ဗွီဒီယို - DEBUNKED: Top Porn စွဲလမ်းမှုအမှားများ! (လူလိမ်လူအစုအဝေး)

crowder.4.jpg

[youtube] https://youtu.be/j0s3WFENlZ4 [/ youtube]
(10 မိ) Crowder အင်တာဗျူးများဂယ်ရီ Wilson က

အစောပိုင်းပြသမှု -“ညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်သိပ္ပံပညာ