ချစ်ခင်အစားထိုး: အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2019)