Gebruik van pornografie by adolessente en die kliniese implikasies daarvan (2020)

Farré, Josep M., Angel L. Montejo, Miquel Agulló, Roser Granero, Carlos Chiclana Actis, Alejandro Villena, Eudald Maideu et al. ”

Tydskrif vir Kliniese Geneeskunde 9, nr. 11 (2020): 3625.

Abstract

(1) Agtergrond: Die Differential Susceptibility to Media Effects Model (DSMM) suggereer dat die gebruik van pornografie-effekte voorwaardelik is en afhang van veranderlikes vir die ingesteldheid, ontwikkeling en sosiale differensiaal vatbaarheid. Hierdie raamwerk beklemtoon ook dat die differensiële vatbaarheidsveranderlikes optree as voorspellers vir die gebruik van pornografie en as moderators van die effek van pornografie op kriteriumveranderlikes.
(2) Metodes: deur 'n opname aan n = 1500 adolessente, het ons getoets of daar aan hierdie aannames voldoen is.
(3) Resultate: Die gebruik van pornografie het verband gehou met mans en ouer, tweeslagtige of ongedefinieerde seksuele oriëntasie, hoër substansgebruik, nie-Moslem-wees, en verslagdoening oor seksuele belangstelling en die gebruik van die media om seksuele inligting te bekom. Strukturele vergelykingsmodellering (SEM) het getoon dat hoër vlakke in die kriteriumveranderlikes direk verband hou met die gebruik van pornografie, ouer ouderdom, substansgebruik en vrouwees. Sommige bemiddelingsskakels het ook ontstaan. Gebruik van pornografie word gemedieër tussen die ouderdom- en kriteriumveranderlikes. Verder het middelgebruik die verband tussen ouderdom en geslag met die kriteriumveranderlikes bemiddel.
(4) Gevolgtrekkings: Ons bevindings ondersteun die kliniese toepaslikheid van die teoretiese DSMM-raamwerk. Die kennis van die profiele van adolessente pornografieverbruikers en die impak van pornografie op hierdie bevolking sou die ontwerp van doeltreffender voorkomings- en reguleringsvoorstelle moontlik maak.

