ကျောင်းသားလိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းတိုင်ပင်မှူးမတ် '' အလုပ်တစ်ခုစာမေးပွဲ: သင်တန်း, စိစစ်ခြင်း, ရည်ညွှန်း (2018)