ကြည့်ရှုပြဿနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2010) အတွက်ကုသမှုအဖြစ်လက်ခံမှုနှင့်ကတိကဝတ်ကုထုံး