Effek van massamedia en internet oor seksuele gedrag van voorgraadse studente in Osogbo-metropool, Suidwes-Nigerië (2014)

Adolesc Health Med Ther. 2014 Jan 28;5:15-23. doi: 10.2147 / AHMT.S54339. eCollection 2014.

Asekun-Olarinmoye OS1, Asekun-Olarinmoye EO2, Adebimpe WO2, Omisore AG2.

Abstract

INLEIDING:

Die invloed van media-uitbeeldings van seksuele houdings en normatiewe verwagtings van jongmense in 'n kritieke ontwikkelingsfase is van openbare gesondheidsorg.

DOELWITTE:

Om die rol van massamedia en internetbenutting te ondersoek in die vorming van die seksuele gesondheids houdings en gedrag van jong voorgraadse studente in Osogbo metropool, Osun State, Nigerië.

MATERIALE EN METODES:

In 'n beskrywende deursnitstudie is 400-voorgraadse studente gekies deur 'n meervoudige steekproefnemingstegniek te gebruik. Vierhonderd-en-vyftig voorspelde, semistruktureerde vraelyste is versprei; Van hierdie is 400 behoorlik opgevul. Data is geanaliseer met behulp van SPSS statistiese sagteware weergawe 16.

RESULTATE:

Gemiddelde ouderdom van respondente ± standaard afwyking was 23.6 ± 2.99 jaar. Die meeste was bewus van die verskillende vorme van massamedia (> 95%). Die meeste (64.0%) respondente het daagliks 1-5 uur televisie gekyk en die meeste het gereeld die internet gebruik. Ongeveer 38.3% en 24.2% van die respondente het onderskeidelik die internet en radio / televisie as bronne van inligting oor seksuele kwessies gebruik.

Die meeste respondente het die internet gebruik vir skoolopdragte (83.0%, n = 332), elektroniese pos (89.0%, n = 356), en vir toegang tot seksueel eksplisiete materiaal (74.5%, n = 298).

Die meeste respondente (73.5%) meen dat die internet 'n slegte invloed het op jeugdiges se seksuele gedrag, alhoewel toegang tot die internet vir seksuele materiaal of films aanvaarbaar was vir 25.3% van hulle.

Van die 226-respondente wat ooit seks gehad het, het 226 (100%), 37 (16.4%), 31 (13.7%) en 10 (4.4%) onderskeidelik medieseks, masturbasie en anale seks beoefen; 122 (54.0%) Gebruik altyd kondome, terwyl 90 (40.0%) nooit kondome gebruik het tydens seksuele aktiwiteit nie; 33 (14.6%) het seks gehad met kommersiële sekswerkers. Verdere analise het getoon dat diegene wat nog nie getroud was nie, minder geneig sou wees om seksueel ervare te wees as diegene wat getroud was (aangepaste oddsverhouding [AOR] = 0.075, 95% vertrouensinterval [CI] = 0.008-0.679) wat gesê het dat toegang tot die internet vir seksuele materiaal is, nie vir hulle aanvaarbaar is nie, was ook minder geneig om seksueel ervare te wees as dié aan wie dit aanvaarbaar was (AOR = 0.043, 95% CI = 0.016-0.122).

Voorspelers om meer seksuele vennote te hê, sluit in die geslag van die respondent en die frekwensie van internetgebruik, met vroue (AOR = 0.308, 95% CI = 0.113-0.843) en diegene wat selde die internet gebruik, minder geneig om meer seksuele vennote te hê.

AFSLUITING:

Ons kom tot die gevolgtrekking dat onbeheerde blootstelling aan massamedia en internet die seksuele patrone en gedrag van jongmense negatief kan beïnvloed.

SLEUTELWOORDE:

internet; massamedia; seksuele gedrag; voorgraadse

Inleiding

Massamedia word gedefinieer as daardie media wat ontwerp is om deur groot gehore verbruik te word deur die agentskappe van tegnologie.1,2 'N Verskeidenheid kommunikasiemedia bereik groot getalle van die publiek, insluitend radio, televisie, flieks, koerante en tydskrifte. Die internet is 'n wêreldwye, toeganklike netwerk van onderling gekoppelde rekenaarnetwerke wat inligting en dienste oordra, soos elektroniese pos, aanlyn-klets, titeloordrag, onderling gekoppelde webblaaie en ander dokumente van die World Wide Web.3

