"လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, မ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်ရန် Related သည်" ၏ analysis (သံမဏိ et al ။ , 2013)