“ နောက်ဆုံးတွင်လုပ်ခဲ့ - PIED သည် NOFAP ၏နေ့ ၂၆၅ တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်”