အမေရိကန်ဆေးစွဲလမ်းမှုဆေးစွဲ - အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် - ရှည်လျားသောဘာသာပြန်ကျမ်း။ (၂၀၁၁)

ASAM