1. Inleiding

Die teenwoordigheid van seksueel eksplisiete materiaal het aansienlik toegeneem in massamedia en sosiale media [1,2]. Met die opkoms van die internet het die gebruik van pornografie boonop oral in die wêreld wydverspreid geword [3,4]. In die geval van adolessente en jong volwassenes is onlangse gebruik van pornografie ongeveer 43% [5]. Hierdie toename in verbruikspatrone kan gedeeltelik verklaar word deur die “Triple A” -teorie, wat maklike toegang tot die internet uitlig, die feit dat 'n groot deel van die bevolking dit kan bekostig, en die anonimiteit wat die internet aan sy verbruikers waarborg [6].
Verskeie studies het gefokus op die evaluering van die gebruik van pornografie in hierdie ouderdomsgroep en die verband daarvan met verskeie veranderlikes. Sommige outeurs het probeer om moontlike profiele van adolessente en jongmense wat pornografie gebruik, te definieer. Efrati et al. [7] het geïdentifiseer dat die adolessente wat pornografie gebruik, gewoonlik seuns was, met 'n lae sosiale intimiteit, introvert en neuroties, en meer openlike narciste, onder andere. In hierdie reël het Brown et al. [8] het drie soorte gebruikers van pornografie geïdentifiseer met inagneming van veranderlikes soos ouderdom, aanvaarding van pornografie, gebruik, motiverings vir gebruik en godsdienstigheid — porno-onthouders, outo-erotiese porno-gebruikers en komplekse porno-gebruikers.
Die Differential Susceptibility to Media Effects Model (DSMM) is ontwerp deur Valkenburg en Peter [9] en fokus op mikro-effek media-effekte. Hierdie model is gebaseer op veelvuldige vaste teorieë soos Social Cognitive Theory [10], die Neoassosialistiese model [11], die selektiewe blootstellingsteorie [12], en die Media Practice Model [13]. Die DSMM is gestruktureer rondom vier sentrale voorstelle: (1) Media-effekte is voorwaardelik en hang af van veranderlikes vir die ingesteldheid, ontwikkeling en sosiale differensiaal. (2) Media-effekte is indirek en kognitief; emosionele en opwindende media-reaksie-state bemiddel die verband tussen mediagebruik en media-effekte. (3) Die veranderlike vatbaarheidsveranderlikes dien as voorspellers van mediagebruik en as moderators van die effek van mediagebruik op mediareaksietoestande. (4) Media-effekte is transaksioneel; dit beïnvloed die gebruik van media, reaksietoestande en differensiële vatbaarheidsveranderlikes [9].
Op grond van die DSMM-raamwerk het Peter en Valkenburg [14] het 'n oorsig gepubliseer wat studies insluit wat die gebruik van pornografie by adolessente beoordeel het. In terme van voorspellings van die gebruik van pornografie, is demografie, persoonlikheidseienskappe, normverwante veranderlikes, seksuele belangstelling en internetgedrag ondersoek [14]. Daar is voorgestel dat manlike adolessente meer blootgestel word aan pornografie as vroue, hoewel geslagsverskille kleiner is hoe liberaler hulle land van herkoms is [15,16,17]. Daarbenewens kan die oortreding van reëls en adolessente wat middels gebruik, meer gereeld pornografie gebruik [18,19]; dieselfde geld vir adolessente met groter seksuele belangstelling [20].
Ten opsigte van ontwikkelingsveranderlikes is ouderdom, puberteitrypheid en seksuele ervaring by adolessente bestudeer. Daar is kontroversie oor die vraag of die gebruik van pornografie met die ouderdom toeneem, en bestaande studies het teenstrydige resultate gerapporteer [15,16,18]. By die bestudering van moontlike trajekte van adolessente pornografie-gebruik word egter voorgestel dat vroeë puberteit gekoppel kan word aan vroeëre blootstelling aan pornografie en meer gereeld gebruik van pornografie later [21]. Dieselfde is van toepassing op seksuele ervaring, met sommige outeurs wat dit meer gereeld met pornografie gebruik, terwyl ander dit met 'n laer frekwensie verbind [15,20]. Met inagneming van sosiale veranderlikes, swak gesinsfunksionering, begeerte na gewildheid, groepsdruk en viktimisasie aanlyn en vanlyn, hou verband met hoër gebruik van pornografie by adolessente [18,22,23,24]. In hierdie trant het Nieh et al. [21] die invloed van faktore soos portuurgroepgedrag en ouerskapstyl op adolessente pornografiese gebruikspaaie beoordeel, en bevind dat ouermonitering adolessente beskerm teen pornografie. In verband hiermee het Efrati et al. [25] het benadruk dat die impak van eensaamheid op die gebruik van pornografie gereeld afhang van individue se oriëntasies oor gehegtheid. In terme van viktimisering is die moontlike verband tussen die gebruik van pornografie en geweld en seksuele aggressie en dwang, sowel as die problematiese gebruik van pornografie, veral bestudeer [26,27,28,29,30].
Ten slotte, ten opsigte van kriteriumveranderlikes, is die gebruik van pornografie verwant aan meer permissiewe seksuele houdings [31,32,33]. Bewyse vir 'n verband tussen gebruik van pornografie en riskante seksuele gedrag, soos onbeskermde seks, is egter gemeng [34,35].
Daarom is die bestaande bewyse oor hoe hierdie meervoudige veranderlikes met mekaar in wisselwerking is teenstrydig, en na ons beste wete het nog geen studie al die veranderlikes wat deur die DSMM voorgestel is, geëvalueer nie. Daarom is daar steeds 'n gebrek aan sistematiese gegewens oor hoe die veelvoudige veranderlikes van die DSMM-model met mekaar interaksie het. Vir hierdie doel was die onderhawige studie daarop gemik om die kernkorrelate van die gebruik van pornografie by adolessente op 'n geïntegreerde manier te evalueer deur die DSMM (disposisionele, ontwikkelings-, sosiale en kriteriumveranderlikes). Vir hierdie doel het ons twee van die vier DSMM-voorstelle getoets: (1) ons het ondersoek ingestel of disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes die gebruik van pornografie voorspel; (2) ons het geëvalueer of disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes nie net die gebruik van pornografie mag voorspel nie, maar ook die mate waarin die gebruik van pornografie kriteriumveranderlikes voorspel, kan matig. Ons het veronderstel dat die ondersoekte DSMM-voorstelle nagekom sal word.

2. eksperimentele afdeling

2.1. Deelnemers en prosedure

'N E-pos is gestuur aan al die openbare en private hoërskole in Katalonië (Spanje) wat op die lys verskyn wat deur die Katalaanse regering voorsien is. Spesiale opvoedingsentrums is uitgesluit. Van al die hoërskole, uitgesonderd diegene wat nie antwoord of nie wou deelneem nie, is 14 skole uiteindelik ingesluit, met 'n totaal van n = 1500 adolessente studente (14–18 jaar oud). Dit was die skoolhoofde of onderwysrade wat toestemming gegee het om aan die huidige studie deel te neem. Die 14 hoërskole het tot verskillende geografiese gebiede van Katalonië behoort en het deelnemers van verskillende sosio-ekonomiese status ingesluit om te verseker dat die uitslae verteenwoordigend was.
Die evaluering is gedurende dieselfde akademiese jaar gedoen. Nadat die hoërskole belangstelling getoon het, het ons navorsingspan die besonderhede van die navorsing verduidelik, twyfel opgelos en die prosedure gespesifiseer. Al die studente van dieselfde hoërskool is op dieselfde dag geëvalueer deur 'n lid van die navorsingspan, tesame met 'n onderwyser van die hoërskool. Behalwe vir die toesig oor die administrasie van die papier-en-potlood-opname wat self toegedien is, het ons navorsingspan die potensiële twyfel van die studente aangespreek. Daar was geen finansiële beloning nie. Aan die einde van die steekproefversameling het ons navorsingspan egter na elke hoërskool teruggekeer om die belangrikste resultate van die navorsing aan die raad van onderwys te verduidelik. Dit is nie moontlik om die weieringskoers te bereken nie, omdat sommige sentrums verkies het om nie hierdie inligting aan ons te verskaf nie, maar ons skat dat dit minder as 2% was.

