ဘီစီဘီစီအမျိုးသမီးများနေ့က porn ကြည့်ရှုသူအမျိုးသမီးများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို Neelam Tailor & psychosexual therapist Angela Gregory (2019) နှင့်ဆွေးနွေးထားသည်

အပြည့်အဝအစီအစဉ် Link ကို။

ဤအစိတ်အပိုင်း 8 ထံမှပြေး: 55 မှ 18: 40 ။