Verhouding tussen selfbeheersing met gedrag van die Cybersex-gedrag en die implikasie daarvan vir begeleidings- en beradingsdienste (2020)

Vol 2, nr 1 (2020) Jurnal Neo Konseling

Fitri Andani, Alizamar Alizamar, Afdal Afdal

Abstract

Die internet wat dikwels gebruik word as verskaffing van verskillende inligting en vermaak, het blykbaar baie impak. Impak wat dikwels veroorsaak word, is oor die algemeen negatief, waarvan een die neiging van individue is om toegang te verkry tot aangeleenthede rakende pornografie of seksualiteit wat algemeen bekend staan ​​as kubereks. Cybersex kan geïnterpreteer word as seksuele aktiwiteite, seksuele shows of gesprekke wat lei tot sake rakende seksualiteit. Maar die werklikheid in die veld is dat daar steeds studente is wat toegang tot porno-webwerwe verkry om daaglikse aktiwiteite te ontwrig. As hierdie probleem nie vroeg opgelos word nie, sal dit die individu negatief beïnvloed. Na bewering is selfbeheersing een van die faktore wat dit beïnvloed. Selfbeheersing is die vermoë om eie gedrag te lei, die vermoë om impulse of impulsgedrag te beklemtoon of te blokkeer. Hierdie studie het ten doel om die verband tussen selfbeheersing en die neiging van kubereksgedrag van studente aan die Hoërskool Adabiah Padang te bepaal en die implikasies daarvan vir leiding- en beradingsdienste. Hierdie tipe navorsing is 'n korrelasionele beskrywende studie met kwantitatiewe metodes. Die bevolking van hierdie studie was almal mans- en vrouestudente van klas X en XI met hoofvak Natuurwetenskappe en Sosiale Wetenskappe aan die Hoërskool Adabiah Padang, met 'n totale steekproef van 149 studente. Voorbeeld seleksie met behulp van Purposive Sampling tegniek. Die navorsingsinstrument wat gebruik is, was 'n selfbeheervraelys en kubereks met 'n Likert-skaalmodel. Die resultate het getoon dat (1) die neiging van kubereks-gedrag van studente in die hoërskool Adabiah Padang gemiddeld baie hoog gekategoriseer is, (2) Selfbeheersing van studente in die hoërskool Adabiah Padang was gemiddeld laag gekategoriseer (3) was 'n beduidende negatiewe verband tussen selfbeheersing en die neiging tot kubereks-gedrag van studente aan die Hoërskool Adabiah Padang. Op grond van die navorsingsbevindinge word die skoolberader voorgestel dat hulle beradingsdienste kan lewer, naamlik inligtingsdienste, inhoudsbemeestringsdienste, individuele beradingsdienste, groepsadviesdienste en groepsvoorligting om studente wat selfbeheersingsprobleme het gedragstendense van kubereks.

Sleutelwoorde Selfbeheersing, Cybersex

Volledige teks: PDF

Verwysings

Ahmadi & Hermawan. (2013). E-besigheid en e-handel. Yogyakarta: Andi.

Alizamar, A., Fikri, M., & Afdal, A. (2017). Sosiale angs van jeuggevangenes en voorligting- en beradingsdienste. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling, 30-36.

Arief, B., N. (2011). Pornografi, Pornoaksi en Cybersex-Cyberporn. Semarang: Pustaka Magister.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2015). Profil Penggunaan Belang Indonesië 2014. Jakarta: Pusakom UI.

Ayu, IL, en Hartosujono. (2014). Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Cybersex Remaja Pada Pengguna Warung Internet di Glagah Sari Yogyakarta. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Sarjanawijaya Tamansiswa Yogyakarta.

Barseli, M., & Ifdil, I. (2017). Konsep Stres Akademik Siswa. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 5 (3), 143-148.

Chalhoun, JF, & Accocella, JR (1990). Sielkunde van aanpassingsverhouding. Psikologi tentang penyesuaian dan hubungan kemanusiaan. RSSatmoko (terjemahan). Edisi Ketiga. Semarang: IKIP Semarang Press.

Chaplin, J., P. (2009). Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Rajawali Press.

Elani, S., M. (2015). Hubungan Kontrol Dirigangan Disiplin Siswa di Sekolah. Skripsi. Skep diterbitkan. Padang: BK FIP UNP.

Fitri, E., Erwinda, L., & Ifdil, I. (2018). Konsep Adiksi Game Online en Dampaknya terhadap Masalah Mental Emosional Remaja serta Peran Bimbingan en Konseling. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 6 (2).

Gottfredson, MR, & Hirschi, T. (1990). 'N Algemene teorie van 'n misdaad. Stanford: Standford University Press.

Gunarsa, S. (2004). Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Haryani, M., Mudjiran., & Syukur, Y. (2012). Dampak Pornografi terhadap Perilaku Siswa dan Upaya Guru Pembimbing. Jurnal Ilmiah Konseling, 1 (1), 1-8.

Ifdil, I. (2010). Pendidikan Karakter dalam Bimbingan dan Konseling. Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 10 (2), 55-61.

Jannah, N., Mudjiran, & Nirwana, H. (2015). Hubungan Kecanduan Game dengan Motivasi Belajar Siswa dan Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling. Konselor, 4 (4). 200-207.

Marlena, N., & Sasongko, D. (2012). Pembuatan-webwerf Profiel Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kartasura. Speed-Senter Penelitian Engineering dan Edukasi, 2 (3).

Marnita, W., Ahmad, R .., & Said, A. (2014). Komunikasi Interpersoonlike Siswa Pengguna Internet en Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2 (1), 8-14.

Monica, DR (2013). Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. Jurnal Ilmu Hukum Jaargang 7 No.3, September-Desember 2013, ISSN 1978-5186 Diperoleh dari jurnal.fh.unil.ac.id/index.php/fiat/article/view/394. Diakses pada tanggal 21 April 2019.

Prayitno & Amti, E. (2004). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Padang: UNP Press.

Sari, A, P., Ilyas, A., & Ifdil, I. (2017). Tingkat Kecanduan Internet Pada Remaja Awal. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 3 (2), 45-52.

Sari, S., Yusri, Y., & Said, A. (2017). Kontrol Diri Siswa dalam Belajar dan Persepsi Siswa Terhadap Upaya Guru BK vir Meningkatkan Kontrol Diri. JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia), 2 (1), 32-37.

Sarwono, S. (2010). Psikologie Remaja. Jakarta: Rajawali Press.

Shvoong. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksueel. Diperoleh from http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2205685-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kecanduan/. Diakses pada tanggal 30 April 2010.

Ulinnuha, M. (2014). Melindungi Anak vanaf Konten Negatif Internet: Studi terhadap Peramban Web Khusus Anak. SAWW, 8 (2).

Yana, F., R., Firman., & Karneli, Y. (2015). Efektifitas Layanan Informasi dengan Metode Problem Solving terhadap Peningkatan Kontrol Diri Siswa. Jurnal Ilmiah Konseling, 1-11.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.24036/00255kons2020