Invloed van Blootstelling van Pornografie en Vriende op Vennootmedia Gedrag vir Geslagsadolente van Heilige Distrik (2018)

Pujiati, Eny, Dwi Septi Handayani en Mahasiswa Akademi Keperawatan Krida Husada.

Jurnal Profesi Keperawatan Vol 5, no. 1 (2018)

Abstract

Tieners is 'n jong generasie wat die opvolger van die stryd van die land sal wees. Maar soms is daar baie onverwagte dinge wat die kwaliteit van tieners laat verander in lyn met die vinnige ontwikkeling van wetenskap en tegnologie, veral inligtingstegnologie. Aangesien die ouderdom van adolessensie 'n baie aktiewe ouderdom is, is dit moeilik vir tieners om besluite te neem oor verantwoordelike en gesonde seksuele gedrag, aangesien dit aktief is in aanmoediging en seksuele gedrag. Die impak van ongekontroleerde seksuele gedrag van adolessente is 'n ernstige probleem vir tieners. Volgens Green (2003) word 'n mens se gedrag beïnvloed deur drie faktore, naamlik predisponerende faktore, ondersteunende faktore en dryfaktore. Hierdie studie is daarop gemik om die effek van blootstelling aan pornografiese media en eweknieë teen tienerseksgedrag Kudus District te bepaal. Hierdie tipe navorsing is 'n verklaring: navorsing deur middel van deursnee-benadering by wyse van data-insameling tegelyk (punttydbenaderings). Die bevolking in hierdie studie is hoërskoolleerlinge in die Kudus-distrik met behulp van groeptegnieke wat 2850 mense beloop en die steekproefneming met eenvoudige ewekansige steekproefneming het die aantal monsters van 321 respondente en navorsingsinstrumente met behulp van vraelyste verkry. Die resultate het getoon dat alle studente kontak met pornografie gehad het, hoofsaaklik via internetnetwerk, maar 264 respondente (82.2%) is gereeld aan pornografie-media blootgestel en 57 respondente (17.8%) is selde blootgestel aan pornografiese media, groepsdruk (ooreenstemming) in die sterk kategorie van 234 respondente (72.9%) en swak kategorie 87 respondente (27.1%), konformiteit in die sterk kategorie van 249 respondente (77.6%) en swak kategorie 72 respondente (22.4%). Die resultaat van multivariate analise het die invloed getoon tussen blootstelling van pornografiese media en adolessente seksuele gedrag (p = 0,042), die invloed van eweknieë (ooreenstemming) tot adolessente seksuele gedrag (p = 0,026), en die invloed van eweknieë (aanpassing) op adolessent seksuele gedrag (p = p = 0.046). Uit hierdie navorsing word gehoop dat die skool intensiewe inligting aan die studente kan gee oor die voortplanting van gesondheid en lewensvaardigheid as karakterbou, periodieke ondersoeke kan doen op studente se selfone en ouers kan ontmoet om sake rakende houdingsverandering en die gedrag te bespreek. van die studente, veral die veranderinge in seksuele gedrag wat die studente ondervind.

Sleutelwoorde: Pornografiese media-blootstelling, portuur-invloed en tienerseksgedrag

Abstrak

Jy kan ook 'n paar generasies maak, maar jy kan nie meer geld verdien nie. Jy kan ook 'n kredietkaart betaal vir 'n bedrag wat betaalbaar is vir 'n maandelikse kredietkaart. Mense in die Verenigde State van Amerika sal die land wees, en hulle het die geleentheid om die land te verlaat. Hulle het seksuele misdaad en seksuele gesindheid. Hulle het gesamentlike seksuele gesindheid en seksuele gesindheid. Dampak het dit uit die gesig gestaar seksuele remaja yang tidakontrole merupakan sebuah persoalan serius bagi remaja. Menurut Green (2003), perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor, faktor faktor, faktor pendukung, en faktor pendorong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan media pornografi dan teman sebaya terhadap perilakuseksremaja Kabupaten Kudus.Jenis penelitian inimerupakan verduidelikend: navorsing dengan menggunakan pendekatan deursnit dengan cara pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (puntydse benaderings). Populasi dalampenelitian ini adalah siswa sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Kudus dengan menggunakan teknik cluster yang berjumlah 2850orang dan pengambilan sampel dengan simplerandom monsterneming dengan didapatkan jumlah sampel 321 respondendan instrument penelitiannya dengan menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh siswapernah bersinggungan denganhalyang berkaitan dengan pornografi terutama melalui jaringaninternet, sebanyak 264 responden (82,2%) sering terpapar media pornografi dan57responden (17,8%) jarang terpapar media pornografi, teks responden (234%) dan kategori lemah72,9 responden (87%), konformitas dalam kategori kuat yaitu 27,1 responden (249%) dan kategori lemah 77,6 responden (72%). Hasilanalisis multivariat menunjukkan adanya pengaruhantara paparan media pornografi dengan perilaku seksualremaja (p = 22,4), adanyapengaruh teman sebaya (konformitas) terhadap perilaku seksualremaja (p = 0,042), dan adanyaperngaruh temanshaya (adaptasi) Dari penelitian ini diharapkan agar sekolah dapat lidikan informasi yang intensif kepada siswanya tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan lewensvaardigheid sebagai karakter gebou, melakukan pemeriksaansecara berkala terhadap handsfoon para siswadan melakukan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas hal-hal yang berkaitandengan perubahansikap dan perilaku para siswaterutamaterhadap perubahanperilaku seksual yangsadhadapadhadaphadhadapadhadapadhadapadhadapadhadap

