အရွယ်ရောက်အဓမ္မပြုကျင့်သူများထဲတွင် Deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Preferences ကိုမှ Related Developmental အချက်များတစ်ခု Exploration (2004)