Media-invloede op seksuele gedrag is die eerste keer in 'n seksonderwys-nuusbrief in 1981,4 en sedertdien het verskeie oorsigte die adolessente se gebruik van die media as 'n bron van inligting en die moontlike uitwerking daarvan op hul seksuele gedrag ondersoek.5-8 Adolessente is kragtige gebruikers van die inligting wat in die media uitgesaai word,9 Daar is kommer uitgespreek oor die invloed van mediaberigte oor seksuele houdings en die normatiewe verwagtinge van hierdie adolessente in 'n kritieke ontwikkelingsfase.10 Die massamedia en die internet het hul voordele ten opsigte van die verskaffing van nodige inligting vir jongmense oor seksuele gesondheid en gesonde seksuele verhoudings,3 maar baie studies het getoon dat massamedia tieners negatief beïnvloed in hul seksuele gedrag.1,9,11,12 Oor die afgelope twee dekades het studies 'n algehele toename in die aantal uitbeeldings van en die hoeveelheid bespreking oor seks in hierdie media en 'n toename in die eksplisiete getuienis van hierdie uitbeeldings getoon.13-16 Verder toon televisienavorsing 'n redelik konsekwente seksuele boodskap oor televisiegenres: die meeste seksuele uitbeeldings van geslagsgemeenskappe tussen ongetroude volwassenes, met min of geen verwysing na seksueel oordraagbare infeksies of verworwe immuniteitsgebreksindroom (VIGS), swangerskap of die gebruik van kontrasepsie .17

Seksuele besprekings en uitstallings word al hoe meer gereeld en eksplisiet in alle vorme van die massamedia.3 Die internet, waarvan die gebruik vinniger groei as enige vorige tegnologie,18 het die beskikbaarheid van seksueel eksplisiete inhoud dramaties verhoog.3 Een inhoudsanalise het bevind dat die insluiting van seksuele inhoud wat wissel van flirt tot seksuele omgang, van meer as die helfte van televisieprogramme in 1997-1998 tot meer as twee derdes van die programme in die 1999-2000 seisoen toegeneem het. Uitbeeldings van omgang (suggestief of eksplisiet) het in een van elke tien programme plaasgevind.19 'N Amerikaanse studie vir 1,276-jeuggerigte programme wat in 2001-2002 uitgesaai is, het getoon dat 82% van episodes seksuele praat en 67% bevat seksuele gedrag, met 11% impliseer en 4% seksuele omgang uitbeeld.20

Min is egter bekend van die verhouding tussen die media en jongmense se seksuele gedrag in Nigerië, of selfs in ontwikkelende lande in die algemeen, weens die gebrek aan studies in hierdie gebied. Die ontstellende toename in verkragting, tienerswangerskappe, septiese aborsies en seksueel oordraagbare infeksies, veral menslike immuniteitsgebreksvirus (MIV), onder voorgraadse studente in Nigerië.21 maak navorsing oor die gevolge van die massamedia en die internet op hul seksuele gedrag selfs belangriker.

Materiaal en metodes

Hierdie beskrywende, deursnee-studie is uitgevoer in Osogbo, die hoofstad van Osun-staat, Nigerië; Die teikenbevolking was voorgraads in Osogbo-metropool. Die dorp het drie universiteite: Ladoke Akintola Universiteit van Tegnologie-onderwyshospitaal (LAUTECH); Fontein Universiteit; en Osun State University. Vraelyste is aan studente by twee willekeurig gekose skole binne die Universiteite toegedien; die laer-vlak mediese studente van Osun State University, en die hoërvlak basiese mediese laboratorium wetenskapstudente by LAUTECH. Etiese goedkeuring vir hierdie studie is verkry uit die Navorsingsetiekkomitee van LAUTECH, en verdere toestemming is gesoek en verkry van die Provost, Kollege vir Gesondheidswetenskappe, Osun State University, wat ons ook toegelaat het om die opname daar te doen. Daarbenewens is mondelinge ingeligte toestemming van elke respondent verkry.

'N Multistadige monsternemingstegniek is gebruik om die respondente te kies. 'N Aanvanklike steekproefgrootte van 340 is opgedoen met die gebruik van die Leslie Fischer se formule vir populasies kleiner as 10,000.22 Om egter verteenwoordigendheid te verbeter en om nie te reageer nie, is 'n totaal van 450-voorspelde semistruktureerde vraelyste versprei. Hierdie self-geadministreerde vraelys is in vier afdelings verdeel. Die eerste afdeling het sosio-demografiese eienskappe van respondente ingesluit; Die tweede afdeling het aandag gegee aan bewustheid van en gebruik van verskillende vorme van massamedia; die derde afdeling het patrone van seksuele gedrag van respondente ondersoek; en die laaste afdeling het die respondente se houdings aangaande en die gebruik van die internet en die gevolge daarvan, veral op seksuele gedrag, behandel.

Die vraelyste is handmatig gesorteer en geanaliseer met behulp van SPSS statistiese sagteware, weergawe 16 (IBM Corporation, Armonk, NY, VSA). Die geldigheid van die data wat ingesamel is, is verseker deur dubbele inskrywing en deur ewekansige tjeks vir foute. Relevante frekwensie verspreidingstabelle en opsommende maatreëls is gegenereer. Die chi-kwadraat toets is gebruik om verhoudings tussen kategoriese veranderlikes te demonstreer en die vlak van betekenis is bepaal P<0.05, en 'n 95% vertrouensinterval (95% CI), vir alle inferensiële ontledings. Logistiese regressie-analise is gebruik om voorspellers te identifiseer om seksueel ervare te wees (dit wil sê diegene wat ooit seks gehad het) en om verskeie seksuele lewensmaats te hê. In die logistieke regressietabelle is die aantal televisiekykure hergroepeer in twee groepe van "minder as" of "gelyk aan en meer as" die gemiddelde kykure.

Uitkomsveranderlikes vir die houdings van respondente is behaal deur 'n vyf-punt Likert-skaal te gebruik (stem heeltemal saam, stem saam, besluit nie, stem nie saam nie, stem heeltemal nie saam nie). Hierdie graderings is saamgeperste, onvoorspelbare en onenigheid in die logistieke regressietabelle.

Results

Van die 450-vraelyste wat versprei is, is 400-voltooide vraelyste teruggestuur, wat 'n reaksietempo van 88.9% tot gevolg het. Tabel 1 toon die sosio-demografiese eienskappe van die 400-respondente. Die meeste was tussen 20-24-jariges (59.5%) en 25-29-jariges (32.8%), met 'n gemiddelde ouderdom ± standaardafwyking van 23.6 ± 2.99 jaar; Die respondente was hoofsaaklik vroulik (n = 227, 56.8%), Christen (n = 303, 75.8%) en enkel (n = 372, 93.0%).

Tabel 1 

Sosio-demografiese eienskappe van respondente (n = 400)

Die meeste respondente was bewus van die verskillende vorme van massamedia soos radio en televisie (99.5%), films (95.0%), koerante en tydskrifte (96.5%), tuisvideo's (video's wat tuis gekyk is) (91.0%) , en die internet (98.7%) (Tabel 2). Radio en televisie was die mees toeganklike vir respondente (n = 88, 22.0%), gevolg deur die internet (n = 60, 15.0%). Baie van die respondente was van mening dat die internet en radio / televisie inligtingbronne oor seksuele probleme was (onderskeidelik n = 153, 38.3% en n = 97, 24.2%), terwyl meer respondente (n = 165, 41.3% ) het gevoel dat die internet gevolge het vir seksuele gedrag, in vergelyking met ander vorme van massamedia. Flieks was die gunsteling tipe televisieprogrammering vir meer as die helfte van die respondente (56.3%), en ongeveer 'n derde van die respondente (n = 134, 33.5%) het daagliks 'n gemiddeld van 3-5 uur aan die televisie gekyk (Tabel 3). Die meeste respondente (n = 263, 65.8%) het van vriende van die internet gehoor. Byna die helfte van die respondente (n = 198, 49.5%) het die Internet dikwels gebruik vir sulke doeleindes soos skoolopdragte (n = 332, 83.0%), e-pos (n = 356, 89.0%) en toegang tot seksueel eksplisiete materiaal = 298, 74.5%). Van die 298 wat seksueel eksplisiete materiaal op die internet verkry het, het 56 (18.8%) soms, 53 (17.8%) af en toe 189 (63.4%) selde gedoen.

Tabel 2 

Persepsies van respondente oor massamedia / die internet (n = 400)
Tabel 3 

Gebruik van massamedia / die internet deur respondente (n = 400)

Wat die houding teenoor die massamedia en die internet betref, was die meeste respondente nie eens of sterk eens dat voorhuwelikse seks (57.3%) en toegang tot die internet vir seksuele materiaal (61.8%) aanvaarbare gedrag was nie en die meeste ooreengekom of sterk ooreengekom dat die internet 'n slegte invloed het oor die seksuele gedrag van jeugdiges (73.5%) (Tabel 4). Na die berekening van uitkomsveranderlikes het 58.9% van die respondente negatiewe houdings gehad en 41.1% het positiewe houdings teenoor die massamedia / die internet en hul seksuele gedrag gehad.

Tabel 4 

Houdings van respondente aan massa media / die internet (n = 400)

Tabel 5 toon die seksuele gedragspatrone van respondente. Die meeste respondente was bewus van verskillende vorme van seksuele gedrag, soos masturbasie (89.2%), orale seks (88.0%), anale seks (84.7%) en coitus (100%); en 226 van hulle (56.5%) het seksuele omgang beleef. Van die 226 seksueel ervare respondente, 226 (100.0%), 37 (16.4%), 31 (13.7%) en 10 (4.4%) het onderskeidelik mediese, mondelinge seks, masturbasie en anale seks geoefen; 122 (54.0%) het altyd kondome gebruik tydens seksuele aktiwiteit, terwyl 90 (40.0%) nooit kondome gebruik het nie; 33 (14.6%) het seks gehad met kommersiële sekswerkers. Ongeveer die helfte van die respondente (n = 117, 51.8%) het eers geslagsgemeenskap gehad tussen 15-19-jariges, en die meeste (n = 171, 75.7%) het tans 1-2 seksuele vennote.

