Invloed van internet blootstelling op seksuele gedrag van jongmense in 'n stedelike distrik Suidwes-Nigerië (2016)

. 2016; 25: 261.

Gepubliseer aanlyn 2016 Dec 30. doi:  10.11604 / pamj.2016.25.261.2630

PMCID: PMC5337276

Abstract

Inleiding

Die hoeveelheid jongmense wat deur die internet in Nigerië blootgestel word aan pornografiese materiaal, neem toe. Die invloed van die blootstelling op hul seksuele gedrag is egter nie ten volle ondersoek nie. Hierdie studie het dus die gevolge van internetblootstelling ondersoek oor die seksuele gedrag van jongmense in die Ibadan-Noord-plaaslike gebied van suidwes-Nigerië.

Metodes

'N Oorsig van 413-jongmense is gedoen met behulp van 'n voorspelde self-geadministreerde vraelys wat vrae oor internetblootstelling en die invloed daarvan op gedrag ingesluit het. Data is ontleed aan die hand van beskrywende statistiek, Chi-square toets en logistieke regressie.

Results

Gemiddelde ouderdom van mans was 21.7 ± 3.4 jaar, terwyl die van vroue was 20.9 ± 3.2 jaar. Nege en veertig persent van die respondente het die internet vir die eerste keer tussen die jare 15-19 jaar gebruik. Belangrikste bron van inligting oor die internet was vriende (63.3%) en 99.3% het toegang tot die internet verkry vanaf die kuberkafee. Twee en sewentig persent het ooit op pornografiese webwerwe gestruikel. Reaksies het ingesluit voordat dit gesluit is (45.2%), sluiting van die webwerwe (38.5%), en die minimalisering van die bladsy om later te sien (12.5%). Na-blootstelling invloed op gedrag ingesluit betrokkenheid by mondelinge seks (48.3%), liggaam tattoo (18.3%), met verskeie seksuele vennote (11.6%) en homoseksualiteit (5.0%). Meer mans (95% CI OR = 1.245-6.465) en gereelde gebruikers (95% CI OR = 1.168-3.497) sal waarskynlik 'n verandering in seksuele gedrag aanmeld.

Gevolgtrekking

Internetgebruik was algemeen onder die jongmense. Intervensies gemik op die vermindering van blootstelling aan seksuele inhoud op internetgerigte jongmense, veral die mans- en kuberkoperoperateurs, word bepleit.

sleutelwoorde: Internetgebruik, jongmense, pornografiese webwerwe, seksuele gedrag

Inleiding

Die internet is die kern van rekenaargemiddelde kommunikasie. Dit is wêreldwyd en verbind miljoene rekenaarnetwerke, wat 'n ongelooflike verskeidenheid inligting bied wat adolessente toegang het [] en as gevolg van sy vloeibare vermoëns, het die internet meer onlangse inligting as boeke. Jong mense regoor die wêreld gebruik steeds meer die internet, ondanks aansienlike gebruiksverskille in verskillende lande regoor die wêreld en in sosio-ekonomiese groepe. Die sleutelbekommernis oor die gesondheid van jongmense is die mate waarin hulle toegang het tot hulpbronne wat hul ontwikkeling bevorder. Dit is sterk gekoppel aan vroeë kommer oor die manier waarop kinders en tieners die internet gebruik wat vermoedelik negatiewe newe-effekte het [, ]. Ander bekommernisse soos gedokumenteer deur Fleming et al [] het tieners se blootstelling aan onvanpaste inhoud ingesluit. Een belangrike ontluikende kommerwekkende dimensie in die kuberruim is pornografie in die verskillende waardes waarvan die verspreiding en hoofstroom van die jeugkultuur en adolessente ontwikkeling op ongekende en diverse maniere beïnvloed het [-]. Daarbenewens het Flood [], Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson en Tydén [] en Wolak, Mitchell en Finkelhor [] het gedokumenteer dat Internet-toestelle toestemming verleen het om mense van alle ouderdomme te ontmoet, seksueel eksplisiete inhoud te ondervind, te verteer, te skep en te versprei met toenemende bewyse dat hierdie verskynsels toenemend algemeen onder adolessente wêreldwyd voorkom. Dit het opsetlike of toevallige aanskouing van pornografiese materiaal aanlyn aan die gang gesit. Alhoewel empiriese data oor internetpornografie en die impak daarvan op die lewe van jongmense en kinders in Nigerië nie beskikbaar is nie, is die feit dat 32% van internetgebruikers in Nigerië kinders en tieners van ouderdom 7 tot 18 jaar is, 'n belangrike feit. Dit is opmerklik. Vrese is algemeen in sommige sektore oor die moontlike negatiewe gevolge wat die onnodige en ongecensoreerde internetinhoud sal hê op die psigososiale welsyn van verskillende kategorieë gebruikers en veral kinders en tieners in Nigerië [].

Verskeie studies is gedoen oor die gebruik van internet in Afrika, insluitend dié van Ojedokun [] wat die gebruik van die internet deur studente van die Universiteit van Botswana bestudeer het. Sy studie het getoon dat 77% van die respondente internet gebruik het. Ajuwon [] het internetgebruik deur eerstejaar kliniese en verpleegstudente van die Universiteitskollege-hospitaal in Ibadan, Nigerië bestudeer en gevind dat 60% van die respondente internet gebruik het. Odusanya en Bamgbala [] bevind dat 58% van die mediese en tandheelkundige studente in hul laaste jaar aan die Universiteit van Lagos, Nigerië wat hulle bestudeer het, die internet gebruik het. Aangesien soveel adolessente soveel tyd op die internet spandeer, is dit belangrik dat die bewustheid van die impak van die inhoud daarvan op adolessente gedrag, welstand en ontwikkeling bekend gemaak word. Volgens die voorspelling van die sosiale leerteorie, kan tieners wat aan sekere onkonvensionele gedrag blootgestel word, sulke gedrag as konvensioneel aanvaar en internaliseer. Vanweë die gewildheid van die internet onder jong persone, het sommige navorsers ondersoek ingestel na die verband tussen jongmense se betrokkenheid by aanlyn seksuele aktiwiteite (insluitend aanlyngeselsies, ontmoetingsmaats en op soek na romantiese en seksuele verhoudings) en die ontwikkeling van hul seksualiteit. Cooper et al [] het bevind dat oormatige gebruik (soos gemeet deur tyd wat spandeer word om seksueel verwante aktiwiteite aanlyn te sien) positief verband hou met stres en seksuele sensasie soek. Soortgelyke studie uitgevoer deur Goodson et al [] in Adebayo et al [] onder universiteitstudente, het bevind dat die houding van respondente teenoor die soek na seksinligting en seksuele vermaak verskil op grond van die frekwensie van hul internetgebruik. Ten spyte van die stygende vlak van internetgebruik, veral onder jongmense in Nigerië, het min studies die gevolge ondersoek wat webwerwe met eksplisiete seksuele inhoud veral op die seksuele geneigdheid en gedrag van jongmense kan hê. Hierdie studie is dus uitgevoer om die invloed van internetgebruik op seksuele gedrag van adolessente in die Ibadan-Noord Plaaslike Regeringsgebied, 'n stedelike distrik van die Ibadan-metropool, suidwes van Nigerië, te bepaal.

Metodes

Navorsingsontwerp: Hierdie beskrywende en deursnitstudie het ten doel om die invloed van blootstelling aan die internet op die seksuele gedrag van jongmense te dokumenteer. Dit het probeer om die voorkoms van internetgebruik, aktiwiteite wat betrokke is en die uitwerking daarvan op seksuele gedrag te identifiseer.

