Verkenning van die uitwerking van seksueel eksplisiete materiaal op die seksuele oortuigings, begrip en praktyke van jong mans: 'n kwalitatiewe opname (2016)

SKAKEL NAAR VRAESTEL

Charles Petera en Meyrick, Jane, Ph.D.a

a Departement Sielkunde, Universiteit van Wes-Engeland.

Ooreenstemmende Skrywer - Dr Meyrick, Universiteit van Wes-Engeland, Departement Sielkunde, Frans-kampus, Cold Harbour Lane, Bristol BS16 1QY. Tel + 44 (0) 117 21 82153. E-pos [e-pos beskerm]

Sleutel woorde: Seksuele eksplisiete materiaal, aanlynpornografie, adolessente mans, kwalitatiewe navorsing, teorie,

Abstract

Doel

Navorsing dui daarop dat blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal (SEM) negatiewe gevolge het vir die oortuigings, houdings en optrede van adolessente, veral op mans. Die doel van hierdie studie was om die effek van blootstelling aan SEM op die seksuele oortuigings, begrippe en gedrag van adolessente mans in die samelewing te ondersoek en begin om die teorie rondom hierdie gaping in die Britse literatuur te bou.

Metode

'N opportunistiese steekproef van deelnemers van mans tussen 18 - 25 is gewerf binne een werkplek ('n oproepsentrum, Bristol, UK). Van 40 genooi, het 11 gereageer op 'n kwalitatiewe opname. Data is versamel (aanlyn en papierformaat) en ontleed vir temas.

Resultate en gevolgtrekkings

Bevindinge dui daarop dat die belangrikste temas rondom SEM, wat die seksuele oortuigings, begrip en gedrag van adolessente mans beïnvloed, is: - verhoogde vlakke van beskikbaarheid van SEM, insluitend 'n toename in ekstreme inhoud (Oral waar jy kyk) word deur jong mans in hierdie studie gesien as negatiewe effekte op die seksuele houdings en gedrag van adolessente (Dis nie goed nie). Gesins- of geslagsopvoeding kan 'n mate van 'beskerming' of 'n balans bied aan die voorstellings van sien (buffers), jong mense sien in SEM. Data dui op teenstrydige of verwarde aansigte (Real verses Fantasie) rondom adolessente se verwagtinge van 'n gesonde sekslewe (Gesonde Geslagslewe) en toepaslike oortuigings en gedrag (Weet reg van verkeerd). Deur die temas in 'n oorsig van 'n oorsaaklike weg te trek, help dit om teorie te bou.

sleutelwoorde: Seksuele eksplisiete materiaal, Adolessente mans, Geloof, Begrip, Gedrag, Kwalitatiewe navorsing.

Implikasies en bydraes

 • Wye beskikbaarheid van SEM gerapporteer met toenemend uiterste inhoud.
 • Verbruik kan lei tot verwarring en SEM waardes gebaseer verwagtinge van werklike seks.
 • Variasie in hierdie invloed kan wees as gevolg van bestaande kwesbaarheid of ervaring van 'buffers'
 • Geslagsopvoeding is gesien as 'n gemiste geleentheid om 'n gesonder teenbalans te bied.

INLEIDING

Die verhoogde beskikbaarheid van pornografie (1), veral deur middel van digitale platforms (2,3,4), het gelei tot 'n 'gepornifiseerde' wêreld (5). Navorsing het op 'n aantal ongekende maniere 'n impak op die ontwikkeling van adolessente en jeugkultuur begin (6,7,5,8).

McNair, 2002 (8) beweer dat die normalisering en integrering van seksueel eksplisiete materiaal (SEM) nie net getoon word deur die rol wat pornografie speel in jongmense se lewens, verhoudings en die gemak waarmee hulle dit bespreek nie, maar ook in populêre kultuur en kontemporêre art.

Die onoordeelkundige aard van moderne internet-geaktiveerde tegnologie het verhoogde blootstelling aan SEM in alle ouderdomsgroepe (1), maar veral by jongmense óf per ongeluk of opsetlik (9, 10). Vlakke van deelname in die skepping en verspreiding van seksueel eksplisiete inhoud van 'n persoonlike aard deur middel van sosiale media-aanhalings het ook toegeneem (11).

Ondersoek na vlakke van SEM-verbruik het voorgestel dat 'n reeks potensiële negatiewe gevolge insluit; aanmoediging van seksuele geweld (12); objektivering van vroue (13); vroeëre seksuele debuut (14, 15, 16); riskante seksuele gedrag (17) en seksuele teistering (16). Luder et al. 2010 (18) met behulp van 'n groot bevolking Switserse jeug, (N = 6054) het geen verband gevind tussen blootstelling aan SEM en die meerderheid riskante seksuele gedrag nie. Die patroon kan egter 'n groter negatiewe effek hê in kwesbare bevolkings, soos gevind deur grootskaalse (N = 1501) werk in die VSA. (19) het bevind dat die meerderheid mans geen verband tussen gereelde SEM-blootstelling en 'n hoër neiging tot seksuele aggressie. Onder diegene met 'n vooropgestelde risikovlak teenoor seksuele aggressie wat SEM ook gereeld gesoek het, is bevind dat vlakke van seksuele aggressie in vergelyking met hul eweknieë vier keer groter of meer was. Die wisselwerking tussen blootstelling en effek verg groter ondersoek en, nog belangriker, 'n teorieboubenadering.

Teorie-ontwikkeling in hierdie veld ontbreek (20). Dwarssnitstudies het voorgestel dat adolessente seksuele gedrag leer van die waarneming van SEM (14,21) en dat dit tot verwronge verwagtinge van seksualiteit (22) kan lei. Peter en Valkenburg, 2010 (23) het meer gereelde SEM-blootstelling tot gevolg gehad dat dit soortgelyk aan werklike seks (sosiale realisme) en 'n nuttige bron van inligting oor seks (nut) was.

Die potensiële rol van beskermende seksopvoeding rondom SEM word bewys, (24) het beklemtoon dat die afwesigheid van opvoeding wat verband hou met die potensiële negatiewe gevolge van SEM, kan verband hou met 'n verhoogde persentasie hoërisiko-seksuele gedrag.

'N Studie wat deur Hald en Malamuth, 2008 (25) gedoen is, het gehelp om paaie vir seksuele opvoeding met betrekking tot pornografie te identifiseer, die inkorporering van inhoud te bevorder wat mediageletterdheid sou verhoog en die kritiese interpretasie van pornografiese materiaal van jongmense sal help.

In diepte het kwalitatiewe (7) werk egter erken dat sommige jongmense die onrealistiese aard van SEM erken, en weer op die kompleksiteit van adolessente ervaring en begrip gewys. Sulke diepgaande werk is skaars in die literatuur, maar dit is nodig om 'n ryker uiteensetting te gee van hoe SEM ervaar word om beide die teoretiese toevallige weë te begryp en potensiële middele te ondersoek. Daar is ook opgemerk dat die gebrek aan navorsing in die VK in die breër Europese gedomineerde literatuur opgemerk word wat die potensiële kulturele variasie in ervaring kan gee.

Die doel van hierdie navorsing was dus om die effekte te verstaan ​​wat blootstelling aan SEM het op die seksuele oortuigings, begrip en praktyke van jong mans deur hul eie rekeninge as 'n eerste stap na die teorie-opbou.

Metodes

Gaps in die literatuur rondom kwalitatiewe studies wat die teorie kan bou en kompleksiteit verken, lei tot die seleksie van kwalitatiewe data-insameling. As gevolg van die aard van die onderwerp is 'n opname-instrument gekies om deelnemende anonimiteit te verseker en sosiale wenslikheid te verminder.

Met behulp van 'n opportunistiese, monsternemingstrategie vir sneespolle, is kennisse deur bestaande deelnemers gewerf totdat data-versadiging (26) bereik is. Mans wat tussen agtien en vyf-en-twintig jaar oud was, is uitgenooi om aan hierdie studie deel te neem, en van die 40-genooi het 11-deelnemers die opname voltooi (Sien Aanhangsel A).

Die etiese raad vir gesondheids- en lewenswetenskappe van die Universiteit van Wes-Engeland het etiese goedkeuring vir hierdie studie verleen. Deelnemers het óf die harde kopie (teruggestuur via anonieme koevert) óf die aanlyn-weergawe (per e-pos teruggestuur) van 'n kwalitatiewe opname voltooi.

