လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Long Term လေ့ (1991)