Studie-instelling: Ibadan-Noord Plaaslike Regeringsgebied (LGA) vorm die studie-omgewing. Dit is een van die vyf LGA's in die Ibadan-metropool en is op 27th September 1991 geskep uit die gebrekkige Ibadan Munisipale Regering. Die LGA bestaan ​​uit 12 politieke wyke met 'n multi-etniese bevolking. Daar is talle opvoedkundige instellings in die LGA soos die Universiteit van Ibadan, die Polytechnic Ibadan, 78 openbare en 48 private primêre skole, sowel as 80 openbare en 20 private sekondêre skole. Daar is heelwat kuberkafees regoor die LGA en is van verskillende groottes van die middestad na die klein strate. Meerderheid van hierdie kuberkafees is gekonsentreer rondom die opvoedkundige instellings in Agbowo, Polytechnic en Bodija areas van die LGA.

Monsternemingsprosedure en steekproefgrootte: 'N Vier-stadium monsternemingstegniek wat bestaan ​​uit gestratifiseerde, proporsionele en eenvoudige ewekansige steekproefnemingstegnieke is aangeneem in die seleksie van die 413-jongmense van huishoudings in die plaaslike regeringsgebiede. In die eerste fase is vyf wyke uit twaalf wyke in die Ibadan-Noord-LGA gekies. Tweedens is vyf strate willekeurig gekies in elk van die vyf wyke wat gekies is vir die studie in die Ibadan-Noord-LGA. In die derde fase is huishouding stelselmatig gekies binne die geselekteerde strate vir studie, terwyl die vierde stadium die keuse van 413-geskikte respondente van huishoudings betrek het.

Instrument vir data-insameling: 'N Voorspelde self-geadministreerde semi-gestruktureerde vraelys wat vrae bevat oor algemene aktiwiteit en praktyke wat verband hou met internetgebruik, blootstelling aan pornografie en gedragsverandering nadat blootstelling gebruik is vir data-insameling.

Data-insamelingsproses: Elke onderhoud het begin met 'n inleiding en oorsig van die navorsing wat die doelstellings van die studie insluit. Die respondente is aangesê om nie enige naam op die self-geadministreerde vraelys te skryf nie. Respondente is aangemoedig om vrae te vra oor wat hulle nie in die vraelys verstaan ​​nie. Verduidelikings is aan respondente gegee soos benodig om hul begrip van onbekende terme te help. Die vraelyste is onmiddellik na voltooiing van elke respondent teruggekry en hulle is vir volledigheid hersien.

Data bestuur, analise en aanbieding: Geadministreerde afskrifte van die vraelys is geredigeer en gekodeer met behulp van 'n koderingsgids. Gegradeerde data is ingevoer vir 'n rekenaar vir analise deur gebruik te maak van die SPSS-weergawe 15.0 (IBM / Statistical Package for Social Sciences). Opsommende statistieke soos middele, mediaan en standaardafwykings is gebruik om kwantitatiewe veranderlikes op te som. Die assosiasie tussen kategoriese veranderlikes is getoets met behulp van die Chi-vierkante toets. Logistieke regressie-analise is gedoen om betekenisvolle voorspellers van twee afhanklike veranderlikes te identifiseer: aksie wat geneem is om pornografiese materiaal te ervaar en die verandering in seksuele gedrag aan te dui. Vlak van betekenis was by p = 0.05.

Etiese oorweging: Die studie het die etiese beginsels gevolg wat die gebruik van menslike deelnemers in navorsing gelei het. Voordat die studieterrein betree is toestemming om die studie uit te voer, verkry van relevante gemeenskapshekbewaarders en van ouers van die betrokke jeug. Al die respondente is ingelig dat deelname aan die opname vrywillig was en dat hulle nie mag deelneem as hulle enige tyd van deelname kies of kan onttrek nie. Respondente was verseker dat vertroulikheid van antwoorde gedurende en na data-insameling gehandhaaf sou word. Slegs nommers is toegeken om data-inskrywing en -analise te fasiliteer en niemand kan die identiteit van die respondente met die toegewezen nommers koppel nie. Mondelinge ingeligte toestemming is van elke respondent verkry voordat 'n afskrif van die vraelys aan hulle gegee is.