2.2. Assessering

Die opname het 102 items bevat wat veranderlikes vir disposisie, ontwikkeling, sosiale, kriteria en mediagebruik beoordeel. Die items wat ingesluit is, is nie op hul psigometriese eienskappe geëvalueer nie. As gevolg van praktiese kwessies oor tyd en tieners se moegheid, het ons besluit om items te ontwerp om die veranderlikes wat van belang is, te evalueer in plaas van om geldige psigometriese instrumente te gebruik, wat baie uitgebrei is.

2.2.1. Disposisionele veranderlikes

Disposisionele veranderlikes ingesluit: sosiodemografiese, normverwante en seksuele belangstellingsveranderlikes - veranderings op internetgedrag. Die sosiodemografiese veranderlikes wat in die opname beoordeel is, was geslag en seksuele oriëntasie. Dwelmmisbruik en godsdiens is beoordeel in die kategorie van normverwante kenmerke. Die frekwensie van dwelmgebruik is in een van vier kategorieë gekodeer: nie-verbruik, een keer per maand of minder, tussen twee keer per maand en een keer per week, en meer as een keer per week.

2.2.2. Ontwikkelingsveranderlikes

Ontwikkelingsveranderlikes het ouderdom en seksuele ervaring ingesluit. Seksuele ervaring het aspekte beoordeel soos die ouderdom van hul eerste seksuele ervaring en die huidige frekwensie van seksuele omgang.

2.2.3. Sosiale veranderlikes

Sosiale veranderlikes bevat gesinsverwante faktore en viktimisasie. Gesinsverwante faktore sluit in items wat verband hou met die kerngesin van die adolessent en die moontlike teenwoordigheid van broers en susters. Die afdeling vir viktimisasie het seksuele aanranding, wanpraktyke tydens sekstensie en aanlyn viktimisering geëvalueer.

2.2.4. Kriteriumveranderlikes

Kriteriumveranderlikes het die volgende domeine beoordeel: riskante seksuele gedrag (soos onbeskermde seks, en seks na drank- en dwelmgebruik) en permissiewe seksuele houdings (soos ontrouheid).

2.2.5. Mediagebruik

Opname-items het die gebruik van pornografie en verwante seksuele gedrag, sexting en kubereks-gedrag gemeet met antwoorde wat tweedelig as "ja / nee" gekodeer is.

2.3. Statistiese analise

Statistiese ontleding is uitgevoer met Stata16 vir Windows [36]. 'N Logistieke regressie het voorspellende modelle van die pornografiese media gebruik. Verskillende logistieke modelle is toegepas vir elk van die veranderlikes wat as afhanklike veranderlikes gedefinieer word (aflaai van seksuele inhoud, gebruik van sosiale nette om seksinhoud te stuur, deelname aan seksuele geselsies en gebruik van erotiese lyne). Die stel potensiële voorspellers het al die ander veranderlikes wat vir hierdie werk geanaliseer is, ingesluit (ingesteldheidsveranderlikes (seks, seksuele oriëntasie, dwelmgebruik / misbruik, gebring na aanleiding van 'n godsdiens, godsdienstige praktisyn, godsdienstig, belangstelling in sosiale netwerke om seksuele inhoud te verkry) ontwikkelingsveranderlikes (ouderdom, ouderdom by eerste seksuele ervaring en frekwensie van seksuele ervarings) en sosiale veranderlikes (persone wat tuis woon, mishandel word en gedwing word om seksinhoud te deel). 'N Stapsgewyse metode is gebruik om 'n finale model op te stel waarin die keuse en seleksie van die beduidende voorspellers deur 'n outomatiese prosedure uitgevoer word, wat die voorspellers volgens vooraf gespesifiseerde parameters byvoeg of verwyder. Hierdie metode is veral nuttig in studies met 'n groot stel potensiële onafhanklike veranderlikes en geen onderliggende empiriese hipotese waarop die modelkeuse gebaseer kan word nie. Vir kategoriese onafhanklike veranderlikes is verskillende kontraste gedefinieer: vergelykings tussen die twee vir nie-geordende veranderlikes en polinoomkontraste vir geordende veranderlikes (polinoom post-hoc-toetse is veral nuttig om te bepaal of 'n bepaalde wiskundige patroon vir die vlakke van die voorspeller voorkom, soos lineêre, kwadratiese , kubieke of kwartiese vlakke) [37]. Voldoende geskiktheid vir die finale modelle is oorweeg vir nie-beduidende resultate (p > 0.05) in die Hosmer ‒ Lemeshow-toets. Nagelkerke se R-kwadraat koëffisiënt (NR2) het die wêreldwye voorspellende vermoë beraam, met inagneming van nul vir NR2 <0.02, swak arm vir NR2 > 0.02, lig-matig vir NR2 > 0.13, en baie goed vir NR2 > 0.26 [38]. Die area onder die ROC-kromme (AUC) van die ontvanger het die diskriminerende kapasiteit gemeet (AUC <0.65 is geïnterpreteer as lae-armes, AUC> 0.65 sag-matig en AUC> 0.70 hoog-goed [39]).
Padanalise is gebruik om die onderliggende meganismes te beskryf wat die gebruik van pornografie verklaar op grond van die stel veranderlikes wat in hierdie werk geregistreer is. Padontledingsprosedures verteenwoordig 'n eenvoudige uitbreiding van veelvuldige regressiemodellering, wat die grootte en betekenisvlak van assosiasies in 'n stel veranderlikes kan skat, insluitend bemiddelingsskakels [40]. Hierdie prosedure kan gebruik word vir verkennende en bevestigende modellering, en daarom kan dit teorie-toetsing en ontwikkeling van teorie moontlik maak [41,42]. In hierdie werk, en as gevolg van die bestaan ​​van veelvuldige maatstawwe, het ons 'n latente veranderlike gedefinieer deur die waargenome aanwysers voorbehoeding, onbeskermde seks, noodkontrasepsie, beoefening van seks na alkoholgebruik / misbruik, beoefening van seks na dwelmgebruik / misbruik en ontrouheid ( die latente veranderlike in hierdie studie het ons in staat gestel om die datastruktuur te vereenvoudig en daarom 'n meer parsimonieuse aanpassing vergemaklik) [43]. In hierdie studie is padanalise aangepas deur middel van Structural Equation Modelling (SEM), met behulp van die maksimum waarskynlikheidsberaming vir die parameterberaming, en die waardigheid van die geskiktheid deur middel van die standaard statistiese metings: die wortelgemiddelde vierkante fout van benadering (RMSEA) Bentler se Comparative Fit Index (CFI), die Tucker ‒ Lewis Index (TLI), en die gestandaardiseerde wortelgemiddelde vierkante residu (SRMR). 'N Voldoende pasvorm is oorweeg vir modelle wat aan die volgende kriteria voldoen Barret [44]: RMSEA <0.08, TLI> 0.90, CFI> 0.90, en SRMR <0.10. Die globale voorspellingsvermoë van die model is gemeet aan die bepalingskoëffisiënt (CD), waarvan die interpretasie soortgelyk is aan globale R2 in meerveranderlike regressiemodelle.

