ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ထုတ်ဝေသုတေသန (2000) ၏ Meta-analysis သည်