စွဲ-related ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အခြေခံမှတ်တမ်းယန္တရားများ (2010)