အဘယ်ကြောင့်လိင်ကြောင့်အကြီးအခံစားရဘဲနေရသနည်း (porn-သွေးဆောင် desensitization နှင့် DE), နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်

နောဧသည်ကနေပိုပြီးအဘို့, http://addictedtointernetporn.com/ သွားရောက်ကြည့်ရှု