မာ့ခ်မာရွန် -“ ညစ်ညမ်းသော ဦး နှောက်” မရ (stand-up ဟာသ)