အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းလူဇာတ်ဖျက်ခြင်းအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်