Data-analise is uitgevoer deur middel van 'n sesfase-benadering tot induktiewe tematiese analise (27), wat die semantiese waarde van die data ondersoek deur aanvanklike kodes te genereer (sien Bylaag B) voordat u hoof temas soek en identifiseer. Interpretasievlak is ondersteun deur die ontwikkeling van persoonlike verklaring deur die navorser en toesighouer se bevestiging van temas (28).

Results                                         

Deelnemers ingesluit 11 mans tussen die ouderdomme van 18-25 jaar, almal werksaam by dieselfde Bristol-gebaseerde werkplek. Hulle het pseudonieme vir anonimiteit gegee.

Die induktiewe tematiese ontleding wat op hierdie kwalitatiewe opnames toegepas is, het ses sleuteltemas ontlok wat in die gegewens teenwoordig was. Hierdie temas word as noodsaaklik beskou om oortuigings, begrip en optrede van alle deelnemers te bepaal. Temas is gemerk en word in 'n logiese volgorde aangebied: "Everywhere You Look", "That's Not Good", "Buffers, sex education and family", "Real verses Fantasy", "Healthy Sex Life" en "Knowing Right from Wrong? ” . Die temas word in hierdie spesifieke volgorde aangebied om die oorkoepelende verhaal te kommunikeer.

 

 

Diagram van sleutel temas en sub temas

 

Uiterste inhoud

slef

Oral waar jy kyk

buffers

Dis nie goed nie

Gesonde Geslagslewe

Real verses Fantasie

Weet reg van verkeerd?

Seks onderwys

Liefde, vertroue, eerlikheid en respek

Emosionele en fisiese misbruik

Beskikbaar

aanvaar

 

inter

objektivering

Verstaan ​​Fiktiewe

Lesse geleer

 

Gesinsomgewing

 

Verslawing

 

'Regte' vroue

Verwagtinge

slef

Gebruik SEM

Normaal

Frekwensie

Variety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oral waar jy kyk

Hierdie tema word gedefinieer deur patrone van blootstelling aan SEM wat deur die deelnemers gerapporteer is en bewys die gemak en omvang waarmee hierdie inhoud met die internet as die mees aangehaalde bron beskou word.

"Ek het hoofsaaklik hardekornporno gesien wat ek toegang het tot gratis webwerwe op die internet" - Sid

“Bladsy 3, lads mags (Zoo & Nuts)” - Tom

"Uitstekende musiekvideo's, TV-meisies waar jy opkom" - Richard

              "Instagram" - Mo       

Deelnemers het geblyk 'n mate van sosiale aanvaarding te demonstreer vir die siening van SEM deur adolessente mans in die moderne wêreld, aangesien die gedrag as deel van 'n ontwikkelingsproses beskou word.

'Ek dink dat dit 'n deel van die grootword is en dat dit in die algemeen beskou word as sosiaal aanvaarbaar vir jong mans om hierdie materiaal te sien.2 - Ross

Sommige het egter vermoedelik nadelige uitslae gekry, wat seksuele eksperimentering en verslawende gedrag in adolessente mans beïnvloed.

"Ek is bekommerd oor die invloed wat dit op jongmense gehad het, as gevolg van pornografie het ek seksueel probeer eksperimenteer om dinge wat ek gesien het, te kopieer en nie almal was positiewe ervarings nie (sekspartytjies, groepseks ens.)". - Gaz

'Toe ek nie so versigtig was nie, raak ek verslaaf aan porno weens die gemak waarmee ek dit kan kry en die beloning van chemikalieë in my brein'. - Alfie         

'N Verband tussen sosiale media en die werklike fisiese seksuele aktiwiteit is ook gekommunikeer. Aangesien daar kommer uitgespreek word oor die vermoë om te vertrou in die opregtheid van hoe mense hulself aanlyn voorstel, word hierdie nuwer verskynsel in die volgende tema geopper.

2. Dit is nie goed nie

Menings en houdings wat in SEM-inhoud uitgebeeld word, word gerepliseer in die kommentaar wat deur deelnemers gemaak is. Geslagshiërargieë en die objektifikasie van vroue was veral deurentyd teenwoordig, met 'n mate van bewustheid dat sy mag 'n probleem is.

