တစ်ဦးကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသုတေသနသုံးသပ်ချက်ကို: အတိတ် 10 နှစ်ပေါင်း (2012) မှနည်းစနစ်နဲ့ content