Tabel 5 

Seksuele gedrag van respondente (n = 400)

Die meeste respondente (n = 371, 92.8%) het gevoel dat die massamedia / die internet 'n uitwerking op hul seksuele gedrag gehad het, met 198 (49.5%) van hulle wat dit eens was, het positiewe en negatiewe gevolge gehad. Bivariate analise van die uitkomsveranderlikes het aansienlike verband getoon tussen seksueel aktief en die respondente se ouderdom (P= 0.001), seks (P= 0.004), huwelikstatus (P= 0.01), tyd wat daagliks aan televisie gekyk word (P= 0.03), frekwensie van internetgebruik (P= 0.0003), en die frekwensie van toegang tot seksueel eksplisiete materiaal op die internet (P= 0.001) (Tabel 6).

Tabel 6 

Vereniging tussen seksuele aktiwiteit en ander eienskappe van respondente (n = 400)

In die ontleding van moontlike voorspellers om seksueel ervare te wees (Tabel 7), aangesien die veranderlike toegang tot die internet vir seksuele materiaal / flieks vir my aanvaarbaar is en die gebruik van "ooreenstem" as die verwysing, het respondente wat verklaar dat toegang tot die internet vir seksuele materiaal / flieks nie aanvaarbaar was vir hulle nie, was 23 keer (1 / 0.043 ) minder geneig om seksueel aktief (ervare) te wees as diegene wat verklaar het dat toegang tot die internet vir seksuele materiaal / flieks aanvaarbaar was; hierdie bevinding was statisties betekenisvol vir "verskil" (kansverhouding [OR] = 0.043, 95% CI = 0.016-0.122, P

Tabel 7 

Binêre logistieke regressie van seksuele aktiwiteit teen moontlike voorspellers (n = 400)

Net so, vir die veranderlike "huwelikstatus" en die gebruik van "ooit getroud" as die verwysing, was diegene wat enkel was (nog om te trou) ongeveer 13-tye (1 / 0.075) minder geneig om seksueel aktief te wees as diegene wat getroud was, en hierdie bevinding was ook statisties betekenisvol (OR = 0.075, 95% CI = 0.008-0.679, P= 0.021). So, voorspellers van vlak van seksuele aktiwiteit was die houding "toegang tot die internet vir seksuele materiaal / films is aanvaarbaar vir my" en respondente se huwelikstatus.

In die ontleding van moontlike voorspellers om meer seksuele vennote te hê (Tabel 8), vir die veranderlike "seks" en die gebruik van "manlike" as die verwysing, was vroue ongeveer drie keer (1 / 0.308) minder geneig om meer seksuele vennote as mans te hê, en dit was statisties betekenisvol (OR = 0.308, 95% CI = 0.113-0.843, P= 0.022).

Tabel 8 

Binêre logistieke regressie van verskeie seksuele vennote teen moontlike voorspellers (n = 400)

Vir die veranderlike "frekwensie van internetgebruik" en die gebruik van "selde" as die verwysing, het diegene wat die internet gebruik het, dikwels ongeveer vyf en 'n half keer (1 / 5.450) meer geneig om meer seksuele vennote te hê as diegene wat selde die internet gebruik , en hierdie bevinding was statisties betekenisvol (OR = 5.450, 95% CI = 1.035-28.703, P= 0.045). Net so, vir dieselfde veranderlike en gebruik selde as die verwysing, was diegene wat internet soms gebruik het, sowat sewe keer (1 / 7.295) meer geneig om meer seksuele vennote te hê as diegene wat selde die internet gebruik het. Hierdie bevinding was ook statisties beduidend (OR = 7.295, 95% CI = 1.085-49.040, P= 0.041).

Bespreking

Byna al die respondente in hierdie studie was bewus van die internet en die massamedia, met meer as 9 van 10-respondente wat weet oor die verskillende vorme van massamedia. Dit is soortgelyk aan wat in vorige studies gerapporteer is,1,3 en dit word verwag omdat jongmense gesê word om sterk gebruikers van die massamedia te wees.9 Net omtrent 'n vyfde van die studente in hierdie studie het toegang tot radio en televisie gehad, en selfs minder (15%) het toegang tot die internet gehad. Dit verskil van wat in ander studies gerapporteer is, wat algemeen bevind het dat die meeste adolessente toegang het tot die massamedia en die internet.1-3,10,23 Dit mag egter nie verbasend wees nie, aangesien hierdie vorige studies uitgevoer is in ontwikkelde lande waar inligtingstegnologie nie net meer gevorderd is nie, maar ook geredelik bekostigbaar en toeganklik is as in ontwikkelende lande soos Nigerië.

