လိင်မှုကိစ္စမြင့်မားမှုလား၊ ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုလား။