အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2004) ၏အရွယ်ရောက်လူမှုကြိုးနှင့်အသုံးပြုခြင်း