Met betrekking tot seksueel eksplisiete materiaal het die meeste respondente geoordeel dat die internet (~ 40%) en radio en televisie (~ 25%) bronne van seksueel eksplisiete materiaal was. Dit is ook in ander studies aangemeld.10,20 Verskeie studies het duidelik getoon dat seksuele inhoud op televisie voorkom.24-26 Die internet is ook gesê om seksueel eksplisiete materiaal meer toeganklik te maak vir die jeug as ooit tevore.10,27 Ongeveer 17% van die respondente het ook tuisvideo's as 'n bron van seksueel eksplisiete materiaal beskou, en 'n bietjie meer as dit het gevoel dat dit ook seksuele gedrag beïnvloed. Dit is bevestig deur ander studies,28-30 en dit is gerapporteer dat seksuele inhoud meer eksplisiet in flieks is as op televisie.10

Interessant genoeg, ten spyte van die feit dat die meeste van die respondente die Internet as 'n bron van seksueel eksplisiete materiaal beskou het en hul seksuele gedrag beïnvloed het, het die meeste van hulle ook die Internet as hul gunsteling bron van inligting en vermaak beskou. Dit is dus verbasend dat slegs 'n paar studies (en selfs minder studies in ontwikkelende lande) die seksuele inhoud van die internet ondersoek het met betrekking tot die seksuele gedrag van die jongmense. Daar is baie bestaande literatuur oor die invloed van massamedia op die gedrag van adolessente en jong volwassenes, veral in die Verenigde State en ander Westerse kulture; Die sterkte van hierdie studie is dus dat dit 'n land assesseer waar daar nie soveel navorsing gedoen is oor die verhouding tussen massamedia en seksuele gedrag nie.

Twee derdes van die respondente het oor die internet van vriende en minder as 4% van ouers geleer. Hierdie patroon sal waarskynlik tot gevarieerde en ongebalanseerde inligting lei, dikwels met swak gehalte. Respondente se hoofredes vir die gebruik van die internet was vir skoolopdragte en e-pos; Maar driekwart van die respondente het ook die internet gebruik om seksueel eksplisiete flieks en pornografie te sien. Dit is soortgelyk aan wat gerapporteer is in 'n studie van 813-universiteitstudente van regoor die Verenigde State, waarin 87% van die mans en 31% van die vroue aangemeld het om self pornografie te soek.31 Dit vra om kommer, omdat die internet en massamedia die bronne van eerste indrukke en deurlopende persepsies kan wees wat krities is in die ontwikkeling van 'n jongmens se seksuele houdings, verwagtinge en gedrag. As jongmense se eerste verkennings van seks in die konteks van die aanlyn "seksuele mark" plaasvind,10 Dit sal vir hulle moeilik wees om gesonde konsepte van seks en hul eie seksualiteit te ontwikkel. Jong adolessente word gevorm deur hul ervarings. Verder kan seksueel eksplisiete inhoud nuwe idees voorstel, wat weer 'n adolessent se ontwikkeling van waardes en persepsies van gesonde seksuele verhoudings kan beïnvloed. Die seksueel eksplisiete inligting wat op die internet voorkom, is dikwels onakkuraat en skadelik. Dit ontbreek dikwels beskrywings van intimiteit of die ontwikkeling van diep persoonlike verhoudings. Inteendeel, dit moedig seksuele dade aan sonder enige emosionele konneksie, wat weer 'n persoon se seksuele waardes, houdings en gedrag kan vorm, en kan gevolglik inbreuk maak op gesonde seksuele ontwikkeling.

In hierdie verband is dit krities om die internet as 'n nuwe sosiale omgewing te beskou, waarin universele adolessente kwessies rakende identiteitsvorming, seksualiteit en selfwaarde ondersoek word in 'n virtuele wêreld. Maklike en deurlopende toegang tot die internet bied geweldige geleenthede vir adolessente sosialisering, sodat hulle met hul eweknieë sowel as met volledige vreemdelinge regoor die wêreld kan koppel. Dit is duidelik dat die internet die sosiale wêreld van adolessente transformeer deur te beïnvloed hoe hulle verhoudings kommunikeer, onderhou en onderhou en sosiale ondersteuning vind. Daarom is dit noodsaaklik om bewus te maak van die potensiële voordele en risiko's van tiener internetgebruik en om strategieë te verskaf om veilige en positiewe praktyk te lei.

Die helfte van die respondente het gesê dat hulle die internet dikwels gebruik het, en daar was 'n aansienlike verband tussen die frekwensie van internetgebruik en die frekwensie van toegang tot seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Gereelde gebruikers van die Internet het meer geneig om gereeld toegang tot seksueel eksplisiete materiaal te verkry. Daar was ook 'n beduidende verband tussen seksueel aktief en die frekwensie van internetgebruik en die frekwensie van toegang tot seksueel eksplisiete materiaal op die internet, met diegene wat die internet gebruik het of toegang tot seksueel eksplisiete materiaal wat dikwels meer seksueel aktief was. Dit is soortgelyk aan die bevinding van Brown et al,32 wat in hul longitudinale studie bevind het dat die kwintiel tieners wat die grootste hoeveelheid seksuele media-inhoud in die vroeë adolessensie verbruik het, meer as twee keer so waarskynlik was as dié met ligter seksuele diëte wat seksuele omgang begin het teen die tyd dat hulle 16 jaar was ou. Dit kan ook 'n rede wees vir die toenemende toegang tot die massamedia / die internet, veral met die koms van selfone, skootrekenaars en ander draagbare elektroniese toestelle met geriewe om toegang tot die internet te verkry en films te kyk.

Omtrent 6 van 10-respondente het swak houdings teenoor die massamedia / die internet en hul seksuele gedrag gehad, en 'n kwart van hulle het dit oorweeg om seksueel eksplisiete materiaal of seksfilms op die internet te beskou as aanvaarbaar. Dit is soortgelyk aan wat gerapporteer is in 'n studie onder voorgraadse studente in die Verenigde State, waarin twee derdes van die mans en die helfte van die vroue beskou het as pornografie om aanvaarbaar te wees.31 Byna 60% van die respondente in die huidige studie was seksueel aktief, met byna die helfte van hulle het hul mees onlangse seksuele blootstelling binne 'n week voor data-insameling. Hierdie patroon is aangemeld in vroeëre studies wat algemeen toon dat jong volwassenes, veral dié in ontwikkelende lande, meer seksueel ervare word.33,34 Dit was egter interessant om 'n beduidende verhouding tussen seksueel aktief te vind en faktore soos tyd wat bestee word aan televisie en frekwensie van internetgebruik. Hierdie verhouding is ook in vorige studies gerapporteer. Peterson et al35 het 'n verband gevind tussen die duur van televisievertoning en vroeë inisiëring van seksuele omgang onder adolessente. Bruin en Nuut11 het ook bevind dat hoërskoolstudente wat televisie met meer seksuele inhoud gekyk het, meer geneig sou wees om seksuele aktiwiteit te begin as diegene wat minder seksuele media-inhoud gekyk het.

Meer as 9 van 10-respondente in hierdie studie het gevoel dat die massamedia / die internet 'n invloed op hul seksuele gedrag het, en ongeveer die helfte van hulle het geglo die effek was positief en negatief. Dit is soortgelyk aan die menings wat deur vorige outeurs gedeel is.1,3 Die internet kan 'n positiewe effek op tieners hê, aangesien daar 'n paar plekke is wat bewustheid skep oor tienerswangerskap, menslike immuniteitsgebreksvirus en seksueel oordraagbare siektes. Hierdie webwerwe kan deur jong mense gebruik word wanneer hulle nêrens anders omdraai nie. Navorsing het egter getoon dat massamedia / internet ook die seksuele gedrag van jong mense negatief kan beïnvloed omdat tieners meer geneig is om vroeër seksuele verhoudings te hê sonder om beskerming te gebruik.1,3 Multivariate analise het getoon dat aanvaarbaarheid van toegang tot die internet vir seksuele materiale 'n voorspeller was van die waarskynlikheid om seksueel aktief te wees; Die frekwensie van internetgebruik vir toegang tot seksuele materiaal / pornografie is ook voorspelbaar van die respondente se waarskynlikheid om meer seksuele vennote te hê. Hierdie bevindinge bevestig verslae van ander navorsers oor die negatiewe invloed wat internetgebruik op adolessente se seksuele gedrag kan hê.1,3,11,32,35

Gevolgtrekking en aanbevelings

Die meeste van die respondente in hierdie studie was bewus van die verskillende vorme van massamedia en die internet, maar slegs 'n paar van hulle het toegang tot hierdie programme. Die meeste respondente het 3-5 uur per dag op televisie gekyk, en die meeste het ook die Internet gereeld gebruik. Daar was 'n beduidende verband tussen seksuele aktiwiteit, tyd om televisie te kyk en die frekwensie van internetgebruik: diegene wat meer tyd spandeer het aan televisie en diegene wat die internet meer gereeld gebruik het, was meer geneig om seksueel aktief te wees. Frekwensie van internetgebruik vir toegang tot seksuele materiaal is gevind as 'n voorspeller om seksueel aktief te wees en van die waarskynlikheid om meer seksuele vennote te hê.

