“ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြProbleနာများဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်း”

ဒေါက်တာ Don Hilton