Volledige teks:

PDF

Verwysings

Daftar Pustaka

Sumiati, Dinarti, Nurhaeni, H. & Aryani, R (2009). Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling, Jakarta: Trans Info Media.

Kompas, (2012) Sitrusporno Makin Mengkhawatirkan, beskikbaar vanaf http://international.kompas.com. (Toegang tot 15 April 2017)

Kristo, FY, 2013. Posisi Indonesië van Percaturan Teknologi Dunia, http: // www. inet.detik.com/ indonesia-di- percaturan-tegnologie-dunia, diakses 5 Mei 2017

Singh, S. & Darroch, JE (1999). Tendens in seksueel (1999). Tendens in seksuele aktiwiteit onder adolessente Amerikaanse vrou: 1982-1995. Gesinsbeplanningsperspektiewe, 31 (5), 212-219

Escobar, SL, Chaves, Tortolero, SR, Markham, CM, Laag, BJ, Eitel, P en Thikstun, P.2005.

Saifuddin, AF et.al. Perilaku Sexual Remaja di Kota dan di Desa: Kasus Kalimantan Selatan. Jakarta Laboratorium Antropologie Jurusan Antropologie FISIP UI. 1997.

Jawa Pos. Remaja Harus Berani Beda. (Serial Online). Http://www.aidsindonesia.or.id/index.Php?option=comcontent&task=view&id=1235 & itemid = 2. Di akses pada tanggal 10mei 2017

Jupri, M. Intensitas Mengakses Situs Seks dan Permisivitas Perilaku Sexual Remaja. 2004Laporan Penelitian. http://www.Litbangda-Sulsel.go.id/ modules.Php? Naam = pemenang_Lki.html.2007

Bruin WD, Keller L. Kolonie geslag verhoudings wissel met koningin nommer, maar nie verwantskap asymmetrie in die mier Formica exsecta. Proc. R. Soc. B. 2000; 267: 1751-1757. doi: 10.1098 / rspb.2000.1206 [PMC gratis artikel] [PubMed]

Soejoeti.SZ (2001). Perilaku Seks di Kalangan Remaja dan Permasalahannya. Media Litbang Kesehatan Volume XI No.1 Tahun 2001: 30-35

Kudus, pastinews.com.http: / / www.antarajateng.Com/detail/index.Php? Id = 37229 Diakses pada tanggal 21 Mei 2017.

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/08/232214/289/101/Polisi-Selidiki-Video-Mesum-di-Taman-Krida. Diakses pada tanggal 21 mei 2017.

Kapak, KPS. Survey Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja. Kabupaten Kudus. 2011.

Groen, L. (2000). Kommunikasie en Menslike Beheer. Prentice Hall, New Jersey

Soetjiningsih. (2004). Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahanya. Jakarta: PT. RhinekaCipta

Mukti, A. et.al. Perlu Kita Ketahui Kesehatan Reproduksi Remaja Telaah Kritis Realitas. Psikologi Universitas Muria Kudus. 2005.

Rohmahwati DA et.al. Pengalaman Pergaulan Bebas dan VCD Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat. 2008 http://kbi.gemari-or.id/berita detail.php? Id = 2569, Diakses Tanggal 29 Junie 2017.

Santrock, John w. (2003). Adolessensie perkembangan remaja. Jakarta: Erlangga

Hurlock, EB 2003.Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang RentangKhidupan. Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga

Damanik, H. 2012. PengaruhPaparan Media Internet dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Sex Bebas Pada Remaja SMA XYZ Tahun 2012. Proefskrif Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Sarwono, SW (2012), Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada