နောဧသည်ဘုရားကျောင်းရဲ့ (Spangler) ဘလော့ဂ်

နောဧသည်ဘုရားကျောင်းရဲ့ (Spangler) ဘလော့ဂ်