2.4. Etiek

Die Hospitaaletiekkomitee (Comité Ético de Investigación Clínica del Grupo Hospitalario Quiron) het die prosedures van hierdie studie (REF: 012/107) goedgekeur in Desember 2014. Die huidige studie is uitgevoer in ooreenstemming met die nuutste weergawe van die Helsinki-verklaring. Ons het 'n permit verkry van die bestuursrade van elke skool wat ingestem het om aan ons studie deel te neem. Elke skool het die ouers of wettige voogde van minderjarige studente inligting oor die studie verskaf. Die ouers of minderjariges wat nie wou deelneem nie, het die skoolraad daarvan in kennis gestel. Daar is duidelik gemaak dat deelname vrywillig is en dat hulle te eniger tyd kan onttrek. Die gegewens van n = 1 student is op versoek van die skoolraad aan die studie onttrek.

3. Resultate

3.1. Eienskappe van die monster

Tabel 1 bevat die verdeling vir die veranderlikes wat in die studie ontleed is. Die meeste individue het heteroseksuele oriëntasie (90.5%) gerapporteer, terwyl 2.1% aangedui het dat hulle homoseksueel was, 3.9% biseksueel en 3.6% nie gedefinieër nie. Die persentasie individue wat Katolieke grootgemaak het, was 36.1%, Moslem 4.9% en ander godsdienste 5.3% (die oorblywende 53.8% het aangedui dat hulle ateïs was). Slegs 10.7% het hulself as 'n godsdiensbeoefenaar beskryf, en 17.0% was godsdienstig of baie godsdienstig. Ongeveer 20% van die monster het dwelmgebruik of misbruik gerapporteer. Die persentasie adolessente wat seksuele belangstelling gerapporteer het en die gebruik van die media om seksuele inligting te bekom, was 25.6%.
Tabel 1. Beskrywende veranderlikes van die studie (n = 1500).
Die aandeel van individue met seksuele ervaring was ongeveer 33%, met die ouderdom van 15 tot 16 jaar die waarskynlikste seksuele ouderdom. Die voorkoms van adolessente wat aangedui het dat hulle slagoffers van seksuele misbruik is, was 6.5%, terwyl 17.6% aangedui het dat hulle gedwing is om seksuele inhoud te deel.
Wat die mediagebruik betref, het 43.6% die gebruik van pornografie gerapporteer. Ander verwante gedrag het laer persentasies getoon (tussen 6.1% vir die gebruik van erotiese telefoonlyne en 9.5% vir die aflaai van seksuele inhoud). Die kriteriumveranderlikes is soos volg versprei: 31.0% het voorbehoedmiddels gebruik, 17.3% het onbeskermde seks gerapporteer en 8.7% het noodkontrasie gebruik; Seksuele gedrag na alkoholgebruik is deur 29.9% van die deelnemers gerapporteer, terwyl seks na middelgebruik deur 11.7% gerapporteer is. Die persentasie adolessente wat berig het dat hulle ontrou was, was 15.7%.

