အင်တာနက်သုံးစွဲမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, ရှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Nonsexual Sensation နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2007) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive