မုဒိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအချို့အမျိုးသမီးယူဆချက် (1985) ၏တစ်ဦးပင်ကိုယ်မူလအကဲဖြတ်