“ ညစ်ညမ်းသောအရာနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှု” (TIME မဂ္ဂဇင်း)

အချိန် cover.4.11.2016.jpg