3.2. Voorspellende modelle van pornografie

Tabel 2 bevat die resultate van die logistieke regressie en kies die beste voorspellers vir die gebruik van pornografie in die studie. Hierdie model het voldoende pas (p = 0.385 in die Hosmer – Lemeshow-toets), groot voorspellende kapasiteit (NR2 = 0.32), en groot diskriminerende kapasiteit (AUC = 0.79). Die toename in die kans op pornografiese gebruik hou verband met manlik, ouer, biseksueel of met ongedefinieerde seksuele oriëntasie, hoër substansgebruik en die beriggewing oor seksuele belangstelling en die gebruik van die media om seksuele inligting te bekom; Daarbenewens het die waarskynlikheid van pornografie die vermindering van Moslem (vergeleke met ateïs) verminder.
Tabel 2. Voorspellende modelle van pornografie: stapsgewyse logistieke regressie (n = 1500).
Tabel 3 bevat die resultate van die logistieke modelle wat verkry is vir die ander voorspellers van die gebruik van pornografie en kubereks-gedrag wat in hierdie werk ontleed is. Die aflaai van seksuele inhoud was heel waarskynlik vir mans, diegene met 'n biseksuele oriëntasie, diegene wat seksuele belangstelling het en die gebruik van sosiale netwerke om inligting oor seks en vroeëre eerste seksuele ervarings te bekom. Die gebruik van sosiale media om seksuele inhoud te stuur was meer waarskynlik vir mans, diegene wat dwelms gebruik, diegene met seksuele belangstelling wat sosiale media gebruik om inligting oor seks te bekom, en diegene wat seksueel misbruik is deur volwassenes of ander adolessente. Die gebruik van sosiale media om seksuele inhoud na ander te stuur, het verband gehou met biseksuele oriëntasie, seksuele belangstelling en die gebruik van sosiale media om seksuele inligting te bekom, vroeër eerste seksuele ervarings, die slagoffer van seksuele misbruik, en gedwing word om seksuele inhoud te deel. Die kans op deelname aan seksuele gesprekke was groter vir mans, diegene met seksuele belangstelling, diegene wat sosiale media gebruik om seksuele inligting te bekom, en diegene wat gedwing is om seksuele inhoud te deel. Ten slotte was die gebruik van erotiese telefoonlyne hoër vir mans, deelnemers met 'n hoër middelgebruik, jonger respondente en diegene met 'n hoër frekwensie van seksuele ervarings.
Tabel 3. Voorspellende modelle van pornografie en kubereks-gedrag: stapsgewyse logistieke regressie (n = 1500).

3.3. Padontleding

Figuur 1 sluit die paddiagram met die gestandaardiseerde koëffisiënte in die SEM in, waarin slegs beduidende parameters behoue ​​gebly het (slegs verwantskappe met betekenisvlakke p <0.05 is gestip). Figuur 1 gebruik konvensionele reëls vir paddiagramme en SEM-skemas; die waargenome veranderlikes word deur reghoekige blokkies geteken, terwyl die latente veranderlike deur 'n sirkelvormige / elliptiese vorm voorgestel word. Die finale model wat in hierdie werk behaal is, het aan die kriteria van alle indekse vir goedheid van pas voldoen: RMSEA = 0.062, CFI = 0.922, TLI = 0.901 en SRMR = 0.050. Daarbenewens is 'n groot globale voorspellende vermoë vir die model verkry (CD = 0.31).
Figuur 1. Paddiagramme: gestandaardiseerde koëffisiënte in die modellering van strukturele vergelykings (SEM) (n = 1500). Opmerking: Slegs beduidende parameters is in die model behou.
Al die veranderlikes wat gebruik word om die latente veranderlike in hierdie studie te definieer (aangedui as 'kriteria' in die paddiagram, Figuur 1) het hoë en beduidende koëffisiënte behaal, die hoogste telling vir die beoefening van seks na dwelmgebruik / misbruik (0.92) en die laagste vir ontrouheid (0.32). Die positiewe koëffisiënte wat behaal is in al die veranderlikes wat hierdie latente veranderlike definieer, dui aan dat hoër tellings in die latente klas dui op 'n hoër aantal gedrag wat verband hou met riskante seksuele praktyke ('n hoë vlak in die latente veranderlike dui op 'n hoë waarskynlikheid van gebruik van voorbehoeding, onbeskermd. seks, voorbehoeding in noodgevalle, sekspraktyke na alkoholgebruik / -misbruik, sekspraktyke na dwelmgebruik / -misbruik en ontrouheid).
Die hoër vlakke in die kriterium hou direk verband met die gebruik van pornografie, ouer ouderdom, dwelmgebruik en vrouwees. Sommige bemiddelingsskakels het ook ontstaan. Eerstens word pornografie gebruik bemiddel tussen ouderdom- en kriteriumveranderlikes, sowel as tussen seksuele oriëntasie, substansgebruik en seksuele belangstelling en die gebruik van media om inligting rakende seks met kriteriumveranderlikes te verkry. Tweedens het middelgebruik ook gemedieër in die korrelasie tussen ouderdom en geslag met die kriteriumveranderlikes. Godsdiensonderrig het geen direkte / indirekte bydrae gelewer oor die gebruik van pornografie en die latente veranderlike nie.