Results

Sosio-demografiese eienskappe van die respondente

Die verspreiding van sosio-demografiese eienskappe van respondente het getoon dat ongeveer twee derdes tussen 20 en 24 jaar was, 29.8% minder as 20 jaar was en 6% nie hul ouderdom aangedui het nie. Daar was meer mans (70.5%) as vroulike respondente (28.6%). Die hoogste persentasie respondente het tersiêre opleiding (60.3%) gevolg deur senior sekondêre (23.5%), junior sekondêre (1.2%) en primêre (0.2%) onderwys. Die aandeel buite-skoolse respondente was 13.1%. Hulle was hoofsaaklik Yoruba (76.5%), gevolg deur Igbo (18.4%), Hausa (2.4%) en ander (1.5%). Daar was meer Christene (83.8%) as Moslems (14.8%).

Internetgebruik

Ongeveer die helfte (49.2%) van die respondente het die internet tussen 15-19 jaar gebruik en 99.3% toegang tot die dienste van die kuberkafees. Belangrikste bron van inligting oor die internet was vriende (63.3%). Frekwensie van gebruik het getoon dat 29.5% elke dag toegang tot die internet het. Tydsduur aanlyn spandeer van 30 minute tot drie uur (Tabel 1). Belangrike aktiwiteite betrokke by ingesluit stuur of lees van e-posse (55%), on line-gesels (34.1%), navorsing / huiswerk (31%), inligting oor huidige gebeure (27.6%), inligting oor onderwys in die buiteland (24.9%) (18.6%), werksoek (16.2%) en aanlyn speletjies speel (12.6%). Besoekers van pornografiese webwerwe is aangemeld deur 8.0% en 3.6% het inligting oor gesondheidskwessies gesoek.

Tabel 1 

Frekwensie en duur van internetgebruik deur respondente

Respondente besoek pornografiese webwerwe en hul reaksie

Tabel 2 toon die verhouding van adolessente wat op pornografiese webwerwe besoek en gestruikel het en hul reaksies. Seksdifferensiasie is opgemerk in die reaksies op die webwerwe: blare deur voordat 45.2% gesluit word (vroue, 30.1%; mans, 46.7%), sluiting van die webwerwe 38.5% (vroue, 57.5%; mans, 38.7%) om later 12.6% (vroue, 12.3%; mans, 13.6%) te besigtig. 55.2% het die ervarings met vriende van die teenoorgestelde geslag gedeel en slegs 32.6% bespreek met ouers / voog.

Tabel 2 

Deel van die respondente wat ooit op pornografiese webwerwe besoek en gestruikel het en hul reaksies

Invloed van blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe oor seksuele gedrag

Veranderinge in seksuele gedrag is na berig word waargeneem deur 31.1% van die respondente na blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en 19.5% het beoefen wat gesien is. Praktyke wat ná blootstelling betrokke was, het mondelinge seks (48.3%), lyftatoeëring (18.3%) ingesluit, met verskeie seksuele vennote (11.6%) en homoseksualiteit (5.0%) (XNUMX%) (XNUMX%)Figuur 1). Daaglikse gebruikers (95% BI OF = 1.168 - 3.497) en mans (95% CI OR = -1.245 - 6.465) was meer geneig om pornografiese webwerwe te besoek in vergelyking met ander respondente.

Figuur 1 

Gedrag betrokke by blootstelling aan pornografiese webwerwe

Bespreking

Die hoë voorkoms van internetgebruik onder mans dui daarop dat mans meer geneig is tot tegnologie as vroue, 'n tendens wat omgekeer moet word. Hoë aantal respondente wat toegang tot internet van die kuberkafee kry, is nie onverwags nie, aangesien die onstabiele kragvoorsiening in die land as die kuberkafees alternatiewe kragbron het. Daarbenewens bied kuberkafee ook toegang tot sosiale netwerkdienste, wat saamstem met die bevinding dat vriende die belangrikste bron van inligting oor die internet was. In hierdie studie het meer as die helfte van die respondente wat ooit aanlyn gesels het, toegelaat om verhoudings met vreemdelinge te bespreek. Hierdie tendens is aan die toeneem en het in onlangse tye in Nigerië 'n hartseer dimensie aangeneem. Dit moet omgeskakel word indien hierdie jongmense beskerm en beskerm word teen gewetenlose persone. Toegang tot gesondheidsinligting was die minste genoem aktiwiteit wat aanlyn gedoen word. Dit mag nie los staan ​​van die nie-jeugvriendelike aard van die terreine. Die meeste van die webwerwe bied inligting aan met behulp van mediese terminologieë wat dalk nie eenvoudig genoeg is vir maklike begrip nie. Dit kan rekening hou met die groot aantal wat betrokke is by die klets, lees en stuur van e-posse soos deur Osakinle gedokumenteer [].

