အမျိုးသားများတွင်နောက်ဆက်တွဲလိင်စိတ်နိုးထ (1980) အပေါ်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု