Sdružení mezi konzumací dospívajících pornografie a hudebních videí a jejich chování sextingu (2014)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Nov 21.

Van Ouytsel J1, Ponnet K, Walrave M.

Abstraktní

Abstrakt Několik vědců tvrdí, že sextingové chování adolescentů může být ovlivněno použitím médií. Doposud však empirické důkazy o vazbě mezi mediální socializací a angažovaností v sextingovém chování zůstávají vzácné. Účelem této studie bylo zjistit, zda je spotřeba hudebního videa a pornografie schopna předpovědět rozsah sextingového chování u vzorku 329 dospívajících s průměrným věkem 16.71 let (SD = 0.74). Výsledky ukazují, že sextingové chování bylo významně spojeno se spotřebou pornografie při kontrole věku, pohlaví, školní docházky a používání internetu. Vzhledem k pohlaví adolescentů platil pro chlapce i dívky významný vztah mezi zapojením do čtyř typů sextingového chování a používáním pornografie. Spotřeba hudebního videa byla významně spojena pouze s žádáním někoho o sextingovou zprávu a přijetím sextingové zprávy. Další analýzy odhalily, že tyto významné vztahy platí pouze pro chlapce.