Die meeste jongmense wat onderhoude gevoer het, het nie ervarings gedeel wat hulle op die internet gehad het met enigiemand en die min mense wat dit meestal met hul vriende gedoen het nie. Dit moet aangespreek word sodat die hoeveelheid verkeerde inligting en / of wanopvattings onder jongmense soos dit verband hou met seksualiteitsvraagstukke tot die minste beperk word. Swak ouer-kind kommunikasie is ook in hierdie studie gerapporteer. Dit is dalk nie losgekoppel aan die feit dat ouers nie goed toegerus is om sulke probleme met hul kleintjies te bespreek nie, wat aangevuur word deur kulturele norme rondom seksuele en reproduktiewe gesondheidskwessies. Vir ouers om uit te reik na hul jongmense, moet hul kapasiteit in daardie gebied versterk word.

Verder bevestig hierdie studie vorige dokumentasie dat mans meer positiewe houding teenoor pornografie vanaf vroeë ouderdom as vroulik rapporteer [, ]. Frekwensie van internetgebruik was aansienlik geassosieer met die beoefening van inhoud van seksueel eksplisiete webwerwe. Dit bevestig vroeëre bevindinge dat seksuele gedrag verkry kan word deur blootstelling aan pornografie en seksuele modelle op die internet deur nabootsing en kopiëring van sulke dade [, , ]. 'N Beduidende assosiasie is aangeteken tussen die aksie wat geneem is op blootstelling aan pornografiese materiaal op die internet vir geslag en frekwensie van internetgebruik. Vroue in vergelyking met mans was meer geneig om negatief te reageer op sulke blootstelling en meer gereelde gebruikers was meer geneig om pornografiese webwerwe doelbewus te besoek. Hierdie geslagsverskil in aksie wat geneem word op blootstelling aan pornografie bevestig vorige studies [, , ]. Die frekwensie van internetgebruik was ook aansienlik geassosieer met die beoefening van die inhoud van seksueel eksplisiete webwerwe. Hierdie mate van assosiasie is deur Inyang gerapporteer [], Egbochukwu et al [] Odeyemi et al [] en Brown et al [].

Die resultate van die logistieke regressie-analise het getoon dat daaglikse gebruikers meer geneig is om pornografie te sien as ander respondente en mans wat meer geneig is as vroue om verandering in seksuele gedrag te ervaar. Dit is in ooreenstemming met vorige studies wat geslag en internetgebruik bevind het om voorspelbaar te wees van seksuele houding en gedragsoriëntering van jong volwassenes [, ].

Gevolgtrekking

Hierdie studie dokumenteer 'n hoë voorkoms van internetgebruik onder jong mense. Dit het ook 'n verband getoon tussen gereelde internetgebruik en permissiewe seksuele gedrag wat Internetgebruik as 'n belangrike voorspeller van adolessente seksuele gedrag beklemtoon. Daarbenewens is swak ouer-kind kommunikasie weer bevestig. Daarom, as die volle opvoedkundige potensiaal van die internet vir jong mense gerealiseer moet word, is dit nodig om 'n veelvuldige intervensie vir jongmense te bewerkstellig, die vermoëns van ouers vir beter kommunikasie te bou en streng riglyne vir die bedryf van 'n kuberkafee in te stel.

