ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် Published သုတေသန (1997) ၏တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း