Op grond van hierdie bevindinge beveel die skrywers aan dat jongmense opgevoed word oor die behoorlike gebruik van massamedia / die internet. Die direkteure en produsente van programme wat uitgestuur word op die massamedia / die internet, moet opgevoed word oor die behoefte om uitbeeldings van seksuele aktiwiteit te balanseer met die moontlike gevolge van keuses in seksuele gedrag. Ouers word ook aangemoedig om betrokke te wees by hul kinders se patrone en keuses van massamedia en internetgebruik. Gesinne moet gereeld met hul kinders die beperkinge van die inligting in die massamedia en die moontlike misbruik daarvan met betrekking tot reproduktiewe gesondheid en regte bespreek. As 'n saak van ondersteuning, moet ouers voldoen aan die beskikbare reël van ouerleiding wanneer hulle sekere films en programme in die massamedia kyk, veral op televisie en die internet. Aangesien Nigeriese voorgraadse studente 'n algemene kursus oor inligting- en kommunikasietegnologie moet neem om basiese kennis in hierdie arena te verwerf, moet kolleges en instansies hierdie geleentheid gebruik om studente op te voed oor die gebruik en misbruik van die massamedia en die korrekte gebruik van die Internet as bron van inligting oor seksuele probleme.

voetnote

Openbaarmaking

Die skrywers rapporteer geen belangebotsings in hierdie werk nie.