'Ek sou ook sê dat dit gevaarlike idees van geslagshiërargie versterk. Vroue word gewoonlik as onderdanig voorgestel en maklik deur mans beïnvloed. Mans word gewoonlik uitgebeeld as diegene in beheer en as die sterker geslag. Ek glo dat dit gevoelige individue in ons samelewing beïnvloed het, wat die patriargie in ons samelewing versterk het, wat sterk vroulike houdings minder wenslik gemaak het. ”- Bob

“Seks as 'n produk wat maklik toeganklik en gekoop kan word. Verander die manier waarop hulle meisies en vroue beskou, objektivering, meisies nie as mense nie ”- Mo

In hierdie groep het die geslagstereotipes wat in SEM getoon is, ook die manier waarop jong mans hulle sien, beïnvloed.

"Dit kan sommige mans onseker laat voel oor hul seksuele vermoëns, want hulle kan nie noodwendig so lank as sommige manlike pornosterre duur nie". - Richard

"Porno het my as man minder voldoende laat voel - het 'n negatiewe uitwerking op my persepsie van myself." - Tom

Daarbenewens het deelnemers gepraat oor die toenemende vlakke van ekstremiteit binne SEM-inhoud aanlyn. SEM kan dus gesien word as 'n invloedryke krag in die vorming van meer ekstreme seksuele voorkeure in die weefsel van 'n adolessentbewussyn.

“As gevolg van die toenemende beskikbaarheid van porno, word die video's al hoe meer avontuurlik en skokkend om by te bly met die vraag dat dit steeds opwindend beskou moet word. - Jay

'Dit het my waarskynlik verhard. Dit verg baie om my nou te skok. Vanweë die hoeveelheid wat ek gesien het, raak dit my nie soveel soos voorheen nie ”- Tom

Hierdie verhoogde behoefte aan hoër vlakke van stimulasie kan die verwagtingsvlak van 'n individu se seksmaat om deel te neem beïnvloed, sowel as die individu self om te voldoen aan wat as 'die' norm 'beskou kan word.

3. buffers

Balansering of alternatiewe seksuele modelle wat deur bv. Gesinsgedrag of seksonderrig verskaf word, is aangemeld in terme van 'n positiewe bydrae of 'n gemiste geleentheid.

"My seksonderrig op skool was verskriklik. Pornografie was glad nie gedek nie en dit het gelyk of hulle die kaal minimum gedoen het .... Hulle glans oor enige besonderhede wat jou eintlik 'n nuttige insig sou gee in wat seksueel aktief sou wees, sou eintlik wees. "- Jay

'Die menslike vorm was nie taboe in my huis toe ek grootgeword het nie, so ek dink dit het my 'n voordeel gegee wat nie almal sou hê nie. My ma se kunswerk het my beslis 'n goeie idee gegee van hoe 'n regte vrou lyk. ' - Bob

Gesinne dien as 'n 'buffer' teen die negatiewe gevolge van SEM-kyk en seksonderrig 'n gemiste geleentheid om 'n balanserende bron van gesonde 'norme' te bied. Die werking van so 'n 'buffer' kan wees om adolessente te help om te onderskei tussen regte en fantasie seksuele gedrag.

 

 

 

4. Real verses Fantasie

Deelnemers het aangeraai om die gebruik van pornografie te sien, aangesien dit nou minder gestigmatiseer word, wat dit as 'n normale deel van die lewe betref wat openlik in verhoudings bespreek word.

              'Dit is nou genormaliseer. Minder van 'n taboe. Daar kan met vennote daaroor gepraat word ”. - Tom

Hierdie normalisering is verskeie keer verteenwoordig as 'n 'betroubare' opvoedkundige bron van inligting, maar sommige deelnemers het 'n negatiewe uitwerking van SEM 'norme' gerapporteer.

              “Ek het baie geleer uit porno - bewegings - wat van my as man verwag word”. - Tom

"Ek sou sê dit gee jong mans 'n baie gevaarlike idee van wat seks is en wat dit bied". - Bob

"Dit beïnvloed ook liggaamsbeeld en my siening van hoe iemand moet lyk en hoe seks moet lyk en wees". - Harry

"Hierdie eksplisiete materiaal het 'n baie minder invloed op my perspektief op die menslike vorm gehad, en ek dink dit veral as gevolg van die wete dat dit 'n fiktiewe wêreld uitbeeld, waar die mense wat uitgebeeld word, byna karakters van die regte wêreld is". - Bob

SEM wat gewoonlik gebruik word, kan bydra tot verwarring rondom seksuele verwagtinge. In hierdie groep is verskillende vlakke van begrip of insig gerapporteer of dit ware seksuele gedrag verteenwoordig.

5. Gesonde Geslagslewe

Deelnemers is gevra oor wat 'n gesonde sekslewe kan wees. Frekwensie en kwaliteit was algemene drade binne die datastel tydens die beskrywing van 'n gesondheidslewe.

“Gereeld en bevredigend met iemand wat dieselfde seksuele belangstellings as jy het” - Jay

'N Verskeidenheid seksuele ondervinding is deur deelnemers gerapporteer as belangrik in die vermyding van 'n vervelige sekslewe,

              "Om in die slaapkamer avontuurlustig te wees en gereeld seks te hê" - Richard

In teenstelling hiermee het ander respondente aspekte opgewek wat rekening gehou het met vennote en verhoudings.

"Kommunikasie is die sleutel tot seks, en porno leer dikwels metodes om plesier te veroorsaak wat nie weerspieël wat 'n maat wil hê nie". - Harry

'Om in 'n toegewyde verhouding te wees of eerlik te wees oor wie jy is as dit kom by seksuele aktiwiteite. Dit wys dat u 'n gesonde respek het vir die ander geslag ”. - Ross

              "As daar 'n emosionele gehegtheid is - vergeet ek betekenislose seks". - Tom  

Kommunikasie, eerlikheid, respek en 'n behoefte aan emosionele aanhangsels word almal beskryf as 'n gesonde sekslewe. Die gaping tussen hierdie en seks wat in SEM uitgebeeld word, is duidelik, die mate waartoe jong mans in hierdie groep insig in hierdie uiteenlopende gedemonstreer het.

6. Weet reg van verkeerd?

Die data het talle voorbeelde van teenstrydigheid en afwykende sienings en menings in verhouding tot vroue, geslagstereotipes, duidelik getoon met verskillende mate van insig.

"Miskien het ek sekere aspekte van seks geweier. Ek voel nie dat dit my negatief beïnvloed het nie en dit is nie iets wat ek gereeld gekyk het of sien nie. " -Ross

"Miskien kan geslagsongelykhede ontstaan ​​as gevolg van die sien van vroue voor 'n kamera." - Alfie

"'N Man moet die tyd neem om seker te maak dat sy vrouens tevrede is voordat hy sy vrag blaas as hy die kans wil hê om 'n goeie, blywende sekslewe te hê". - Alfie

Die manifestasie van beledigende gedrag wat voortspruit uit die objektifikasie van vroue, is ook op 'n bewuste vlak vertoon.

'As mans hul persoonlike standaarde laat daal tot die punt dat die vrou 'n grap onder vriende word, is dit volgens my misbruik. (Ek het 'n paar absolute rotters genaai vir 'n goeie verhaal vir my vriende en dit is onaanvaarbaar) - Gaz

Bespreking

Die resultate beklemtoon 'n paar potensiële belangrike bevindinge in verband met die uitwerking wat SEM-verbruik het op die seksuele oortuigings, begrip en praktyke van jong mans, 'n ondervraagde veld. Binne die beperkinge van 'n kwalitatiewe en dus nie veralgemeen steekproef, sal temas baat vind by groot steekproefbevestiging, maar steeds bydra tot die begin van 'n teoretiese weergawe van hoe SEM houdings en gedrag kan vorm. Verbruik en aanvaarding SEM is gerapporteer dat dit groei, soos bevestig in ander navorsing (2,3,4,16,10)., wat meer ekstreme inhoud insluit, aangesien adolessente gerapporteer het dat hulle ongevoelig is vir SEM-inhoud, wat steeds meer blootstelling benodig om gestimuleer of geskok te voel.  

Jong mans het in hierdie studie negatiewe effekte op die seksuele houding en gedrag van adolessente erken. Gesins- of seksopvoeding bied 'n mate van 'beskerming' of 'n balans tussen SEM-voorstellings van seks. Gegewens dui op botsende of verwarde sienings rakende die verwagtinge van adolessente oor 'n gesonde sekslewe en gepaste oortuigings en gedrag. Die patroon van SEM-waardes wat geïnternaliseer word, kan wisselend wees en die ervaring van 'buffers' kan 'n bemiddelaar van kwesbaarheid vir SEM as bron van inligting wees.

