လေ့နှင့်အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Dishabituation (1990)