Pornografieverslawing as Korrelaat van Psigososiale en Akademiese Aanpassing van Studente in Universiteite in Lagos State (2012)

Nuwe prof Omeje

Ohuakanwa, Chijioke Efraim; Omeje, Joachim Chinweike; Eskay, Michael

US-China Onderwysoorsig B 11 p907-920 2012

Die studie het probeer om die verband tussen pornografieverslawing en psigososiale en akademiese aanpassing van studente aan universiteite in die staat Lagos te ondersoek. Ten einde hierdie doel te bereik, is vyf navorsingsvrae geformuleer en twee hipoteses geposuleer. Die vakke vir die studie het bestaan ​​uit 616 voltydse derdejaar-voorgraadse studente van twee universiteite in die staat Lagos. Hulle is saamgestel met behulp van doelgerigte steekproeftegnieke. Die instrument wat gebruik word vir die versameling van data was dat navorsers vraelys ontwerp het met die titel "Pornografieverslawing, psigososiale en akademiese aanpassingsinstrument". Die betroubaarheidskoëffisiënt van die instrument is ook bepaal met behulp van die Cronbach alfa-statistieke wat die koëffisiënt van interne konsekwentheid van die instrument bepaal. Die navorsingsvrae is geanaliseer met behulp van gemiddelde tellings en 'SD' (standaardafwyking) terwyl die nulhipoteses op 0.05-vlak van betekenis getoets is met behulp van Pearson-produkmomentkoëffisiënt en die t-toets. Die bevindings toon dat universiteitstudente in die staat Lagos 'n hoë vlak van pornografieverslawing ervaar het.

Die resultate toon ook dat universiteitsstudente in Lagos-staat matige vlak van psigososiale en akademiese aanpassing ervaar het. Daar is 'n beduidende maar negatiewe verhouding tussen pornografieverslawing en psigososiale aanpassing. Daar is 'n effense positiewe verhouding tussen pornografieverslawing en akademiese aanpassing. Op grond van die bevindings is implikasies uitgelig. Byvoorbeeld, om vas te stel dat studente in die universiteite 'n hoë vlak van pornografieverslawing gedrag ervaar, impliseer dat studente sterk aantrekkingskrag het op die omgewingskragte wat hulle op pornografie trek. Op grond van die bevindinge van die studie word aanbevelings gemaak. Dit sluit in dat as gevolg van hoë vlakke van pornografieverslawing by studente van universiteite, funksionele beradingseenhede ingestel moet word waar gekwalifiseerde beraders toegewys sal word om studente te help om met pornografie te sukkel om die gedrag geleidelik te oorkom.