Verhoogde beskikbaarheid kan die sosiale aanvaarding van SEM as bloot 'deel van die moderne era' laat toeneem (29, 5, 1). Data dui op 'n weg van internalisering van SEM-seksuele norme wat lei tot verwarring en onrealistiese verwagting, maar die persepsie van SEM as 'werklik' verskil. Variasie wat voorheen in die navorsing gevind is, blyk te wees om die een of ander vorm van kwesbaarheid (30). Die data dui daarop dat die rol van 'buffers' soos gesinsrolmodelle of die potensiaal van seksopvoeding gebiede kan wees vir intervensie.Data verwys na die toenemende gebruik van 'aktiewe' of self vervaardigde vorme van SEM binne sosiale media (bv. Instagram) om skep of verbruik pornografiese beelde (31). Hoe speel hierdie tuisgemaakte benadering in op die idees van werklike en fantasiegedrag? Collins 'et al, 2011 (20), nuttige navorsingsoorsig merk beslis op dat sosiale media daartoe kan lei dat toenemende versoeke om aanlyn seksuele interaksie deur jongmense gemaak of ontvang word.

Jong mans in hierdie studie het self die moontlikheid geopper dat blootstelling aan SEM kan lei tot 'n verslawingsmodel van verbruik met toenemende behoefte aan meer ekstreme inhoud. Sommige sê dat hulle die behoefte het om voortdurend hul grense vir stimulasie te verskuif, met individue wat nie meer deur sommige inhoud geskok word nie, 'n patroon wat in vorige navorsing gevind is (32, 33, 34, 35, 36) wat dit koppel aan voortydige seksuele ervarings; objektivering van vroue, onrealistiese verwagtinge en verhoogde voorkoms van seksuele teistering (16).

Verstaan ​​die skakels beter - teoretiese paaie, kwesbaarheid en buffers.

Verdere navorsing behoort mediators van vatbaarheid vir SEM-invloed te ondersoek en hierdie werk, hoewel dit gebaseer is op een groep jong mans, begin om die weg te breek van hoe toenemende volume en uiterste inhoud van SEM kan vertaal in ingestelde houdings en gedrag. 

Internet Veiligheid

Werk van die UK Council for Child Internet Safety's en die riglyne van die Departement van Kultuur, Media en Sport (37) beveel aan dat diensverskaffers vir sosiale netwerke en interaktiewe dienste maatreëls moet tref om risiko's te verminder, maar ook veiligheidsadvies vir jongmense beskikbaar stel. ouers en versorgers. Skole self neem toenemend aandag aan internetveiligheid onder kinders so jonk as laerskool.

Geslagsopvoeding en gesins kommunikasie rondom seks

Die bevindinge kan die belangrikheid daarvan beklemtoon om moontlike ontoereikendhede in die huidige seksonderrig aan te spreek (24). Gegewens in hierdie studie bevestig die wyd gevestigde verband (20) met rolmodellering van toepaslike gedrag, houdings en opinies deur primêre versorgers, maar dit verg meer navorsing.

Die waarde van seksopvoeding is goed gedokumenteer in die huidige literatuur (38,39, 24) en deelnemers het hul seksopvoeding in die algemeen as onvoldoende gerapporteer, maar nie die kwessie van SEM nie. Dit lyk asof dit 'n gemiste geleentheid is om sommige van die verwronge persepsies en verwarring te voorkom, waarvoor jong mans kwesbaar kan wees om SEM te sien deur middel van leiding oor wat SEM beteken. Verder sou die bron van sulke inligting logieserwys toegankliker wees deur dieselfde medium waarop SEM aanlyn is (20). Meer navorsing rondom hierdie veld is nodig.

Studiebeperkings

'N Ondersoekgebaseerde instrument beperk die potensiaal om onderwerpe te ondersoek en bevindings is nie veralgemeenbaar met temas wat groter steekproefbevestiging vereis nie. Die interpretasie van temas uit die data kan beïnvloed word deur die navorsers se eie lewenservaring, die vestiging van refleksiewe praktyk, triangulering en die gebruik van toesig om interpretasie te bevestig, is alle metodes wat gebruik is om kwalitatiewe rigor (28) te verbeter.

