ငါသည်ငါ၏အဖော်နှင့်အတူ bdsm ပြုရပါမည်နည်း (ဗီဒီယို)