ဂယ်ရီ Wilson က: Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက် (Podcasts)

SSD.1.PNG

[youtube] https://youtu.be/P1iW8uhIZC4 [/ youtube]
ရေရှည်တည်တံ့သောကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ podcast တို့ကတည်ခင်းဧည် အာဗေလ Csabai