4. bespreking

Die doel van hierdie navorsing was tweeledig: (1) om te ondersoek of disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes die gebruik van pornografie voorspel; (2) om te evalueer of hierdie veranderlikes nie net die gebruik van pornografie voorspel nie, maar ook die mate waartoe die gebruik van pornografie maatstafveranderlikes voorspel, gematig word.
Wat disposisionele veranderlikes betref, is seksuele oriëntasie 'n relevante multidimensionele konstruk wat wyd geëvalueer is in die volwasse bevolking [45,46]. Die voorkoms van seksuele minderheidsidentiteit is egter selde onder adolessente ondersoek [47]. In die huidige studie het 6% van die steekproef geïdentifiseer as lesbies, gay of biseksueel (LGB) en 3.6% nie hul seksuele oriëntasie gedefinieer nie. Hierdie persentasies is nie ver verwyderd van vorige studies nie. Li et al. [48] het bevind dat ongeveer 4% van die adolessente hulself as LGB geïdentifiseer het, terwyl 14% onseker was oor hul seksuele oriëntasie.
By die ondersoek van normverwante kenmerke, wat ook by die disposisionele veranderlikes ingesluit is, blyk dit dat godsdienstigheid 'n ander faktor is wat verband hou met adolessente seksualiteit [49]. In die huidige studie was die persentasie Katolieke adolessente 36.1%, Moslems 4.9% en ander godsdienste 5.3%. Ander studies wat godsdienstigheid en seksualiteit by adolessente beoordeel het, het baie hoër mate van godsdienstigheid gevind. 83% van die adolessente in Mexiko meld byvoorbeeld dat hulle Katoliek is [50]. Die voorkoms is nou gekoppel aan die geskiedenis en kultuur van elke land, wat dit moeilik maak om te veralgemeen. Daarmee saam verminder die gebruik van dwelms sosiale remming en hou dit verband met verhoogde risiko-neem gedrag, veral op die gebied van seksualiteit [51,52]. In adolessente populasies is die dosisse van die middel baie heterogeen en wissel tussen 0.4% en 46% [53,54,55,56]. Hierdie resultate val saam met ons bevindings, aangesien ongeveer 20% van ons steekproef dwelmgebruik of misbruik gerapporteer het.
Laastens word seksuele belangstelling ook in die huidige studie as 'n ingesteldheidsveranderlike beskou. Die persentasie adolessente wat seksuele belangstelling gerapporteer het en wat digitale media gebruik het om seksuele inligting te bekom, was 25.6%. Studies in hierdie veld het 'n toename in die soeke na inligting oor seks onder adolessente waargeneem sedert die ontstaan ​​van die internet [57]. Daarbenewens lyk dit asof daar 'n verband bestaan ​​tussen die tieners wat meer riskante seksuele gedrag het, en die waarskynlikheid om hierdie soort inligting op die internet te soek [58]. Sommige van die hindernisse wat adolessente aanmeld as hulle hierdie soort soektogte doen, is die oorvloedige inhoud wat moeilik is om uit te filter, asook klagtes oor onbedoelde blootstelling aan seksueel eksplisiete inhoud tydens hierdie soektogte [59].
Ten opsigte van ontwikkelingsveranderlikes was die persentasie individue in die onderhawige studie met seksuele ervaring ongeveer 33%, 'n syfer soortgelyk aan die 28.1% wat in vorige studies gerapporteer is [60]. Boonop was 15–16 jaar oud die mees algemene ouderdom van aanvang van seksuele gedrag in ons steekproef. Ander studies in hierdie lyn het die ouderdomme van seksuele inisiasie rondom 12.8-14 jaar oud gerapporteer [61]. Hierdie verskille kan die gevolg wees van verskeie oorsake. Soos sommige outeurs voorgestel het, kan vroeë seksuele aanvang beïnvloed word deur faktore soos alkoholgebruik, die betrokkenheid van kletskamers of afsprake-webwerwe en die gebruik van medikasie vir geestelike probleme [62,63]. Alhoewel die persentasies wissel, behels almal vroeë seksuele inisiasie (<16 jaar oud) [64].
Met betrekking tot sosiale veranderlikes, en spesifiek viktimisasie, het 6.5% van die adolessente gesê dat hulle slagoffers van seksuele misbruik was. Die persentasie seksuele misbruik of aanranding in ander Europese lande is ongeveer 14.6% [65]. Alhoewel dit 'n meer algemene probleem onder adolessente vroue is, word daar toenemend erken dat seksuele viktimisasie ook 'n relevante, hoewel onsigbare, probleem onder manlike adolessente is [66,67]. In hierdie lyn het 17.6% van ons steekproef gesê dat hulle gedwing word om seksuele inhoud via sosiale media te deel. Hierdie druk en die verspreiding van seksuele inhoud sonder toestemming verkry deur sekstes, sowel as ander aanlyn-viktimisasie-gedrag soos wraakporno, kuberafknouery en aanlyn afsprake-geweld, kom toenemend voor in die adolessente bevolking [68,69]. Titchen et al. [70] het opgemerk dat meer as drie keer soveel meisies as seuns onder druk voel om 'n seks te stuur. Hulle het ook 'n verband gevind tussen seksuele misbruik en seksing by albei geslagte, wat daarop dui dat seksuele misbruik tot vroeë seksualisering kan lei.
