အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနေရာ - အမျိုးသမီးများ၏လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုကိုပြင်ဆင်ခြင်းအယူအဆကိုစမ်းသပ်ခြင်း (၂၀၁၃)