အသစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စွဲ (ဒေါက်တာနစ်ခ် Baylis)

Bayless.1.PNG