အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ Endogenous opioid-သွေးဆောင် neuroplasticity ကသဘာဝနှင့် opiate ဆုလာဘ် (2014)