အဘယ်ကြောင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုယခုလူငယ်တစ် ဦး ရောဂါ (မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှ 9 မိနစ်အပိုင်းအစ) သည်အဘယ်ကြောင့်