Wat is bekend oor hierdie onderwerp

  • Vorige studies het getoon dat daar 'n hoë voorkoms van internetgebruik onder jong mense is;
  • Vorige dokumentasie toon dat mans vroeër as vroulike meer positiewe houding teenoor pornografie aanmeld. Hierdie studies het bevind dat geslag en internetgebruik voorspelbaar is van seksuele houding en gedragsoriëntering van jong volwassenes;
  • Daarbenewens het bevindinge van vorige studies bewys dat die frekwensie van internetgebruik aansienlik geassosieer word met die beoefening van inhoud van seksueel eksplisiete webwerwe. So seksuele gedrag kan verkry word deur blootstelling aan pornografie en seksuele modelle op die internet deur nabootsing en kopiëring van sulke dade.

Wat hierdie studie voeg

  • Opleidingsvlak was nie 'n versperring om toegang tot die Internet te verkry nie;
  • Die meeste jongmense wat onderhoude gevoer het, het nie ervarings gedeel wat hulle op die internet gehad het met enigiemand nie en die min wat dit gedoen het, het dit meestal met hul vriende gedoen;
  • Ongeveer 'n derde wat na bewering ervaar gedrag verander na blootstelling aan seksueel eksplisiete seks en byna 'n vyfde van die respondente het eintlik beoefen wat op die webwerwe gesien is.

Erkennings

Ons wil alle respondente wat aan die studie deelgeneem het, bedank.

Mededingende belange

Die outeurs verklaar geen mededingende belange nie.

Skrywers se bydraes

Alle outeurs het bygedra tot hierdie studie op maniere wat ooreenstem met die kriteria van die ICJME-outeurskap. Al die skrywers het die finale weergawe van hierdie manuskrip gelees en goedgekeur.

Verwysings

1. Strasburger VC, Wilson BJ, Jordan A. Kinders, Adolessente, en die Media. 2ed ed. Duisend Oaks, CA: Salie; 2009.
2. Sackson M. Eerste Jaarlikse Etiek Konferensie. Ontsluit van Loyola Universiteit Chicago; Rekenaaretiek: is studente bekommerd. Webwerf http://www.math.luc.edu/ethics96/papers/sackson.doc. 1996: Maart 9. Toegang verkry op Maart 22, 2013.
3. Kraut RE, Patterson M, Lundmark V, Kiesler S, Mukhopadhyay T, Scherlis W. Internet paradoks: 'n sosiale tegnologie wat sosiale betrokkenheid en sielkundige welsyn verminder? Am Psychol. 1998; 53 (9): 1017-1032. [PubMed]
4. Fleming MJ, Greentree S, Cocotti-Muller D, Elias KA, Morrison S. Veiligheid in die kuberruimte: veiligheid en blootstelling van adolessente aanlyn. Jeug Soc. 2006; 38 (2): 135–154.
5. Löfgren-Mårtenson L, Månsson S. Lus, liefde en lewe: 'n kwalitatiewe studie van die persepsies en ervarings van Sweedse adolessente met pornografie. J Seks Res. 2010; 47 (6): 568–579. [PubMed]
6. Paul P. Pornified: hoe pornografie verander ons lewens, ons verhoudings en ons families. New York: Times Books; 2005.
7. Peter J, Valkenburg PM. Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. J Commun. 2006; 33: 178–204.
8. Vloed M. Blootstelling aan pornografie onder die jeug in Australië. J Sociol. 2007; 43 (1): 45-60.
9. Häggström-Nordin E, Sandberg J, Hanson U, Tydén T. "Dit is oral!" Jong Sweedse mense se gedagtes en nadenke oor pornografie. Scand J Caring Sci. 2006; 20 (4): 386–393. [PubMed]
10. Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D. Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van jeug-internetgebruikers. Pediatrics. 2007; 119 (2): 247-257. [PubMed]
11. Longe BO, Chiemeke SC, Onifade OFW, Balogun FM, Longe FA, Otti VU. Blootstelling van kinders en tieners aan internetpornografie in Suid-Wes-Nigerië: Bekommernisse, tendense en implikasies. JITI. 2007; 7 (3): 195-212.
12. Ojedokun AA. Internet toegang en gebruik deur studente van die Universiteit van Botwana. Afri J Libr Arch Inform Sci. 2002; 11 (2): 97-107.
13. Ajuwon GA. Rekenaar- en internetgebruik deur eerstejaar kliniese en verpleegstudente in 'n Nigeriese onderwyshospitaal. BMC Mediese Inligting Besluitneming. 2003; 3 (1): 10-15. [PMC gratis artikel] [PubMed]
14. Odusanya OO, Bamgbala OA. Rekenaar- en inligtingstegnologie-vaardighede van die finalejaar mediese en tandheelkundige student aan die Kollege vir Geneeskunde Universiteit van Lagos. Niger Postgrad Med J. 2002; 9 (4): 189-193. [PubMed]
15. Cooper A, Delmonico DL, Burg R. Cybersex-gebruikers, misbruikers en kompulsiewe: Nuwe bevindings en implikasies. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit. 2000; 7 (1-2): 5–29.
16. Goodson P, McCormick D, Evans A. Op soek na seksueel eksplisiete materiaal op die internet: 'n ondersoekende studie van die gedrag en houdings van universiteitstudente. Arch Sex gedra. 2001; 30 (2): 101–118. [PubMed]
17. Adebayo DO, Udegbe IB, Sunmola AM. Geslag, internetgebruik en seksuele gedragsoriëntering onder jong Nigeriërs. Cyberpsychol en Behav. 2006; 9 (6): 742-752. [PubMed]
18. Osakinle EO, Adegoroye BS, Tayo Olajubutu F. Die rolle van media en tegnologie in die ontwikkeling van adolessente in Ekiti State, Nigerië. Midde-Ooste J Sci Res. 2009; 4 (4): 307–309.
19. Carroll JS, Padilla-Walker LM, Nelson LJ, Olson CD, McNamara BC, Madsen SD. Generasie XXX: aanvaarding en gebruik van pornografie onder opkomende volwassenes. J Adolessente Res. 2008; 23 (1): 6-30.
20. Wallmyr G, Welin C. Jongmense, pornografie en seksualiteit; die mate van blootstelling aan pornografie onder kinders en jongmense: bron en houdings. J van Sch Nurs. 2006; 22 (5): 290-295. [PubMed]
21. Inyang M. Die rol van massamedia in die voorspelling van die seksuele gedrag van vroulike hoërskool adolessente in Port Harcourt metropool, Rivers State, Nigerië. Sexologies. 2008; 17 (Suppl 1): S151.
22. Odeyemi K, Onajole A, Ogunowo B. Seksuele gedrag en die beïnvloedende faktore onder buite-skool vroulike adolessente in Mushin-mark, Lagos, Nigerië. Int J Adolesc Med Gesondheid. 2009; 21 (1): 101-9. [PubMed]
23. Sunmola AM, Dipeolu M, Babalola S, Adebayo OD. Reproduktiewe kennis, seksuele gedrag en voorbehoedmiddels onder adolessente in Niger-staat Nigerië. Afr J Reprod Gesondheid. 2003; 7 (1): 37-48. [PubMed]
24. Prasertsawat PO, Petchum S. Seksuele gedrag van hoërskoolstudente in Bangkok metropool. J Med Assoc Thai. 2004; 87 (7): 755-759. [PubMed]
25. Egbochuku EO, Ekanem IB. Houding van Nigeriese sekondêre skool adolessente teenoor seksuele praktyke: implikasies vir beradingspraktyke. Eur J Sci Res. 2008; 22 (2): 177-183.
26. Brown JD, L'Engle KL. X-gegradeer: seksuele houdings en gedrag wat verband hou met die blootstelling van Amerikaanse vroeë adolessente aan seksueel eksplisiete media. Gemeenskaplike Res. 2009; 36 (1): 129–151.
27. De Jose EG. Filippynse seksuele houding en gedrag van adolessente: resultate van 'n universiteitsgroep. Akademiese tydskrif vir interdissiplinêre studies. 2013; 2 (8): 717–727.