Ten slotte, met betrekking tot mediagebruik, het 43.6% van die adolessente die gebruik van pornografie aangemeld, 9.5% het aflaai van seksueel eksplisiete materiaal gerapporteer, en 6.1% was besig met telefoonseks. Die voorkoms van die gebruik van pornografie was soortgelyk aan ander studies, wat gerapporteer het dat dit ongeveer 43% was [5]. Hierdie persentasies is egter baie laer as dié wat ander studies onder adolessente en jong volwassenes gevind het, wat wissel van 80% tot 96% [71,72,73].
Soos die DSMM voorstel [9], disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes het verband gehou met die gebruik van pornografie in ons studie. Meer spesifiek, die toename in die kans op gebruik van pornografie het gepaard gegaan met manlik, ouer, biseksueel of met 'n ongedefinieerde seksuele oriëntasie, dwelmgebruik, nie Moslem nie, en hoër seksuele belangstelling en die gebruik van sosiale media om seksuele inligting te bekom. Hierdie bevindings stem ooreen met ander studies wat daarop dui dat manlike en vroulike adolessente verskil in die verbruik van pornografie [74,75]. Dit kan gedeeltelik verklaar word deur die groter neiging van mans om seksuele stimuli as aangenamer en opwekender te beoordeel en om sterker neurale reaksies te toon wat ontleen word aan blootstelling aan hierdie seksuele stimuli [76,77]. Daar is egter 'n effense toename in die gebruik van vroulike pornografie oor tyd geïdentifiseer (28% in die 1970's teenoor 34% in die 2000's) [78]. Studies wat die redes vir hierdie seksuele verskille in die gebruik van pornografie ondersoek, is nog steeds baie skaars. Sommige outeurs het egter voorgestel dat sommige faktore die gebruik van vroulike pornografie kan bevorder, soos die opkoms van feministiese porno met minder aggressiewe inhoud, jonger ouderdom, afwesigheid van godsdienstigheid en hoër onderwysvlakke [78,79]. Seksuele oriëntasie was ook 'n faktor wat verband hou met die gebruik van pornografie. Ons bevindings bevestig vorige studies wat daarop dui dat groter pornografie deur biseksuele gebruik word as deur heteroseksuele adolessente [35,80]. Die meeste studies beoordeel egter nie seksuele oriëntasie nie en fokus slegs op heteroseksuele adolessente [14]. Daarom is meer navorsing nodig, onder meer met onderverteenwoordigde seksuele minderhede. 'N Beduidende verband is ook gevind tussen die gebruik van pornografie en die gebruik van dwelms, wat ooreenstem met die vorige bevindinge [19,81]. Sommige outeurs stel voor dat hierdie korrelasie beïnvloed kan word deur faktore soos hoë sensasiesoekende vlakke [81]. In ag genome die verband tussen die gebruik van godsdiens en pornografie, is talle studies gebaseer op morele inkongruensie [82,83]. Dit spreek die onverenigbaarheid tussen die gebruik van pornografie en die diepgaande waardes en oortuigings van 'n individu oor die ongeskiktheid van daardie gedrag aan [84]. Die gebruik van pornografie blyk laer te wees met hoër vlakke van godsdiensbywoning, veral onder manlike adolessente, en godsdiensbywoning verswak die ouderdomsgebaseerde toename in die gebruik van pornografie vir beide geslagte [85].
Daarbenewens het ons bestudeer of pornografie voorspelde kriteriumveranderlikes gebruik deur middel van SEM, soos voorgestel deur die DSMM [9]. Ons het 'n direkte verband waargeneem tussen pornografie en die volgende kriteriumveranderlikes: voorbehoeding, onbeskermde seks, noodkontrasie, seks na alkohol en ander stowwe en ontrouheid. Pornografie hou verband met 'n groter neiging tot riskante seksuele gedrag, soos seks onder die invloed van alkohol en ander stowwe, of die gebruik van noodkontrasie. Hierdie bevindings bevestig dat blootstelling aan pornografie psigoseksuele ontwikkeling by adolessente kan beïnvloed. Meer spesifiek, pornografie kan lei tot meer permissiewe seksuele waardes en veranderinge in seksuele gedrag, soos 'n toename in riskante seksuele gedrag [31,86]. Dit is egter kontroversiële bevindings wat met omsigtigheid geïnterpreteer moet word. Ander studies het nie daarin geslaag om 'n verband te vind tussen blootstelling aan pornografie en riskante seksuele gedrag soos veelvuldige seksmaats, geskiedenis van swangerskappe of vroeë seksuele inisiasie nie [35].

