ဘာပါဝင်သူတစ်ဦးအရည်အသွေးလေ့လာမှု: လိင်ကွဲပြားမှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များကိုနှင့်ကုသမှုအတွက်သက်ရောက်မှု (2000)