Verwysings

1. Anton. Massamedia en Adolessensie: Hoe Massamedia beïnvloed tieners in hul seksuele gedrag. Essays24.com; 2010. [Toegang tot Junie 15, 2011]. Beskikbaar van: http://essays24.com/print/Mass-Media-Adolescence-Mass-Media/24866.html.
2. Wakefield MA, Loken B, Hornik RC. Gebruik van massamedia-veldtogte om gesondheidsgedrag te verander. Lancet. 2010; 376 (9748): 1261-1271. [PMC gratis artikel] [PubMed]
3. Bruin JD. Massamedia beïnvloed seksualiteit. J Sex Res. 2002; 39 (1): 42-45. [PubMed]
4. Corder-Bolz C. Televisie en adolessente se seksuele gedrag. Seks Onderwys Koalisie Nuus. 1981; 3: 40.
5. Bruin JD, Greenberg BS, Buerkel-Rothfuss NL. Massamedia, seks en seksualiteit. Adolesc Med. 1993; 4 (3): 511-552. [PubMed]
6. Greenberg BS, Brown JD, Buerkel-Rothfuss N. Media, Seks en die Adolessent. Cresskill, NJ: Hampton Press; 1993.
7. Malamuth NM. Pornografie se impak op manlike adolessente. Adolesc Med. 1993; 4 (3): 563-576. [PubMed]
8. Malamuth NM, Impett EA. Navorsing oor seks in die media: wat weet ons van die effekte op kinders en adolessente? In: Sanger DG, Singer JL, redakteurs. Handboek van Kinders en die Media. Duisend Oaks, CA: Sage Publications; 2001. pp. 269-287.
9. Werner-Wilson RJ, Fitzharris JL, Morrissey KM. Adolessente en ouerpersepsies van media-invloed op adolessente seksualiteit. Adolessensie. 2004; 39 (154): 303-313. [PubMed]
10. Ryk M. Virtuele Seksualiteit: Die Invloed van Vermaak Media oor Seksuele Houdings en Gedrag. Washington, DC: die nasionale veldtog om tiener en onbeplande swangerskap te voorkom; 2008. [Toegang tot Junie 10, 2011]. Beskikbaar van: http://www.thenationalcampaign.org/resources/monster/MM_1.0.pdf.
11. Bruin JD, Nuweling SF. Televisiebesigtiging en adolessente se seksuele gedrag. J Homoseksuele. 1991; 21 (1-2): 77-91. [PubMed]
12. Stern SE, Handel AD. Seksualiteit en massamedia: die historiese konteks van sielkunde se reaksie op seksualiteit op die internet. J Sex Res. 2001; 38 (4): 283-291.
13. Gruber E, Grube JW. Adolessente seksualiteit en die media: 'n oorsig van huidige kennis en implikasies. Wes J Med. 2000; 172 (3): 210-214. [PMC gratis artikel] [PubMed]
14. Sprafkin JN, Silverman LT. Opdatering: fisies intieme en seksuele gedrag op prima-televisie. J Kommun. 1981; 31 (1): 34-40. [PubMed]
15. Bragg S, Buckingham D. Jongmense en seksuele inhoud op televisie: 'n oorsig van die navorsing. Die Uitsaai Standaarde Kommissie; 2002. [Toegang tot Januarie 9, 2014]. Beskikbaar van http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.133.2116&rep=rep1&type=pdf.
16. Collins RL, Martino SC, Shaw R. Invloed van nuwe media op adolessente seksuele gesondheid: Bewyse en geleenthede. RAND; 2011. [Toegang tot Januarie 9, 2014]. Beskikbaar van: http://www.rand.org/pubs/working_papers/WR761.html.
17. Lowry DT, Towles DE. Prime Time TV-uitbeeldings van seks, voorbehoeding en venereksie. Joernalistiek Kwartaalliks. 1989; 66 (2): 347-352.
18. Idowu B, Ogunbodede E, Idowu B. Inligting- en Kommunikasietegnologie in Nigerië: Die Gesondheidsektor-ervaring. Blaar van Inligtingstegnologie Impak. 2003; 3 (2): 69-76.
19. Kunkel D, Cope KM, Farinola WJM, Biely E, Rollin E, Donnerstein E. Sex op TV: 'n Tweejaarlikse verslag aan die Kaiser Family Foundation. Menlo Park, CA: die Henry J Kaiser Familie Stigting; 1999.
20. Fisher DA, Hill DL, Grube JW, Gruber EL. Seks op Amerikaanse televisie: 'n analise oor programgenres en netwerke. J Uitsaai-elektronmedia. 2004; 48 (4): 529-553.
21. Olasode OA. Seksuele gedrag by adolessente en jongmense wat 'n seksueel oordraagbare siektekliniek bywoon, Ile Ife, Nigerië. Indiese J Sex Transm Dis. 2007; 28 (2): 83-86.
22. Araoye MO. Navorsingsmetodologie met Statistiek vir Gesondheid en Sosiale Wetenskappe. Ilorin, Nigerië: Nathadex Uitgewers; 2004. pp. 117-120.
23. Roberts DF. Media en jeug: toegang, blootstelling en privatisering. J Adolesc Gesondheid. 2000; 27 (Suppl 2): 8-14. [PubMed]
24. Davis S, Mares ML. Effekte van praatskouvertoning op adolessente. J Kommun. 1998; 48 (3): 69-86.
25. Strouse JS, Buerkel-Rothfuss N, Lang EC. Geslag en gesin as moderators van die verhouding tussen musiekvideo-blootstelling en adolessente seksuele permissiwiteit. Adolessensie. 1995; 30 (119): 505-521. [PubMed]
26. Kunkel D, Cope KM, Biely E. Seksuele boodskappe op televisie: bevindinge van drie studies vergelyk. J Sex Res. 1999; 36 (3): 230-236.
27. Kanuga M, Rosenfeld WD. Adolessente seksualiteit en die internet: die goeie, die slegte en die URL. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2004; 17 (2): 117-124. [PubMed]
28. Thompson KM, Yokota F. Geweld, seks en profaniteit in films: korrelasie van filmgraderings met inhoud. MedGenMed. 2004; 6 (3): 3. [PMC gratis artikel] [PubMed]
29. Bufkin J, Eschholz S. Beelde van seks en verkragting: 'n Inhoudsontleding van populêre film. Geweld teen vroue. 2000; 6 (12): 1317-1344.
30. Oliver MB, Kalyanaraman S. Geskik vir alle kykers? 'N Ondersoek van gewelddadige en seksuele uitbeeldings in filmvoorskoue word op videoverhurings aangebied. J Uitsaai-elektronmedia. 2002; 46 (2): 283-299.
31. Carroll JS, Padilla-Walker LM, Nelson LJ, Olson CD, Barry CM, Madsen SD. Generasie XXX: aanvaarding en gebruik van pornografie onder opkomende volwassenes. J Adolesc Res. 2008; 23 (1): 6-30.
32. Brown JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C. Sexy media-saak: blootstelling aan seksuele inhoud in musiek, flieks, televisie en tydskrifte voorspel seksuele gedrag van swart en wit adolessente. Pediatrics. 2006; 117 (4): 1018-1027. [PubMed]
33. Santelli JS, Brener ND, Lowry R, ​​Bhatt A, Zabin LS. Meervoudige seksuele vennote onder Amerikaanse adolessente en jong volwassenes. Fam Plann Perspect. 1998; 30 (6): 271-275. [PubMed]
34. Yan H, Chen W, Wu H, et al. Meervoudige geslagsvennootskap in vroulike voorgraadse studente in China: 'n multi-kampus opname. BMC Openbare Gesondheid. 2009; 9: 305. [PMC gratis artikel] [PubMed]
35. Peterson JL, Moore KA, Furstenberg FF., Jr Televisiebesigtiging en vroeë inisiëring van seksuele omgang: is daar 'n skakel? J Homoseksuele. 1991; 21 (1-2): 93-118. [PubMed]