Verhouding tussen portuurdruk, pornografie en houding teenoor voorhuwelikse seks onder adolessente in Lagos State (2019)

Anyama, Stella Chinwe

 Internasionale Tydskrif vir Opvoedkundige Navorsing 6, no. 1 (2019): 153-159.

Abstract

Die studie ondersoek die verhouding tussen portuurdruk, pornografie en houding teenoor voorhuwelikse seks onder adolessente in Lagos. Twee navorsingshipoteses het die studie gelei. 250 willekeurig gekeurde deelnemers uit geselekteerde senior sekondêre skole in Lagos State het die steekproefgrootte gevorm. 'N 25-itemnavorser-vraelys met die naam Peer Pressure, Pornography en Attitude to Premarital Sex (PPPAPS) is gebruik vir data-insameling. Die data wat ingesamel is, is ontleed met behulp van Pearson Product Moment Correlation. Die bevindings het aangedui dat portuurdruk en pornografie beduidende verhouding met gesindheid teenoor voorhuwelikse seks onder adolessente uitoefen. Op grond van die bevindings van die studie is dit onder andere aanbeveel dat seksualiteitsopvoeding verpligtelik opgeneem moet word in die skoolkurrikulum sodat dit vroeg in die lewe adolessente gesonde seksuele gedrag kan onderrig.

Sleutelwoorde: Portuurdruk, Pornografie, Houding, Premaritale geslag, Adolessente