အမျိုးသားများတွင် nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲနှင့် paraphilias ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု (1992)