ಮೆನ್‌ಪ್ರೊವ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ “ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಅಶ್ಲೀಲ (ಇದು ಕ್ರೇ Z ಿ!)”

ಮೆನ್‌ಪ್ರೊವ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ “ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಅಶ್ಲೀಲ (ಇದು ಕ್ರೇ Z ಿ!)”