အမြိုးသမီးမြား၏နှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုတစ်ခုပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (1987)