“ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೈನ್ಸ್” - ಗೇಬ್ ಡೀಮ್ ಅವರ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