“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး” (Jordan Green, SASH)

Masturbation22.png