ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့် General ပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေး (2015) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း