universiteitstudente in Nekemte-dorp, Wes-Ethiopië," Wetenskap, Tegnologie en Kunsnavorsingsjoernaal, vol. 3, no. 3, pp. 75-86, 2014. Bekyk op Uitgewer · Bekyk by Google Wetenskap
B. Yohannes, T. Gelibo en M. Tarekegn, "Voorkoms en gepaardgaande faktore van seksueel oordraagbare infeksies onder studente van die Wolaita Sodo-universiteit, Suid-Ethiopië," International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 2, nr. 2, pp. 86–94, 2013. Bekyk by Google Scholar
A. Derbie, M. Assefa, D. Mekonnen en F. Biadglegne, "Risikovolle seksuele gedrag en gepaardgaande faktore onder studente van Debre Tabor Universiteit, Noordwes-Ethiopië: 'n deursnitstudie," Ethiopiese Tydskrif vir Gesondheidsontwikkeling, vol. 30, no. 1, pp. 11-18, 2016. Bekyk by Google Wetenskap