Hierdie werk begin om leemtes in die literatuur rondom diepgaande kwalitatiewe navorsing in 'n Britse omgewing aan te spreek en navorsing wat teorie bou rondom blootstelling en gedrag van SEM. Toenemende beskikbaarheid en die erkenning deur jong mans van die negatiewe gevolge van SEM dui op die noodsaaklikheid van ingryping. Gegewens rondom sleutelbuffers bevestig potensiële maniere van intervensie wat algemeen erken word in navorsing rakende tienerswangerskap en SOI-voorkoming, dws seksvoorligting en gesinskommunikasie. Slegs deur die bewusmaking van moontlike risiko's, en dan deur die nodige gereedskap te verskaf en toepaslike veiligheidsmaatreëls toe te pas, is dit vir jongmense moontlik om hul ervarings in die lewe te bestuur en hulself teen moontlike skade te beskerm.

 

 

 

Verwysings

 1. Træen B, Toril Sørheim Nilsen, Hein Stigum. Gebruik van pornografie in tradisionele media en op die internet in Noorweë. Die Tydskrif vir Geslagsnavorsing. 2006;43(3):245-247,249-254. http://search.proquest.com/docview/215280373?accountid=14785.
 2. Cooper A, McLoughlin IP, Campbell KM. Seksualiteit in kuberruim: Update vir die 21ste eeu. Kuberpsigologie en gedrag. 2000;3(4):521-536. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=5323505&site=ehost-live. doi: 10.1089 / 109493100420142.
 3. Binik YM. Seksualiteit en die internet: Baie hip (otheses) - net 'n bietjie data. Die Tydskrif van Geslagsnavorsing. 11;38(4):281; 281-282; 282.
 4. Fisher WA, Barak A. Internetpornografie: 'n Sosiale sielkundige perspektief op internet seksualiteit. Die Tydskrif van Geslagsnavorsing. 11;38(4):312; 312-323; 323.
 5. Pornified deur Pamela Paul. Mense (Chicago.1974). 12;64(11):61; 61.
 6. Peter, J. Valekenburg, PM (2007) Adolessente blootstelling aan 'n seksuele media omgewing en idees van vroue as seks voorwerpe. Seks Roles. 56; 381-660.
 7. Löfgren-Mårtenson L. Begeerte, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van persepsies en ervarings van Sweedse adolessente met pornografie. Die Tydskrif van Geslagsnavorsing. 11;47(6):568; 568-579; 579.
 8. McNair B. Striptease-kultuur: Seks, media en die demokratisering van begeerte. Sielkunde Pers; 2002.
 9. Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D. Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van jeugdinternetgebruikers. Pediatrics. 2007; 119 (2): 247-257. doi: 119 / 2 / 247 [pii].
 10. Mitchell KJ, Finkelhor D, Wolak J. Die blootstelling van die jeug na ongewenste seksuele materiaal op die internet 'n nasionale opname van risiko, impak en voorkoming. Jeug en samelewing. 2003;34(3):330-358.
 11. Moreno MA, Parks MR, Zimmerman FJ, Brito TE, Christakis DA. Vertoon van gesondheidsrisiko gedrag op MySpace deur adolessente: Voorkoms en assosiasies. Boog Pediatr Adolesc Med. 2009;163(1):27-34.
 12. Russell DE. Pornografie veroorsaak skade aan vroue. In: Walsh MR, ed. Vroue, mans en geslag: Voortgesette debatte. Yale: New Haven: Yale Universiteit Pers; 1997: 158-169.
 13. Dines G, Jensen R, Russo A. Pornografie. Routledge; 1998.
 14. Häggström-Nordin E, Sandberg J, Hanson U, Tydén T. (2005) Vereniging tussen pornografieverbruik en seksuele praktyke onder adolessente in Swede. International Journal of STD & AIDS. 16: 102-107. 
 15. Kraus SW, Russell B. Vroeë seksuele ervarings: Die rol van internet toegang en seksueel eksplisiete materiaal. Kuberpsigologie en gedrag. 2008;11(2):162-168.
 16. Brown JD, L'Engle KL. X-gegradeerde seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse blootstelling aan vroeë adolessente aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing. 2009;36(1):129-151.
 17. Braun-Courville DK, Rojas M. Blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en adolessente seksuele houdings en gedrag. Blaar van Adolessente Gesondheid. 2009;45(2):156-162.