4.1. Kliniese implikasies

Alhoewel die belangstelling in seksualiteit en pornografie in adolessensie die afgelope paar jaar toegeneem het, is daar steeds min studies wat die verband tussen hierdie faktore en ander relevante aspekte van hierdie ontwikkelingsfase evalueer. Dit is dus noodsaaklik om studies te hê wat teoretiese modelle probeer ontwerp en toets wat die konseptualisering en identifisering van moontlike fenotipes wat verband hou met die gebruik van pornografie by adolessente moontlik maak.
Verder is die afstand tussen die navorsings- en kliniese velde tot dusver gekenmerk, dus is 'n benadering nodig wat voldoende sorg bied vir adolessente wat hulp benodig vir problematiese gebruik van pornografie.
Op kliniese vlak sal dit van belang wees om die gebruik van pornografie in kliniese evaluasies te beoordeel om vas te stel hoe pornografie die ontwikkeling van adolessente psigoseksuele kan beïnvloed. As die persoon gereeld pornografie gebruik, moet die seksuele lewenstyl en lewenskwaliteit, sowel as moontlike seksuele risikogedrag, in ag geneem word. Die gebruik van problematiese pornografie kan ook verband hou met ander psigiatriese toestande, en dit kan dus help om die gevolge van hierdie toestande aan te spreek. In hierdie lyn kan die beoordeling van die gebruik van adolessente pornografie help om vroeë wanadaptiewe persoonlikheidseienskappe op te spoor, soos die afhanklikheid van 'n hoë nuwigheid of afhanklikheid.
'N Voldoende begrip van die interaksie tussen hierdie veelvoudige veranderlikes wat verband hou met die gebruik van pornografie, sal kliniese professionele persone in staat stel om beter voorkoming, vroeë opsporing en diagnose van probleme rakende adolessente seksualiteit uit te voer. Die korrekte opsporing van predisponerende en presipiterende faktore van die gebruik van pornografie, sowel as moontlike gevolge van die gebruik van pornografie, kan ook help om klinici te onderskei tussen pornografiegebruik en problematiese gebruik van pornografie, 'n konstruk wat al hoe belangriker word, sowel in die kliniese omgewing as in die navorsing veld.
Laastens sou die hantering van kwessies van seksualiteit in adolessensie die voorkoms van probleme met seksuele funksie en / of hiperseksualiteit in volwassenheid verminder, en die voorkoms daarvan blyk toe te neem.

4.2. beperkings

Die resultate van hierdie studie moet oorweeg word in die lig van die beperkings daarvan. Eerstens maak die deursnee-ontwerp van die studie nie voorsiening vir die bepaling van oorsaaklike verwantskappe of veranderinge in patrone van adolessente pornografiegebruik nie. Tweedens, die steekproef is nie verteenwoordigend van die hele land nie, en daarom moet u versigtig wees wanneer u die resultate veralgemeen. Derdens het die opname baie digotome items ingesluit en was dit nie gebaseer op gevalideerde psigometriese vraelyste nie, wat die akkuraatheid van die data wat verkry is, kon beperk. Verder het die opname nie 'n spesifieke definisie van pornografie verskaf nie, wat tot verskillende interpretasies van die term kan lei. Ten vierde moet ons, ten spyte van die feit dat adolessente geweet het dat die evaluering heeltemal anoniem is, nie die moontlike vooroordeel van sosiale wenslikheid vergeet wat seksualiteit betref nie. Vyfdens, behalwe dwelmmisbruik, is geen algemene psigopatologie in die adolessente bevolking beoordeel nie, soos die teenwoordigheid van gedragsverslawing. Uiteindelik is die frekwensie van die gebruik van pornografie nie geëvalueer nie, dus kon ons nie gevalle van problematiese gebruik van pornografie onderskei nie.

5. gevolgtrekkings

Ons bevindinge ondersteun die kliniese toepaslikheid van die teoretiese DSMM-raamwerk. Daarom kan disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes die gebruik van pornografie voorspel en die mate waartoe pornografie gebruik voorspel, kriteriumveranderlikes voorspel. Daar moet egter in ag geneem word dat nie al die veranderlikes wat in die studie opgeneem is, dieselfde relevansie in hierdie assosiasie gehad het nie. Verder is die literatuur op hierdie gebied uiters kontroversieel. Daarom is meer studies en 'n lengteontwerp nodig om die profiel van adolessente verbruikers van pornografie te definieer. Om die impak van pornografie op hierdie bevolking in diepte te ken, kan ook doeltreffender voorstelle vir voorkoming en regulering ontwerp.

Skrywer Bydraes

Konseptualisering, JMF, MA, MS en GM-B .; Datakurasie, RG; Formele analise, RG; Ondersoek, JMF, ALM, MA en GM-B .; Metodiek, CCA, AV, EM, MS, FF-A., SJ-M. en GM-B .; Projekadministrasie, JMF en GM-B .; Sagteware, RG; Toesig, GM-B .; Skryfwerk - oorspronklike konsep, RG, FF-A., SJ-M. en GM-B .; Skryfwerk - hersiening en redigering, ALM, RG, CCA, AV en GM-B. Alle outeurs het die gepubliseerde weergawe van die manuskrip gelees en ingestem.

Befondsing

Finansiële steun is ontvang deur die Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental (AESEXSAME / 2015), die Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (toekenning RTI2018-101837-B-100). FIS PI17 / 01167 het hulp ontvang van die Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. CIBER Fisiología Obesidad y Nutrición (CIBERobn) is 'n inisiatief van ISCIII. Ons bedank CERCA Program / Generalitat de Catalunya vir institusionele ondersteuning. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) "Una manera de hacer Europa" / "'n manier om Europa te bou". Investigación subvencionada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (2017I067). Gemma Mestre-Bach is ondersteun deur 'n postdoktorale toekenning van FUNCIVA.

Erkennings

Ons wil Elena Aragonés Anglada, Inés Llor Del Niño Jesús, Míriam Sanchez Matas, Anaïs Orobitg Puigdomènech en Patrícia Uriz Ortega bedank vir hul samewerking in die steekproefversameling.

Botsende belange

Die outeurs verklaar geen belangebotsing nie.