 18. Luder M, Pittet I, Berchtold A, Akré C, Michaud P, Surís J. Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Arch Sex Behav. 2011;40(5):1027-1035.
 19. Ybarra ML, Mitchell KJ. Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n Nasionale opname. Kuberpsigologie en gedrag. 2005;8(5):473-486.
 20. Collins RL, Martino SC, Shaw R. Invloed van nuwe media op adolessente seksuele gesondheid: Bewyse en geleenthede. RAND Corporation. 2011.
 21. Alexy EM, Burgess AW, Prentky RA. Pornografie gebruik as 'n risiko merker vir 'n aggressiewe gedragspatroon onder seksueel reaktiewe kinders en adolessente. J is Psigiatriese Verpleegkundiges. 2009; 14 (6): 442-453. doi: 10.1177 / 1078390308327137 [doi].
 22. Tsitsika A, Critselis E, Kormas G, Konstantoulaki E, Constantopoulos A, Kafetzis D. Adolessente pornografiese webwerf gebruik: 'n Multivariate regressie-analise van die voorspellende faktore en psigososiale implikasies. Kuberpsigologie en gedrag. 2009;12(5):545-550.
 23. Peter J, Valkenburg PM. (2010) Prosesse onderliggend aan die uitwerking van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing. 2010;37(3):375-399.
 24. Bruin J, Keller S, Stern S. Geslag, seksualiteit, sexting en geslag: Adolessente en die media.preventie navorser. Voorkomingsnavorser. 2009;16(4):12-16.
 25. Malamuth NM, Addison T, Koss M. Pornografie en seksuele aggressie: Is daar betroubare effekte en kan ons dit verstaan? Annu Rev Sex Res. 2000;11(1):26-91.
 26. Strauss A, Corbin J. Basiese beginsels van kwalitatiewe navorsing: prosedures en tegnieke vir die ontwikkeling van gegronde teorie. 1998.
 27. Braun V, Clarke V. Gebruik tematiese analise in sielkunde. Kwalitatiewe navorsing in sielkunde. 2006;3(2):77-101.
 28. Meyrick J. Wat is goeie kwalitatiewe navorsing? 'N Eerste stap na 'n omvattende benadering om strengheid / kwaliteit te oordeel. J Gesondheids Psychol. 2006; 11 (5): 799-808. doi: 11 / 5 / 799 [pii].
 29. Cooper A, Griffin-Shelley E. 'n Vinnige toer van aanlyn-seksualiteit: Deel 1. Annale van die Amerikaanse Psigoterapie Vereniging. 2002;5(6):11-13.
 30. Peter, J. Valekenburg, PM (2006) Adolessente blootstelling aan seksuele materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing. 33 (2); 178-204.
 31. Subrahmanyam K, Greenfield PM, Tynes B. Die konstruksie van seksualiteit en identiteit in 'n aanlyn tiener-kletslokaal. Tydskrif van toegepaste ontwikkelingsielkunde. 2004;25(6):651-666.
 32. Lam LT, Peng Z, Mai J, Jing J. Faktore wat verband hou met internetverslawing onder adolessente. Kuberpsigologie en gedrag. 2009;12(5):551-555.
 33. Delmonico DL, Griffin EJ. Cybersex en die E-tiener: Watter huweliks- en familieterapeute moet weet. J Marital Fam Ther. 2008;34(4):431-444.
 34. Van Den Eijnden, Regina JJM, Spijkerman R, Vermulst AA, Van Rooij TJ, Engels RC. Kompulsiewe internetgebruik onder adolessente: tweerigting-ouer-kind verhoudings. J Abnormse Kinderpsigol. 2010;38(1):77-89.
 35. Rimington DD, Gast J. Cybersex gebruik en misbruik: Implikasies vir gesondheidsopvoeding. Amerikaanse Tydskrif van Gesondheidsopvoeding. 2007;38(1):34-40.
 36. Peter J, Valkenburt PM. (2008) Blootstelling van tieners aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n Drie-golf paneelstudie. Media sielkunde. 06;11(2):207; 207-234; 234.
 37. Departement Kultuur, Media en Sport. Kinderveiligheid aanlyn: 'n Praktiese gids vir verskaffers van sosiale media en interaktiewe dienste. . 2016.
 38. Evans AE, Edmundson-Drane EW, Harris KK. Rekenaargesteunde instruksie: 'n Effektiewe instruksiemetode vir MIV-voorkomingsopvoeding? Tydskrif van adolessente gesondheid. 2000;26(4):244-251.
 39. Owens EW, Behun RJ, Manning JC, Reid RC. Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit. 2012;19(1-2):99-122.